ساختمان هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالبهاي عايق ماندگار بلوكي نئوپور

ضوابط و الزامات
1) سيستم سازه اي حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اي ديوار باربر با ديوارهاي برشي بتن مسلح محسوب مي شود. در صورتي كه ضوابط شكل پذيري بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملي ايران رعايت نشود با استناد به بند5-2-20-9 مبحث نهم مقررات ملي ايران كاربرد اين سيستم صرفاً در مناطق با‌ خطر نسبي كم و متوسط و براي ساختمان هاي داراي اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز مي باشد .بديهي است در صورتي كه ضوابط شكل پذيري رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثرارتفاع ساختمان براساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه مي باشد.
2) بارگذاري ثقلي و لرزه‌اي سيستم سازه اي حاصل از اين روش، بايد به ترتيب بر اساس آخرين ويرايش هاي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و استاندارد 2800 ايران صورت گيرد.
3) طرح سازه اي سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان يا آئين نامه- 318 ACI 05و ويرايشهاي بعد از آن صورت گيرد.
4) ضخامت مفيد ديواره هاي بتني نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد.
5) بتن مصرفي بايد از نوع بتن سازه اي و با حداقل مقاومت 20 MPa و حداكثر اندازه اسمي سنگدانه مصرفي20 ميليمتر باشد.
6) مشخصات كليه مصالح مصرفي مربوط به اجزاء قالب بندي ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاي بين المللي معتبر و اسناد ارائه شده باشد . مشخصات ساير مصالح مصرفي نيز بايد مطابق ا‌ستانداردها و آئين نامه هاي ملي يا معتبربين المللي باشد.
7) مقاومت سيستم در برابر آتش كه وابسته به نوع و جزئيات ديوار است بايد مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و آيين نامه 444 مركز تأمين شود . مدرك ارائه شده توسط متقاضي معرف سيستمي با مقاومت 90 دقيقه در برابر آتش است كه براي ساختمان هاي بلند كافي نيست . براي مقاومت هاي بالاتر به ضخامت هاي بيشتر ديوار بتني نياز ميباشد.
8) پلي استايرن بايد از نوع كندسوز)خود خاموش شو باشد توجه: اصولاً استفاده از پلي استايرن منبسط شده معمولي در ساختمان مجاز نيست و حتماً هميشه فقط بايد از نوع خود خاموش شو استفاده شود)
9) پلي استايرن مورد استفاده بايد مطابق با استانداردهاي معتبر بين المللي و داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن باشد.
10) محافظت از بلوك پلي استايرن بايد به وسيله پوشش و مانع حرارتي مناسب صورت گيرد . به عنوان مثال، مي توان از يك اندود يا تخته گچي حدود 13 ميلي متر يا ساير مصالح كه از نظر مقاومت در برابر دماي بالا ، معادل آن باشد، استفاده نمود. پوشش محافظ تكننده بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد و چسباندن آن به پلي استايرن به تنهايي قابل قبول نيست توجه: در مدرك IAB 08/0310/ Thermo House پوششهاي تائيد شده براي اين كار اشاره شده است كه متقاضي ميتواند مشخصات آنها را از توليدكننده اصلي تهيه نمايد.
11) توجه به نكات فني ذكر شده در مدارك IAB 08/0310/Thermo House ETA-05/0170 كه توسط متقاضي پيوست شده است، ضروري است.
12) لايه پلي استايرن بين واحدهاي مستقل ، نبايد امتداد داشته باشد و حتماً بايد به وسيله مصالح غير قابل سوختن با مقاومت كافي در برابر آتش قطع شود.
13) لايه پلي استايرن بايد در محل سيستم كف /سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشته باشد . از جمله هرگونه امتداد عمودي لايه پلي استايرن در ديوارهاي خارجي، شفت هاي پلكان، آسانسور و نظاير آنها باير محل كف /سقف قطع شود.
14) چنانچه هرگو نه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شود مثلاً براي عبور تأسيسات، گشودگي بايد به نحو مناسب، آتش بندي شود، به گونه اي كه درجه مقاومت در برابر آتش ديوار كاهش نيافته و ضمناً لايه پلي استايرن منبسط شده در برابر آتش كماكان محافظت شود.
15) در مناطقي كه در معرض خطر حمله حشرات موذي، مانند موريانه، قرار دارند لازم است تمهيدات لازم براي محافظت از لايه پلي استايرن به عمل آيد.
16) تمهيدات لازم در شرايط اقليمي مختلف كشور براي پوشش نهايي جهت مقابله در محيط هاي خورنده و نيز استفاده از فولاد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.
17) كليه مصالح و اجزا در ا ين سيستم اعم از معماري و ساز هاي از حيث دوام، زيست محيطي و… بايد بر مبنا ي مقررات ملي ساختمان ا يران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تا ييد به كار گرفته شود.
18) در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان "صرفه جويي در مصرف انرژي" الزامى است.
19) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان "عايق بندي و تنظيم صدا" تأمين شود.
20) كليه مقررات ساختماني و مقررات محافظت در برابر آتش بايد به تناسب و بر اساس مقررات موجود در كشور رعايت شود.
21) در تمامي مراحل توليد، طراحي و اجراء مسووليت نظارت عاليه و كنترل كيفي بر عهده شركت متقاضي ميباشد.
22) توجيه اقتصادي طرح از وظايف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نبوده و صرفاً به عهده شركت متقاضي است.
23) رعايت كليه مباحث مقررات ملي ساختمان و آيين نامه هاي ملي در استفاده از اين سيستم الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2118 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)