سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته مدولار سه بعدي

ضوابط و الزامات
1) سيستم سازه هاي بتن مسلح پيش ساخته مدولار سه بعدي ، به عنوان سيستم ديوار باربر با ديوار برشي بتن مسلح پيش ساخته متوسط محسوب مي شود و اجراي آن در يك طبقه و در كليه مناطق لرزه خيري ايران (مطابق ويرايش سوم آئين نامه 2800 ايران) و با شرط رعايت الزامات زير، مجاز مي‌باشد.
2) طراحي لرزه‌اي ‌و ‌ساز‌ه‌اي اين سيستم مي بايست به ترتيب بر‌اساس IBC2006‌و 318-05 ACI انجام شود.
3) ديوارهاي بتن مسلح بايد مطابق با ضوابط ارائه شده در خصوص ديوارهاي بتن مسلح پيش ساخته متوسط مندرج در آئين نامه IBC2006 طراحي شوند.
4) حداقل ضخامت ديوارهاي بتن مسلح بايد 10 سانتي متر منظور شود.
5) براساس ضوابط مندرج در آئين نامه هاي ATC-41 و FEMA 356 و با توجه به اينكه نوع آرماتورگذاري درديوارها، بصورت يك لايه مش در وسط، امكان عملكرد ستوني را در بخشي از ديو ار فراهم نمي كند، لازمست محدوديتهاي زير در ساخت ديوارها اعمال شود:
در هر وجه ديوار، فاصله افقي بين بازشوها از كنج ديوار، ميبايست بيش از 0,3 ارتفاع ديوار باشد.
در هر وجه ديوار، فاصله افقي بازشوها از يكديگر، ميبايست بيش از 0,4 ارتفاع ديوار باشد.
6) در اتصال ديوارها به شالوده، لازمست ديوارها در تمام طول و از طريق ناوداني زير ديوار كه به نحو مقتضي با ديوار درگير شده‌، به تسمه فولادي كه در امتداد طولي شالوده پيش بيني شده است، جوش شوند .‌شايان ذكر است اين صفحه مي بايست به نحو مناسب و با زوائد برشي يا بلت‌گذاري به شالوده متصل شده باشد.
7) در مقاطع سقف و ديوار، لازم است اتصال مدول ها از طريق عبور آرماتور طولي و درگيري به قلاب هاي پيش بيني شده و همچنين بتن ريزي درجا تامين شود.
8) به منظور اتصال المان مرزي كه در محل اتصال ديوارهاي دو مدول مختلف و با بتن ريزي درجا ايجاد مي شود مي بايستي ريشه گذاري مناسب در شالوده پيش بيني شود.
9) تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از مشاركت جداكننده‌هاي داخلي و خارجي در سختي جانبي سازه در نظر گرفته شود.
10) رعايت تمهيدات لازم در شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران براي دوام و پايايي بتن، ميلگرد فولادي الزامي است.
11) رعايت مبحث سوم مقرارت ملي ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق، هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني ضروري است.
12) رعايت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوارهاي خارجي و سقف بام الزامي است.
13) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات می بايست مطابق مبحث هجدهم مقرارت ملي ساختمان تامين شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2196 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)