روش اجراى سازه هاى بتنى سقف و ديوار با قالب يكپارچه

در اين سيستم بتنى درجا، به جاى تير و ستون از ديوارها به عنوان عناصر باربر استفاده مى شود و سقف ها نيز به صورت دال بتنى درجا ساخته مى شود. با توجه به اين نكته كه تمامى ديوارهاى خارجى و داخلى به طور هم زمان اجرا مى شوند و به نحو مناسبى با كف و سقف درگير مى شوند،
ديوارها و دال هاى بتنى كف به صورت يك مجموعه واحد در مقابل نيروهاى جانبى باد و زلزله عمل مى كنند. اين سيستم از شالوده بتنى درجا، ديوارها و سقف هاى بتنى اجراشده در محل كارگاه، قاب ها يا پيش قاب هاى درها و پنجره ها كه قبل از بتن ريزى در ديوارها نصب مى شود و مدارهاى تاسيسات مكانيكى و الكتريكى كار گذاشته شده در ديوار و سقف، تشكيل مى شود.
براى اجراى كليه قسمت ها، قالب هاى يكپارچه فلزى كه در آن تمام پيش بينى هاى لازم براى مسيرهاى توزيع تاسيسات، در و پنجره و غيره به عمل آمده است، طراحى و ساخته مى شود.
ديوارها و سقف ها به صورت هم زمان بتن ريزى مى شود و پس از برداشت قالب، ساختمان، آماده نصب سرويس ها و رنگ و شيشه است. به طور كلى تمام ديوارها، سقف ها و جداكننده ها از بتن مسلح است و پس از قالب بردارى از بتن هيچ گونه عمليات بنايى در آن صورت نمى گيرد. اين سيستم همانند يك خط توليد كارخانه ا ى عمل مى كند، به اين مفهوم كه عمليات ساختمانى به بخش هاى
كوچكتر تقسيم مى شود و تا حد ممكن از مزاياى پيش ساختگى در اين بخش ها بهره برده مى شود. به همين دليل، تمامى اجزاى كار با دقت قابل پيش بينى و برنامه ريزى است. در اين روش، مراحل مختلف عمليات ساخت هم چون آرماتوربندى، قالب بندى، بتن ريزى و غيره، به صورت متوالى انجام مى شود. به منظور هماهنگى هرچه بيشتر براى افزايش سرعت عمليات، تا حد ممكن بخش هايى از كار به صورت پيش ساخته در كارگاه هاى جداگانه، تهيه و با انتقال به محل كارگاه در موقعيت خود
قرار مى گيرد. اين عمل سبب مى شود تا حد امكان از تداخل عملياتى جلوگيرى و پيش نيازهاى مراحل اجرايى رعايت شود. سرعت عمليات اجرايى را مى توان متناسب با اهداف پروژه، با اضافه كردن تعداد قالب ها و نفرات آموزش ديده افزايش داد.
به طور كلى يكپارچه بودن سيستم سازه ا ى، اقتصادى بودن در ساخت پرو ژه هاى ميان مرتبه، كنترل كيفيت مناسب در محل كارگاه، تعبيه سيستم تاسيسات مكانيكى و برقى درحين اجراى سازه و تسريع در عمليات اجرايى نسبت به روش هاى اجراى متداول، از برترى هاى اين سيستم به شمار مى رود. در عين حال نياز به تجهيزات خاص و سنگين كارگاهى، محدود بودن دامنه فعاليت كارخانه به دليل سنگينى قطعات، هزينه قابل ملاحظه اوليه در توليد قطعات قالب، زمان نسبتا قابل ملاحظه براى عمل آورى بتن و باز كردن قالب ها، نياز به آموزش خاص پرسنل اجرايى و محدود بودن به سيستم هاى ديوارى و سقفى را مى توان از محدوديت هاى سيستم برشمرد. اين روش اجرا در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) تمهيدات لازم جهت اجراى بتن ريزى يكپارچه ديوارها و سقف ها به عمل آيد.
2) رعايت كليه مباحث مقررات ملى ساختمان به ويژه موضوعات مربوط به پايدارى ساختمان در برابر نيروهاى وارده، صرفه جويى در مصرف انرژى، مقاومت در برابر حريق و صدابندى ساختمان براى سازه هاى حاصل از اين روش اجرايى ضرورى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2720 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)