ساختمان هاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح عمودي

ضوابط و الزامات
1) سيستم ساز ه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم ساز ه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتني مسلح با شكل پذيري معمولي و متوسط محسوب مي شود و در انواع زمين ها و كليه پهنه هاي لرزه‌خيزي ايران بر اساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران و با احتساب تأمين الزامات مربوطه، مورد پذيرش ميباشد.
2) در صورت استفاده از رابط هاي پلاستيكي، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان به دوطبقه محدود ميشود.
3) بارگذاري ثقلي و لرز‌ه‌اي سيستم ساز‌ه‌اي حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.
4) طرح ساز هاي سيستم حاصل از اين روش بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه ACI 318- 05و ويراي ش هاي بعد از آن صورت گيرد.
5) حداقل ضخامت ديوار ه هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد. . -6 بتن مصرفي مي بايست از نوع بتن ساز ه اي و با حداقل مقاومت‌ ‌20MPa‌ باشد
6) پلي استايرن منبسط شونده مورد استفاده بايد از نوع كندسوز يا خودخاموش ‌شو، مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي و داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد.
7) مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي باشد.
8) محافظت از بلوك پلي استايرن ديوار بايد به وسيله پوشش مناسب تأمين شود. اين پوشش ميتواند يك تخته گچي با 12/5 ميليمتر يا ساير مصالحي كه براساس مدارك فني مصوب و معتبر از نظر مقاومت در برابر دماي بالا‌ ضخامت 5 معادل آن عمل ميكند، باشد.
9) پوشش محافظت كننده بلو كهاي پلي استايرن، بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد. اتصال پوشش به پلي استايرن، به تنهائي، مجاز نمي باشد.
10) ديوارهاي بين واحدهاي مستقل (مانند ديوار بين آپارتما نهاي مسكوني يا واحدهاي تجاري، اداري مستقل و غيره) در هر ساختمان بايد داراي مقاومت كافي در برابر آتش باشند. در اين ديوارها بايد به صورت مناسب از مصالح حريق بند استفاده شود، به گون هاي كه بلوكهاي پلي استايرن در اين قسمت، بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالي بين دو فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شد‌ه‌اند، جلوگيري شود.
11) فوم پلي استايرن بايد در مرز سقف/كف هر طبقه قطع شود و بين طبقات امتداد نداشته باشد. در اين قسمتها، در صورت نياز و براي تأمين مقاومت لازم ، بايد از مسدود كنند ه هاي آتش استفاده شود. همچنين فوم پلي استايرن سقف نبايد بين واحدهاي مستقل مجاور امتداد داشته باشد اين ماده بايد در مرز ديوار جداكننده بين دو واحد مستقل مجاور قطع شود و براي مقاومت لازم در برابر آتش، مطابق نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آتش بندي شود.
12) درصورتيكه از سيستمهاي سقفي داراي بلو كهاي پلي استايرن در اين روش اجرايي استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوكهاي سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالي با بلوك، لازم است تا 12/5 ميلي متر يا اندود گچ به ضخامت‌ زيرسقف به وسيله پوشش مناسب (مانند يك تخته گچي به ضخامت حداقل15 ميلي متر) محافظت شود. شايان ذكر است مسئوليت اجراي مناسب و جزئيات اين مسئله، به عهده شركت متقاضي ميباشد.
13) مقاومت سيستم در برابر آتش براي ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتني و ...، مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تأمين شود.
14) رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملي ساختمان به جهت صدابندي ديوار و سقف، الزامي است.
15) لازم است تمهيدات لازم به منظور تأمين صدابندي مورد انتظار، بخصوص در ديوارهاي بين واحدها، با استفاده از رو شهاي توصيه شده در مقررات ملي ايران، انجام شود.
16) رعايت مباحث مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي مطابق مبحث شماره 19 مقرات ملي ساختمان ضروري است.
17) در صورت طراحي به روش تجويزي، استفاده از اين سيستم، براساس طبقه بندي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، تنها براي ساختما نهاي گروه 2 و 3 مجاز ميباشد.
18) تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيطها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ساختمان ملي الزامي است.
19) در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است‌ تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد.
20) در تمامي مراحل توليد و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.
21) رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.
22) توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2178 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)