ساختمان هاي بتن مسلح با قالب ماندگار پليمري سيستم RBS

ضوابط و الزامات
1) استفاده از سيستم RBS به عنوان يك روش براي اجراي ساختما ن هاي بتن مسلح ديوار باربر با استفاده از قالب‌ ماندگار مسطح از‌ نوع پليمري، در مناطق با خطر نسبي كم، متوسط و زياد، با توجه به په نه بندي خطر زمين لرزه استاندارد 2800 ايران، مجاز است.
2) به كار گيري اين سيستم در مناطق با خطر نسبي بسيار زياد (مطابق استاندارد2800‌) مجاز نيست.
3) استفاده از اين سيستم تا حداكثر 2 طبقه يا ارتفاع 8 از تراز پايه مجاز است.
4) طراحي سيستم بر اساس آيين نامه هاي ACI 318 ، IRC و IBC الزامي است.
5) حداكثر طول ساختمان در پلان برابر 18 متر و حداكثر طول دهانه سقف ها برابر 6 متر مي باشد.
6) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامي است.
7) رعايت محدوديت حداكثر بار زنده و مرده به ترتيب 250 كيلوگرم بر مترمربع و 400 كيلوگرم بر مترمربع الزامي است.
8) حداقل ضخامت ديوارهاي سازه اي برابر 15 سانتيمتر ميباشد.
9) مشخصات ماده قالب ماندگار پليمري، عايق حرارتي، بتن و ميلگرد فولادي مورد استفاده در اين سيستم، بايد در تطابق كامل با مدرك فني ESR- 1223 باشد
10) محل اتصال سقف به ديوار بايد به صورت يكپارچه طراحي و اجرا شده، و ميلگرد گذاري لازم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود.
11) طراحي و اجراي كلاف هاي بتن مسلح افقي و قائم، به منظور تامين يكپارچگي در محل اتصال سقف به ديوار و همچنين محل تقاطع ديوارها الزامي است.
12) طراحي و اجراي شالوده بتن مسلح درجا و تعبيه ميلگردهاي ريشه انتظار براي ديوارها، مطابق ضوابط آيين نامه هاي مورد اشاره در بند 4 الزامي مي باشد.
13) رعايت تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن، ميلگرد فولادي و قالب ماندگار PVC الزامي است.
14) رعايت الزامات زيست محيطي براي كليه مواد و مصالح به كار گرفته شده در اين سيستم الزامي است
15) استفاده از اندودهاي سازگار با قالب PVC براي نازک كاري و نماسازي الزامي است.
16) رعايت ضوابط طراحي سيستم RBSو مدارك فني مرتبط با آن،از جمله مدرك فني ESR-1223 و شرايط و محدوديت هاي ذكر شده در آن از نظر مقاومت در برابر آتش و هم چنين محافظت از عايق هاي پليمري و مواد پلاستيكي در مقابل حريق الزامي است.
17) رعايت مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق، هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مر كز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.
18) رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي وسقف بام الزامي است.
19) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات ميبايست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملي ساختمان تامين گردد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 3580 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)