سیستم دال مركب فولادى – بتنى

سيستم هاى مركب دال فولادى - بتنى، يكى از اقتصادى ترين روش هاى ساخت سقف براى ساختمان ها، شناخته شده اند. اين سيستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روى ورق هاى ذوزنقه ا‌ى كه به تيرها و شاه تيرهاى فولادى متصل مى شوند، تشكيل شده است. عملكرد مختلط دال بتن مسلح فوقانى و ورق فولادى ذوزنقه ا‌ى تحتانى، نقش به سزائى در تأمين صلبيت سقف و رفتار مطلوب برشى آن خواهد داشت. چنا ن چه در اين نوع سقف از تيرچه با جان مشبك استفاده شود مى توان تأسيسات مكانيكى و برقى را به آسانى در زير سقف تعبيه نمود.‌ لذا امكان دسترسى به تأسيسات در مواقع بروز مشكل و خرابى احتمالى، ممكن خواهد شد.
اين سقف ها در مقايسه با سقف هاى مرسوم در اسكلت هاى فولادى معمولى ساختمان ها، از وزن كمترى برخوردار بوده و بويژه با ساختمان هاى ساخته شده از LSF نيز همخوانى دارد. لذا ، فولاد سرد نورد شده عمده ترين كاربرد اين سقف ها در سازه هاى فولادى اعم از نورد سرد يا گرم مى باشد. اين سيستم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) ارتفاع ورق هاى فولادى ذوزنقه ا ى در اين مقاطع به‌75 mm محدود مى باشد.
2) تامين ضوابط ديافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل 12 آيين نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود در استاندارد 2800 ايران الزامى است.
3) حداكثر تغييرمكان مجاز ناشى از بار مرده حين اجرا به L/180 یا 20 میلی متر براى هر دهانه محدود مى گردد.
4) حداكثر تغييرمكان مجاز ناشى از بار زنده بهره بردارى به L/360 براى هر دهانه محدود مى گردد.
5) رعايت الزامات مربوط به بازشو در سقفها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى ا ست.
6) رعايت ضوابط طراحى برش گيرها بر اساس بند 7-2-1-10 مبحث دهم مقررات ملى ساختمان يا براساس ضوابط موجود در بخش 13 آيين نامه ASCE7- 05 الزامى‌ است.
7) قطر گلميخ هاى برشگير بايد 20 mm يا كمتر بوده و‌ حداقل ارتفاع آن ها بعد از نصب كه از بالاى ورق ذوزنقه ا‌ى اندازه گيرى مى شود ‌ 40 mmباشد.
8) ضخامت دال بتن آرمه در بالاى كنگره ورق ذوزنقه اى نبايد كمتر از 50 mm كمتر باشد.
9) رعايت مشخصات فولادهاى بكار برده شده براساس‌استاندارد ASTMباحداقل Fy برابرMPa230 الزامى است.
10) رعايت مشخصات بتن سازه ا‌ى جهت سقف كامپوزيت مطابق ضوابط موجود در AISC‌حداقل f’c برابر 21MPa ‌و حداكثر آن برابر 70MPa جهت بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه و همچنين رعايت ضوابط مربوط به آرماتورگذارى دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آيين نامه ACI 318- 05 الزامى است
11) مقاومت تسليم آرماتورهاى مورد استفاده در دال بتن آرمه مطابق ضوابط AISC نبايد از رويه 525 MPa تجاوز نمايد.
12) رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكارى اعضاى سردنوردشده مطابق استاندارد AISI وآيين نامه هاىAISC وAWS الزامى ست.
13) رعايت ضوابط راهنماى طراحى Floor vibrations due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC جهت كنترل ارتعاش كف ها الزامى است.
14) رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
15) صدابندى هوابرد و كوبه ا‌ى سقف بين طبقات مى بايست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامين گردد.
16) رعايت الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان، جهت صرفه جويى در مصرف انرژى الزامى است.
17) درنظر گرفتن جزئيات دقيق مسير و محل نصب‌كليه اجزاى تأسيسات مكانيكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف، ضرورى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2288 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)