بر اساس ماده 23قانون حمایت حقوق مولفان ،کلیه اثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر میباشد     ***     کليه محصولات فرهنگي در سايت فروشگاه با هلوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش مي رسد
 
نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

مبنای نحوه محاسبه تراکم ساختمانی

مبنای محاسبه تراکم ساختمانی ، مساحت قید شده در " سند مالکیت " می باشد ، مگر اینکه مساحت موجود در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود.

ضوابط و الزامات

توجه : میتوانیم زیر زمین یا پیلوت یا راهرو را هم اضافه کنیم. مقدار"جزء گذر" در طرحهایی که جهت اجرا به اداره املاک ابلاغ شده در صورتیکه مالک،" جزء گذر" را به رایگان به شهرداری واگذار نماید تراکم بر اساس مساحت اولیه یعنی مساحت سند محاسبه میگردد.

ارتفاع مجاز ساختمانهای مسکونی

1) در تراکم 100% و 120% ، دو طبقه روی زیر زمین و پیلوت یا سه طبقه روی زیر زمین می توان ساخت.
(آنچه که بیرون از زمین می ماند ، سه طبقه است)
2) در تراکم 180% ، سه طبقه روی پیلوت و زیر زمین یا چهار طبقه روی زیر زمین می توان ساخت .
(آنچه که بیرون زمین می ماند ، چهار طبقه است.)