شبكه آرماتور توليد شده صنعتى با جوش مقاومتى

دستگاه توليد شبكه ميل گرد جوش شده با جوش مقاومتى (welded wire cages) قابليت توليد مقاطع متنوعى از شبكه هاى ميل گرد مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز را داراست. از جمله اين مقاطع، مى توان به مقاطع مربع، مستطيل و دايره براى استفاده در تيرها، ستون ها، شمع ها و پايه پل ها، و مقاطع مثلثى، بيضى شكل و تخم مرغى شكل براى استفاده در تيرچه ها، كانالها و آدم روها اشاره نمود. شبكه هاى ميل گرد توليد شده توسط اين دستگاه، شامل ميل گردهاى عمودى و خاموت است كه خاموت ها به صورت دورپيچ و با جوش مقاومتى، به آرماتورهاى اصلى متصل مى شوند.
هم چنين اين دستگاه توان توليد شبكه هاى آرماتور بندى با سطح مقطع متغير، فواصل متغير براى اجراى خاموتها و به كارگيرى دو يا چند ميل گرد در كنار هم را داراست. از ديگر مزاياى اين دستگاه، قابليت استقرار در محل كارگاه، نياز كم به نيروى انسانى، سرعت در ساخت و دقت در آرماتوربندى اصولى است.

ضوابط و الزامات
1) استفاده از شبكه آرماتور بندى جوش شده ‌(welded wire cages) در سازه هائى كه بتن ريزى آن ها به صورت درجا انجام مى شود يا سازه هاى پيش ساختهاى كه داراى تأئيديه جداگانه از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مى باشند، مجاز است.
2) لازم است كليه ضوابط ومقررات مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم، در مورد نحوه آرماتور بندى و قرارگيرى ميل گردهاى اصلى و خاموت هاى برشى، با در نظر گرفتن نوع شكل پذيرى سازه، رعايت شود. در صورتى كه رعايت ضوابط آرماتوربندى، در روند توليد مقدور نباشد، استفاده از قلاب ها و سنجاق هاى اضافى در محل به جهت رعايت الزامات مربوطه، الزامی است.
3) لازم است در توليد و اجراى شبكه هاى آرماتور جوش شده، تمهيدات مناسب جهت اجراى اتصال تيرها به ستون ها و اتصال ستون ها به يكديگر بر اساس ضوابط مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم و هم چنين آئين نامه‌ ACI318 لحاظ شود.
4) كليه ملاحظات لازم جهت روى هم گذارى ميل گردها در محل وصله و يا تقويت، با رعايت الزامات مندرج در مقررات ملى ساختمان مبحث نهم، در نظر گرفته شود.
5) ميل گردهاى به كار رفته بايد از نوع توليد نورد گرم، مطابق با استانداردهاى كشور و مقررات ملى ساختمان باشند.
6) به كار گيرى جوش نقطه ای در ساخت شبكه ميل گرد جوش شده توليد شده، با شرط عدم كاهش سطح مقطع ميل گردها با عملكرد سازه ای و نيز تامين ضوابط و معيارهاى جوشكارى مطابق مقررات ملى ساختمان و يا آيين نامه هاىAWS ‌،AISC ،ACI مجازست.
7) كليه توليد كنندگان شبكه هاى آرماتور جوش شده در كشور كه از اين سيستم استفاده مى كنند، بايد قبل از راه اندازى خط توليد از اين مركز گواهى نامه فنى دريافت كنند.
8) كنترل روادارى هاى هندسى و اجرائى براى شبكه توليدشده مطابق استانداردهاى مربوطه الزامى است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2011 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)