سيستم ديوارهاي توپر و سقف هاي با هسته توخالي بتن مسلح پيش ساخته

ضوابط و الزامات
1) اجراي اين سيستم به عنوان سيستم سازه اي ديواره اي باربر با ديوار برشي بتن مسلح پيش ساخته معمولي، حداكثرتا 5 طبقه يا 15 متر از تراز پايه، براي ساختمانهاي مسكوني مجاز است.
2) طراحي سيستم بر اساس آيين نامه هاي ASCE 7- 05 يا EC8 ، ACI 318-08 و راهنماي طراحي PCIالزامي است.
3) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.
4) رعايت ضوابط مربوط به حداقل درصد ميل گردهاي طولي و عرضي مورد استفاده براي تسليح ديوارهاي بتن مسلح وسقف هاي با هسته توخالي پيش ساخته، فواصل ميلگردها و هم چنين كليه ضوابط مربوط به آرماتوربندي، مطابق آيين نامه EC8 يا ACI318- 08 و راهنماي طراحي PCI الزامي است.
5) طراحي و تعبيه كلاف قائم در گوشه هاي اصلي ساختمان و در طول ديوار، با فواصل حداكثر 5 متر، و همچنين در محل اتصال ديوارها ضروري است. سطح مقطع كلاف قائم بتن مسلح درجا نبايد از 400 سانتيمترمربع كمتر باشد.
6) طرح و اجراي كلاف افقي بر روي ديوارهاي باربر، محل اتصال سقف به ديوار، پيرامون ساختمان، و هم چنين اطراف بازشوهاي سقف، به منظور تامين يكپارچگي الزامي است. عرض و ار تفاع كلاف افقي نبايد از 20 سانتيمتر كمتر در نظر گرفته شود.
7) طراحي و اجراي شالوده بتن مسلح درجا و تعبيه ميلگردهاي ريشه انتظار براي ديوارها، بر اساس ضو ابط آيين نامه ها و استانداردهاي مورد اشاره در بند 2 الزامي است.
8) طراحي و تعبيه قفل ها و ميل گردهاي برش گير در محل درز اتصالي قطعات پيش ساخته، مطابق آيين نامه ACI و راهنماي طراحي PCI الزامي است.
9) اتصالات دو پانل پيش ساخته سقف و هم چنين محل اتصال پانل هاي پيش ساخته سقف به ديوارها، بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه يكپارچگي ساز‌‌ه‌اي تامين و عملكرد صلب ديافراگم سقف فراهم شود.
10) رعايت رواداري هاي مجاز براي ساخت و نصب قطعات پيش ساخته مطابق آيين نامه ACI- 117 و راهنماي PCI الزامي است.
11) رعايت تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف و محيط هاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن و ميل گرد فولادي ضروري است.
12) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حريق، هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
13) رعايت الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف‌انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.
14) صدابندي هوابرد بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث 18 مقررات ملي ساختمان تامين شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2152 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)