سيستم ساختماني ترونكو

ضوابط و الزامات
1) كاربرد لوله هاي فولادي در ديوارهاي ساختمان به علت اثرات نامناسب در فيزيك ساختمان قابل تاييد نمي باشد و پيشنهاد ميشود با پيروي از روش ساخت ساز ه هاي LSF نسبت به طراحي ديوارها اقدام شود.
2) با توجه به بند 1 الزامات، سيستم باربر جانبي همانند سازه هاي LSF با مهاربند همگرا خواهد بود.
3) مهاربندی هاي تسمه اي مورد استفاده در اين سيستم بايد فاقد هرگونه افتادگي و لقّي اوليه باشند.
4) استفاده از اين سيستم براي ساختمان هاي با اهميت متوسط تا 2 طبقه و آموزشي تا 1 طبقه بلامانع است.
5) به كارگيري حداكثر دهانه باربر ثقلي 4 متر و حداكثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف) 3/6 متر براي هر طبقه در اين سيستم مجاز است.
6) طراحي سازه اي كليه اجزا و اتصالات سيستم بر اساس استاندارد AISI و طرح لرزه اي آن بر اساس استاندارد2800 و با استفاده از ضريب R مساوي 5 انجام شود.
7) كنترل سازه در مقابل بار باد مطابق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان بارهاي وارد بر ساختمان با در نظر گرفتن سيستم مقاوم در مقابل بار جانبي زلزله كه در بند 2 آورده شده است، انجام شود.
8) رعايت محدوديت حداكثر بار زنده و مرده به ترتيب 250 و 400 كيلوگرم بر متر مربع براي سقفها الزامي است.
9) رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامي است.
10) تامين ضوابط ديافراگم صلب براي كليه سقف ها الزامي است.
11) رعايت ضوابط مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان طرح و اجر اي ساختمان هاي بتن آرمه در طرح و محاسبه سقفها الزامي است.
12) به منظور تامين يكپارچگي بين سقف بتن مسلح و تيرهاي فولادي سرد نورد شده، به كارگيري برشگير مطابق آيين نامه AISC الزامي است
13) كليه اتصالات اعضاي قائم به اعضاي افقي مي بايد به گونه اي باشد كه يكپارچگي اعضا در ارتفاع سازه تامين شود.
14) ضوابط مربوط به اجزا اتصالي شامل پيچ خودكار، پيچ و مهره بايد مطابق آئين نامه AISC و استاندارد AISI تامين شود.
15) در صورت استفاده از اتصالات جوشي، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكاري اعضاي سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئين نامه هايAISC و AWS الزامي است
16) لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.
17) كليه مصالح و اجزا در اين سيستم اعم از معمار ي و سازه اي از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تاييد به كار گرفته شود.
18) در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي الزامى است.
19) ضوابط و مقررات مربوط به محافظت ساختمان ها در برابر آتش بايد مطابق با مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختما ن ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن )آيين نامه محافظت ساخ تمان ها در برابر آتش ( رعايت شود. مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش بايد مطابق با ضوابط مذكور تأمين شود كه با توجه به نوع سازه، براي اين منظور نياز به استفاده از پوشش هاي محافظت كننده مي باشد. از جمله رعايت ضوابط فصل هاي 3 و 8 از نشريه شماره 444 در رابطه با مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش الزامي است . همچنين حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان بستگي به مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش دارد كه بايد در مطابقت با فصل 4 از نشريه 444 تعيين شود.
20) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايق بندي و تنظيم صدا تامين شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2980 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)