طراحي و اجراي سيستم قا ب خمشي يك طبقه با مقاطع سبك فولادي سردنورد شده

ضوابط و الزامات
1) اجراي اين سيستم به عنوان قاب خمشي معمولي متشكل از مقاطع سرد نورد شده در كليه پهنه هاي لرزه خيزي ايران تا حداكثر يك طبقه يا 3/6 متر از تراز پايه، با رعايت الزامات ارائه شده، بلامانع است.
2) ضريب رفتار اين سيستم براي استفاده از استاندارد 2800 در تعيين نيروي زلزله به روش تنش مجاز برابر با 5 مي باشد.
3) به كارگيري اين سيستم در ساختمان هاي با حداكثر دهانه 6 متر و حداكثر ارتفاع يك طبقه يا6/3متر از تراز پايه مجاز ميباشد.
4) لازم است طراحي كليه اجزاء و اتصالات فولادي سرد نورد شده بر اساس استاندارد AISI انجام گيرد.
5) كنترل و طراحي سازه در مقابل بار باد، بايد بر مبناي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران صورت گيرد.
6) با توجه به لزوم استفاده از سقف شيبدار، رعايت محدوديت حداكثر بار مرده سقف برابر با 100kg/m الزامي است.
7) رعايت ضوابط طراحي اعضاي كششي در طراحي اعضاي ضربدري سقف الزامي مي باشد.
8) رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامي است.
9) كليه اتصالات اعضاء قائم به اعضاء افقي مي بايستي به گونه اي باشند كه يكپارچگي اعضاء در ارتفاع سازه تأمين شود.
10) ضوابط مربوط به اجزاء اتصالي شامل پيچ خودكار، پيچ و مهره مي بايستي مطابق آئين نامه AISC و استاندارد AISI تأمين شود.
11) در صورت استفاده از اتصالات جوشي، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاء سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئين نامه هاي AISC و AWS الزامي است.
12) حداكثر وزن متر مربع سطح ديوار تمام شده در ديوارهاي خارجي نبايستي بيشتر از. 200 kg/m باشد.
13) لازم است تمهيدات لازم براي تامين پايداري پانلهاي غير باربر و جدا كننده ها و كاهش تاثير آنها در سختي جانبي سازه صورت پذيرد.
14) لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.
15) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي و غيره مي بايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد ، بكار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فني در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.
16) الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان رعايت شود و عايق كاري هاي حرارتي تكميلي در نظر گرفته شود.
17) در صورتي كه عايق حرارتي به صورت پركننده اجرا شود، بايد نوع و ضخامت عايق، مقاومت حرارتي مورد نياز را تأمين نمايد.
18) لازم است ملاحظات كامل هوابندي در جداره هاي داخلي و خارجي ، بازشوها و همچنين محل نصب اجزاء اتصالي نظير پيچ و مهره، با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.
19) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاء ساختماني الزامي است.
20) رعايت ضوابط مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان در خصوص صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات الزامي مي باشد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 1836 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)