سيستم قاب ساختماني ساده بتن مسلح با ستون پيش ساخته، تير نيمه پيش ساخته، سقف هالوكورد و ديوار برشي بتن مسلح درجا

ضوابط و الزامات
1) اجراي اين سيستم به عنوان قاب ساختماني ساده بتن مسلح پيش ساخته به همراه ديوار برشي‌بتن مسلح متوسط درجا، در كليه پهنه هاي لرز‌ه خيزي ايران بر اساس آخرين ويرايش استاندارد‌2800 ايران بلامانع است.
2) استفاده از اين سيستم به عنوان قاب ساختماني ساده بتن مسلح پيش ساخته به همراه ديوار برشي بتن مسلح معمولي، فقط در مناطق با پهنه بندي لرز‌ه خيزي كم و متوسط مجاز ميباشد.
3) بارگذاري ثقلي و لرزه اي سيستم به ترتيب بايد براساس آخرين ويرايش مبحث ششم مقررات ملي ساختمان واستاندارد 2800 اعمال شود.
4) طراحي، ساخت، نصب اعضا و اتصالات قطعات پيش ساخته بر اساس آيين نامه ACI 318- 08 و راهنماي طراحي PCI-04 ويرايشهاي بعد از آن الزامي است
5)رعايت ضوابط شكل پذيري، مطابق فصل 21 آيين نامه AC1318 -05 یا مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان برای دیوارهای برشی بتن مسلح متوسط درجا الزامی است .
6) به منظور تامين يكپارچگي در ديافراگم سقف، لازم است در محل اتصال پانل هاي سقف پيش‌ساخته به تير نيمه پيش ساخته و همچنين اتصال ساده تير نيمه پيش ساخته به ستون پيش ساخته، ميلگردهاي تامين كننده يكپارچگي اعضا در محل اتصال به طور مناسب طراحي و اجرا شوند .‌بديهي است كليه اعضاي اتصال در اين نواحي بايد مقاومت كافي را در برابر تلا شهاي حاصل از ميلگردهاي يكپارچگي مذكور داشته باشند.
7) طراحي و اجراي ميل مهارهاي سقفي مناسب در محل اتصال اعضاي پانلي سقف پيش ساخته به يكديگر و همچنين اجراي تيرچه در پيرامون بازشوها، الزامي است.
8) ضروري است اجزاي مرزي در لبه هاي ديوار برشي بتن مسلح درجا، صرفاً به صورت درجا اجرا شوند.
9) لازم است يكپارچگي اتصال سقف پيش ساخته به ديوار برشي بتن مسلح درجا با ارائه محاسبات مناسب، در طراحي و اجرا تامين شود.
10) تامين اتصال قاب پيش ساخته ساده ساختماني به ديوار برشي بتن مسلح درجا ، از طريق اتصال تيرهاي هم امتداد ديوار برشي، با المان مرزي درجا صورت گيرد.
11) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.
12 شالوده بتن مسلح در اين سيستم بايد به صورت بتن درجا و اتصال ستون پيش ساخته به شالوده نيز با جزئيات اتصالي مناسب نظير استفاده از صفحه پاي ستون و ميل مهار فولادي طراحي و اجرا شود در موارديكه ستون تحت نيروي كششي قرار نگيرد، با ارائه محاسبات مناسب، استفاده از گزينه اتصال گلداني بلا مانع مي باشد.
13) وصله ستون هاي بتن مسلح پيش ساخته بايد در محلي كه تلاش هاي اعمالي به حداقل مي‌رسند انجام گيرد .همچنين در طراحي وصله ستون و اتصال پاي ستون، در نظر گرفتن حداقل مقاومت‌ كششي مقطع مطابق راهنماي طراحي‌ PCI-04‌ ضروري است .
14) در كليه اتصالات خشك ، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به طراحي اجزاي اتصال و مشخصات فني جوشكاري هاي مربوطه منطبق بر ضوابط و مقررات آيين نامه هاي AWS و ASCE 07 AISC الزامي ميباشد
15) رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيطهاي خورنده ايران الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2592 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)