ساختمان ها با صفحات دو لايه ساندويچى3D با بتن ميانى درجا

ساختمان هاى با صفحات دولايه ساندويچي 3D بتن مياني درجا براى ساختمان هاى با كاربرى مسكوني تا حداكثر 4 طبقه روى پاركينگ، مورد تأئيد قرار گرفته است. اين ساختمان ها متشكل از پانل هاي ديوار و سقف است. پانل هاي ديواري به دو صورت به كار گرفته مى شوند.
نوع اول به عنوان ديوارهاي جدا كننده و نوع دوم در نقش اعضا سازه اي كه در تحمل بارهاي ثقلي و نيرو هاى لرزه اى مشاركت مى كنند. به عبارت ديگر، هيچ گونه عضو ستوني در اين ساختمان ها وجود ندارد. پانل هاي سقفي، تحمل بارهاي كف و انتقال آن را به پانل هاي ديواري به عهده دارند، كه اين پانل ها به صورت مستقيم و بدون وجود المان تير، به پانل هاي ديواري متصل مي شوند.
كليه پانل ها به صورت مدولار و در قطعاتى با عرض معمول يك متر و طول سه متر در كارخانه توليد و در محل كارگاه، در موقعيت خود قرار داده مى شوند و به يكديگر متصل مي شوند. اجزاى پانلي ديوارهاى سازه ای در اين ساختمان ها، شامل يك شبكه خرپايي فضايي چهار لايه از ميل گردهاي ساده به قطر كوچك، يك لايه بتن ميانى درجا، دو لايه ورق پلى استايرن و دولايه بتن پاششى است. در هنگام ساخت شبكه جوش شده، دو لايه ورق پلى ا ستايرن به ضخامت 4 تا 9 سانتى متر، در دو وجه بيرونى شبكه قرار مى گيرند. لايه پلى ا ستايرن علاوه بر اين كه به عنوان عايق حرارت، برودت و صوت عمل مى كند، به عنوان قالب ماندگار براى لايه بتن درجا نيز محسوب مى شود. لايه بتن ميانى كه پس از استقرار و محكم كردن پانل ها در محل، اجرا مى شود، به صورت مسلح و به عنوان ديوار باربر براى سيستم مذكور عمل خواهد كرد.
پس از انجام بتن ريزى درجا و گذشت زمان براى گيرش بتن، در دو سمت ورق هاى پلي ا ستايرن، بتن ريزدانه اي، به ضخامت 4 الي 7 سانتي متر با سيستم » بتن پاششي اجرا «مي شود. ضخامت پانل ها، با استناد بر محاسبات سازه ای، متفاوت است و به تفكيك براي تحمل برش و خمش در سقف ها و براي تحمل بار محوري و برش عرضي در صفحه پانل، در ديوارها محاسبه مي شود. در حين مراحل نصب پانل ها و قبل از اجراى بتن ميانى، لازم است تمهيدات لازم براى تأمين اتصالات و تعبيه بازشوها در نظر گرفته شود. حال آن كه نصب تاسيسات مكانيكي و برقي را مى توان پس از اجراى بتن درجا و قبل از بتن پاشي مجموعه، انجام داد.
از مزاياي اين ساختمان ها مى توان به انعطاف پذيري پانل ها در ايجاد اشكال مختلف در بازشوها و فضاهاي داخلي ساختمان، ايجاد فضاي مفيد بيشتر به دليل ضخامت كم آن، مقاومت در مقابل حرارات، برودت و صوت، كيفيت بهتر اجراى اتصالات اعضاي سازه اي، باز پخش بيشتر نيرو به دليل پيوستگي بين كليه ديوارهاي ساختمان و سقف، مقاومت در برابر آتش سوزي، سبكي و سهولت نصب پانل ها و كاهش زمان اجراي پروژه و نيروي انساني مورد نياز، كاهش مصالح مصرفي در پروژه، امكان ساخت
سريع ساختمان هاي يك طبقه و امكان اسكان آسيب ديدگان ناشي از بلاياي طبيعي با سرعت زياد، اشاره كرد. هم چنين، از نقط ضعف اين سيستم مى توان موارد زير را برشمرد: ترد بودن فولادهاي پيش كشيده، امكان ايجاد خوردگي در فولادهاي شبكه پانل به دليل نداشتن پوشش مناسب فولادها، عدم امكان دسترسي براى تعمير و يا اصلاح مسير تأسيساتي. اين سيستم در زمينه هاى انرژى، حريق، آكوستيك و سازه، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) در اين سيستم صفحات 3D طرفين به عنوان قالب محسوب و ديوار ميانى به عنوان ديوار باربر سازه ای محسوب مى شود.
2) سقف هاى سازه ای در اين سيستم مى تواند تيرچه بلوك و يا دال هاى بتن مسلح است.
3) اجراى ساختمان در حداكثر 4 طبقه مسكونى روى طبقه پاركينگ و يا ارتفاع 16 متر مجاز است.
4) الزامات طراحى و اجرا براساس آئين نامهACI 318-05 ويرايش هاى بعد از آن صورت گيرد.
5) طرح لرزه ای مى تواند بر مبناى آخرين ويرايش استاندارد 2800 ايران و يا ساير آئين نامه هاى معتبر لرزه ای انجام شود.
6) طراحى و كنترل سازه در مقابل ساير بارهاى وارده بر مبناى مقررات ملى ساختمان صورت گيرد.
7) مشخصات شبكه جوش بايد براساس استاندارد ASTM باشد.
8) تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمى براى بتن مسلح مانند فولاد گالوانيزه و بتن مقاوم در محيط خورنده لحاظ شود.
9) حداقل تنش تسليم فولادها 240 مگاپاسكال و حداقل قطر آن ها 3 ميلى متر باشد.
10) عمل سختى زدايى در صورت استفاده از فولاد پس كشيده انجام گيرد.
11) پلى استايرن منبسط شونده بايد از نوع كندسوز مطابق با استاندارد ASTMيا ساير استانداردهاى معتبر بين ا لمللى باشد.
12) رعايت مباحث مربوط به انرژى، حريق و آكوستيك بر اساس مقررات ملى ساختمان الزامى است.
13) امكان اجراى نما از نوع تر و يا با رعايت تمهيدات خاص از نوع خشك وجود دارد.
14) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معمارى، سازه ای و تأسيسات مكانيكى و برقى از حيث دوام، خوردگى، زيست محيطى،بهداشتى و غيره مى بايستى بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران و يا آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين ا لمللى شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فنى در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2649 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)