ساختمان هاى نيمه پيش ساخته با قاب هاى ساده مركب فولادى -بتنى به همراه ديوار برشى بتن آرمه

ساختمان هاى نيمه پيش ساخته متشكل از قاب هاى ساده مركب و ديوار بتن مسلح، نوعى سيستم سازه ای است كه در آن قاب ساختمانى ساده متشكل از ستون هاى مركب بتنى – فولادى ، تيرهاى گرم نورد شده و ديوارهاى برشى بتن مسلح است. در اين سيستم، قاب هاى ساختمانى ساده، وظيفه باربرى ثقلى و ديوارهاى برشى بتن مسلح نقش باربرى جانبى را به عهده دارند. ستون ها داراى مقطع لوله ای شكل است و با خم كارى ورق هاى فولادى و جوش كارى مختص ورق هاى سرد نورد شده ساخته مى شوند. داخل ستون هاى لولهای شكل، با بتن پر شده و مقطع مركب فولادى -بتنى حاصل خواهد شد.
تمامى اتصالات در اين سيستم از نوع اتصالات ساده پيچى است. در گره اتصال پاى ستون و اتصالات تير- ستون طبقات، لازم است با تقويت جداره ورق فولادى ستون، تمهيدات لازم جهت جلوگيرى از لهيدگى يا چروكيدگى ورق ستون در اين ناحيه به عمل آيد. سقف هاى اين سيستم سازه ای، نوعى سقف مركب بتنى - فولادى مشتمل بر تيرچه هاى فلزى كرميت، بلوك پلى ا ستايرن منبسط شونده و دال بتن مسلح است. در تمام تيرهاى سقف، با تعبيه برش گيرهاى فولاد از نيم رخ نبشى شكل بر روى بال فوقانى و در فواصل مناسب، پيوستگى لازم براى پكپارچگى دال مركب بتنى - فولادى و انتقال نيروى برشى زلزله از طريق ديافراگم صلب سقف به سيستم قائم باربر جانبى) ديوار برشى بتن مسلح( تامين خواهد شد. اتصال تيرچه هاى كرميت به تيرهاى پيرامونى به صورت پيچى است. آرماتورگذارى دال بتن مسلح مطابق با ضوابط مربوط به سقف هاى تيرچه – بلوك طراحى مى شوند.
ديوارهاى برشى بتن مسلح، با توجه به شكل پذيرى مورد انتظار، طراحى شده و در صورت لزوم، نوارهاى مرزى نيز بايد در ديوار طراحى و اجرا شود. اين سيستم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) اجراى اين نوع سيستم به عنوان قاب ساختمانى ساده به همراه ديوار برشى بتن مسلح براى ساختمان هاى مسكونى، در همه انواع زمين ها و كليه پهنه هاى لرزه خيزى ايران بر اساس آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران بلامانع است.
2) بارگذارى ثقلى و لرزهای سيستم به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاى مبحث ششم مقررات ملى ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.
3) طراحى كليه اجزاء و اتصالات فلزى و كليه اعضاء مركب بتنى - فولادى براساس آيين نامه AISC2005 و طراحى كليه اجزا بتن آرمه براساس آ يين نامه ACI 318-05 الزامى است.
4) رعايت ضوابط فصل 21 آيين نامه ACI 318-05و ويرايش هاى پس از آن براى طراحى ديوارهاى برشى بتن مسلح الزامى است.
5) رعايت مشخصات فولاد سردنوردشده براساس استاندارد ASTM الزامى است
6) رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكارى اعضاى سرد نوردشده مطابق استاندارد AISIو آيين نامه هاىAISCو AWS الزامی است.
7) رعايت تمهيدات لازم جهت عملكرد كامل مقطع مركب در ستون هاى بتنى - فولادى و در محل پاى ستون ها با توجه به تعبيه ميلگرد انتظار، الزامى است.
8) تأمين ضوابط ديافراگم صلب و رعايت تمهيدات لازم جهت انتقال برش از سقف به اعضا مقاوم باربر براى كليه سقف ها الزامى است.
9) كليه اتصالات اعم از نوع مكانيكى، جوشى و يا به واسطه پيوستگى بتن و فولاد، مى بايد به گونه ای طراحى و اجرا شوند تا ضمن رعايت كليه ضوابط طراحى مطابق آيين نامه هاى فوق ا لذكر، تأمين كننده يكپارچگى اعضا و سيستم باربر ساختمانى باشند.
10) رعايت تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت پانل هاى غيرباربر و جداكننده ها در سختى جانبى سازه الزامى است.
11) رعايت تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمى و محيط هاى خورنده ايران الزامى است.
12) رعايت تمهيدات لازم براى عمل آورى بتن در ستون هاى مركب بتنى - فولادى الزامى است.
13) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خوردگى و زيست محيطى، بايد بر مبناى مقررات ملى ساختمان و يا آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين المللى شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فنى در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.
14) تمهيدات لازم براى مقاومت در برابر حريق بايد در طراحى و اجرا در نظر گرفته شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2050 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)