ساختمان هاى بتن آرمه متشكل از ديوار باربر دولايه و سقف هاى نيمه پيش ساخته با بتن درجا

در ساختمان هاي بتن مسلح متشكل از ديوار باربر و سقف هاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا، قسمتى از ديوارهاى بتن مسلح به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد مى شود. اين ديوارها از دو لايه بتن مسلح، كه با فاصله عرضى نسبت به يكديگر قرار مى گيرند، ساخته مى شود. فاصله بين لايه ها، علاوه بر تأثيرى كه بر كاهش وزن ديوار در زمان حمل و نقل (در مقايسه با ديوارهاى پيش ساخته يكپارچه توپر) دارد، نصب و برپايى آن را نيز سهولت مى بخشد. بتن ريزى درجا يكپارچگى اعضاى سازه ای را ايجاد مى كند و عملكرد لرزه ای ساختمان را بهبود مى بخشد. بتن پيش ساخته و بتن درجا، توسط ميل گردهايى كه ميان دو جداره تعبيه شده ا ند و هم چنين توسط قفل و بست بين لايه ها، به يكديگر متصل مى شوند. معمولاً قطعات پيش ساخته قالب، بدون ميل گرد انتظار، طراحى و توليد مى شوند. اتصال دو لايه بتنى طرفين قطعه، توسط خرپاهاى فلزى صورت مى گيرد تا عملكردى مركب داشته باشند. اين اقدام، در عين دارا بودن مزاياى اجرايى، خطر آسيب ديدن در زمان حمل را نيز كاهش مى دهد و باعث مى شود نياز به قالب بندى كاملاً منتفى شود يا به حداقل كاهش يابد.
سقف اين سيستم معمولاً با پيش دال هاى خرپادار طراحى و اجرا مى شود. بتن ريزى ديوار و سقف معمولاً به صورت درجا و هم زمان انجام مى شود.اين ديوارها مى توانند به تنهايى، و يا همراه با ديگر اجزاى سازه ای بتنى )پيش ساخته يا درجا(، سازه ساختمان را تشكيل دهند. پس از اجراى ديوارهاى خارجى اين سيستم، يك لايه عايق حرارتى از خارج يا از داخل به ديوار متصل مى شود.
در كشورهاى اروپايى، اين سيستم براى ساختمان هاى مسكونى، ادارى، و عمومى مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، اجراى اين سيستم در ايران توسط شركت هاى متعددى صورت گرفته است.
ديوارهاى بتن مسلح پيش ساخته دو لايه، در كارخانه توليد مى شوند. قطعات توسط جرثقيل و با استفاده از قلاب هايى كه محل و جزييات آن ها با محاسبه تعيين شده ا ند به محل نصب حمل و بر روى شالوده ها نصب مى شوند. شالوده ها، همانند اغلب سيستم هاى سازه ای، از بتن مسلح و به صورت درجا ساخته مى شوند.ديوارها، طى مدت نصب و تا زمان تكميل اتصالات عناصر سازه ای، توسط نگه دارنده هايى در موقعيت خود نگه داشته مى شود .سقف هاى اين سيستم معمولاً به صورت دال نيمه پيش ساخته يا پيش دال هستند.اين سقف ها در كارخانه آماده مى شوند و پس از نصب بر روى ديوارها با تعبيه عناصر تسليح مناسب، با بتن ريزى درجا به ديوارها متصل مى شوند.در مواردى نيز از سقف هاى پيش ساخته دو لايه )مشابه ديوارها( استفاده مى شود.در اين حالت نفوذ بتن به تمام قسمت هاى جداره ميانى سقف به آسانى صورت نمى گيرد.از اين رو، سيستم مورد بحث در مواقعى كه از نظر سازه ای لايه هاى بتن بالايى و پايينى سقف پاسخ گوى بارهاى وارد بر آن باشند و لايه ميانى با مواد پركننده يا عايق پر شود، استفاده مى شود.
در برخى مدارك و مستندات موجود در خصوص ساختمان هاى با سيستم ديوارهاى بتنى دو لايه، جزييات اتصال مناسب بين عناصر باربر سازه ای براى مناطق با خطر لرزه خيزى كم و زياد ارائه شده است.ولى به نظر مى رسد بيشترين كاربرد اين نوع ساختمان ها در مناطق با خطر لرزه خيزى كم بوده باشد.اين سيستم در زمينه هاى انرژى، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته است و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) سيستم سازه ای از نوع ديوار باربر با كاربرى مسكونى در پهنه هاى لرزه خيزى كم و متوسط و زياد ايران بر مبناى آخرين ويرايش استاندارد 2800 قابل اجرا ست.
2) مقاطع ديوارهاى باربر مى بايد به صورت مقطع كامل بتن مسلح تأمين كننده الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان يا آئينن نامه ACI318-05 و ويرايش بعد از آن باشد.
3) پانل هاى سقفى به صورت دال يك طرفه عمل نموده و مشتمل بر لايه زيرين بتن مسلح پيش ساخته و لايه فوقانى بتن مسلح درجاست.
4) ميل گرد گذارى لايه ميانى ديوار لازم است مطابق ضوابط حداقل فولادگذاري آئين نامه آبا صورت گيرد.
5) ديوارهاى باربر اين سيستم تنها در زمره ديوارهاى برشى بتن مسلح با شكل پذيرى كم مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان است.
6) حداكثر ارتفاع ساختمان از تراز پايه 15 متر يا 4 طبقه و ضريب رفتار آن مطابق استاندارد 2800-84 برابر 4 منظور مى شود.
7) كليه اتصالات سازه‌ ا‌ى و اجزاء غير سازه‌ا‌ى به سازه مي بايست مطابق الزامات آئين نامه ACI318- 05 طراحی شود.
8) مشخصات فنى بتن پيش ساخته و بتن درجا مى بايستى يكسان و طبق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان يا آئين نامه ACI318- 05 تأمين شود.
9) حداقل ضخامت لايه ميانى ديوار كه با بتن درجا بتن ريزي مى شود 15 سانتى متر باشد.
10) به هنگام نصب ديوارهاى باربر استفاده از ملات گروت در قسمت تحتانى ديوار الزامي است و رعايت الزامات مشخصات فنى ملات هاى مورد پذيرش ACI318-05 ضرورى است.
11) رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى عنصر ساختمانى الزامى است.
12) صدابندى هوابرد جدا كننده هاى بين واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات مى بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تأمين شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2577 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)