نقشه ها و جزئیات اجرایی

در این بخش نقشه ها و جزئیات اجرایی به تفکیک موضوع و با دسته بندی مناسب جهت استفاده مهندسان عمران و معماران عزیر قرار گرفته است.

نقشه ها و جزئیات معماری

شامل موارد زیر :
1. زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری دیوارهای زیر زمین
2. دیوارچینی های داخلی
3. کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره ، اتصال آستانه در
4. پنجره و کف پنجره
5. نعل درگاه
6. جان پناه بام ، دودکش ، درپوش جان پناه
7. دیوار محوطه ، درپوش روی دیوار
8. سقف های شیب دار
9. سقف های کاذب
10. پله داخلی ، ازاره پله ، نرده و دست انداز
11. روپوش درز انبساط
12. نماسازی سیمانی ، نماسازی آجری ، نماسازی سنگی
13. سرویس های بهداشتی
14. جزئیات معماری ساختمان با سیستم قالب تونلی
15. جزئیات غیره

نقشه ها و جزئیات شهرسازی و محوطه سازی

 

جهت تهیه مجموعه نقشه ها و جزئیات می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

دیتیل ها و جزئیات معماری

دیتیل ها و جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)

 

 

 

 

 

 

نام تاریخ دانلود محصول
نعل درگاه        
پنجره و کف پنجره        
کفسازی ، عایقکاری کف ، ازاره ، اتصال آستانه در        
دیوارچینی های داخلی        
زهکشی ، کرسی چینی ، عایقکاری دیوارهای زیر زمین        
جزئیات شهرسازی (محوطه سازی)        
جزئیات غیره        
پله داخلی ، ازاره پله ، نرده و دست انداز        
جزئیات معماری ساختمان با سیستم قالب تونلی        
سقف های کاذب        
سرویس های بهداشتی        
نماسازی سیمانی ، نماسازی آجری ، نماسازی سنگی        
سقف های شیب دار        
روپوش درز انبساط        
دیوار محوطه ، درپوش روی دیوار        
جان پناه بام ، دودکش ، درپوش جان پناه