بر اساس ماده 23قانون حمایت حقوق مولفان ،کلیه اثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر میباشد     ***     کليه محصولات فرهنگي در سايت فروشگاه با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش مي رسد
بخشنامه ها

در این قسمت بخشنامه‌های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.
لیست بخشنامه‌های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری: pdf
ردیفعنوانتاریخدانلود
1 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 13921392/03/27
2 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راهآهن و باند فرودگاه سال 13921392/03/27
3 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 13921392/03/27
4 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 13921392/03/27
5 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 13921392/03/27
6 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 13921392/03/27
7 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 13921392/03/27
8 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 13921392/03/27
9 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 13921392/03/27
10 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 13921392/03/27
11 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 13921392/03/27
12 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 13921392/03/27
13 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 13921392/03/27
14 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 13921392/03/27
15 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 13921392/03/27
16 شرح خدمات همسان مديريت طرح1392/03/25
17 اصلاح شرايط اختصاصي آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 هيأت محترم وزيران1392/03/06
18 اصلاح جداول آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هيات وزيران)1392/01/31
19 مجموعه پرسش و پاسخ هاي تعرفه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 139112051391/11/21
20 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 13911391/11/09
21 شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 13911391/11/09
22 تبيين بخشنامه شماره 68118/100 مورخ 21/8/1391 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود كيفيت صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها"1391/10/18
23 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها1391/10/18
24 نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل 1391/10/11
25 اصلاح جداول يك تا هفت آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 22/12/1380 هيات وزيران) و جداول بخشنامه شماره 135947/100 مورخ 21/8/1385 در رسته هاي مربوط1391/08/28
26 دستورالعمل رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات1391/08/24
27 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها1391/08/21
28 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 13831391/08/21
29 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها1391/08/21
30 دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي1391/08/14
31 انعقاد پيمان بر اساس فهرست بهاي تجميع شده راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن1391/08/14
32 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) مشاوران1391/08/14
33 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 13911391/08/14
34 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي H 13911391/08/10
35 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه M 13911391/08/10
36 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K 13911391/08/10
37 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 13901391/07/25
38 ضريب شاخص هاي موقت دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 13911391/07/25
39 تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح1391/06/12
40 تعرفه خدمات نقشه برداري 13911391/06/12
41 شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390 1391/06/04
42 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌ ‌هاي هادي روستايي H 13901391/05/01
43 نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 13901391/05/01
44 شاخص‌هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 13901391/05/01
45 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K 13901391/05/01
46 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك 13901391/05/01
47 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحيه M 13901391/05/01
48 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمندكردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل1391/05/01
49 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 13911391/04/27
50 ممنوعيت مدرک فروشي و تنظيم اطلاعات نادرست براي تشخيص صلاحيت1391/01/17
51 جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها1390/8/23
52 استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات1390/6/15
53 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)1390/4/21
54 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13901390/4/19
55 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13901390/4/19
56 نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 13891390/4/19
57 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دور ههای سه ماهه سوم و چهارم سال 13891390/4/19
58 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC1390/2/3
59 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC1390/2/3
60 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC1390/2/3
61 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC1390/2/3
62 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC1390/2/3
63 اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت1390/2/27
64 شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 13891390/2/27
65 تعيين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بعنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در fib1390/12/22
66 صلاحيت و ارجاع كار خدمات پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به مراكز تحقيقاتي قانوني (اصلاحيه آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)1390/12/02
67 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار1390/11/25
68 تعرفه خدمات كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانكاران1390/10/20
69 اطلاعیه بسیار مهم در مورد حراست از اطلاعات شناسه كاربری و رمز عبور سامانه‌های معاونت1389/9/6
70 دستورالعمل نحوه مشاركت، همكاری و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره1389/9/13
71 تعاریف تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و كوچك در محاسبه تجربه كاری شركت‌های پیمانكاری1389/8/5
72 اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره1389/8/29
73 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه M 13891389/8/15
74 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی H 13891389/8/15
75 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K 13891389/8/15
76 حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن 13891389/8/15
77 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك 13891389/8/15
78 اصلاح كاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای كار1389/8/15
79 نحوه و مهلت اطلاع‌رسانی در بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور1389/8/15
80 راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره1389/8/15
81 حق‌الزحمه مطالعات راه 13891389/8/15
82 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف سنگ آهن - نشریه شماره 5361389/8/15
83 ضوابط زیست‌ محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها - نشریه شماره 5351389/8/15
84 دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن - نشریه شماره 5311389/8/15
85 تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یك1389/7/3
86 راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب1389/7/3
87 راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب1389/7/3
88 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
89 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
90 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
91 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
92 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
93 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
94 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
95 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 13891389/6/6
96 دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها1389/6/27
97 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها1389/4/26
98 تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره1389/4/26
99 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره1389/4/26
100 فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره1389/4/26