نماي مركب عايق حرارتي بيروني بر پايه پلي استايرن منبسط (ETICS)

ضوابط و الزامات
1) استفاده از نماي تركيبي چند لايه با عايق پلي استايرن، با رعايت الزامات زير به عنوان پوشش خارجي ديوارهاي خارجي، در مناطق با شرايط اقليمي مختلف كشور مجاز است.
2) رعايت الزامات زيست محيطي، در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است.
3) سامانه هاي مورد نظر بايد داراي مقاومت حرارتي اعلام شده ی برابر يا بيشتر از 1m^2.K/W باشند
4) سامانه ETICS بايد در برابر تنش تركيبي ايجاد شده به وسيله ي جرم، مكش هوا، دما، رطوبت و جمع شدگي و همچنين بارهاي تحت كاربرد معمول و غيره پايدار باشد. سامانه ETICS بايد به گونه اي طراحي و به كار برده شود كه الزامات مقاومت مكانيكي و پايداري را برآورده كند.
5) مقاومت چسبندگي پوشش پايه نسبت به تخته EPS بايد مطابق استاندارد EN 13494:1997 تعيين شود. هیچ نتيجه آزموني نبايد كم تر از 80kPa باشد. مقاومت چسبندگي چسب به تخته EPS به تخته بايد مطابق استاندارد EN13494:1997 تعيين شود.
هيچ نتيجه ETICS آزموني نبايد كمتر از 80kpa باشد. سامانه های ECTICS می تواند به تنهایی به يك پشت كار كه براي چسب زدن مناسب است، با به كار بردن چسب متصل شود . در موارد مشكوك،حداقل مقاومت پيوندي چسب به پشت كار، اندازه گيري شده مطابق استاندارد EN1542:1999 بايد بیشتر از 80kpa و حداقل % 40 سطح تخته هاي EPS باید به وسیله چسب به پشت كار چسبانده شود
6) مقاومت بيرون كشيدن مربوط به سامانه ETICS متصل به وسيله اتصالات مكانيكي بايد مطابق استاندارد EN13495:2002 بدون استفاده از چسب، بین عايق و پشت كار تعيين شود . مقاومت بيرون كشيدن طرح ،xd، سامانه ETICS بايد بزرگتر از بار مكش باد طراحي شده Sd باشد. در نبود ضرايب ايمني جزئي در آئين نامه هاي ملي براي بار مكش باد طرح، Sd، ضريب ايمني جزئي γS=1/5 مطابق استاندارد EN 1990:2002 بايد استفاده شود.
7) تعداد مهار هاي لازم در هر مترمربع ،NAnch ، بايد به صورت ،NAnch =xd/xd,anch محاسبه شود . كه در ان مقاومت طرح برای مهار Xd,anch برابر با كمترين مقداري است كه از دو روش زير به دست آيد:
- مقاومت طرح بيرون كشيدن مهار از پشت كار، طبق گواه ينامه فني مهار، يا
- مقاومت طرح بيرون كشيدن براي سامانه ETIC مطابق استانداردEN 13495:2002.
در نبود ضرايب ايمني جزئي در آيين نامه هاي ملي، مقاومت طرح براي بيرون كشيدن ، با استفاده از ضريب ایمنی جزئی γx =1/5محاسبه مي شود. براي هر سامانه ETICS ، تعداد مهار ها در هر مترمربع براي بارهاي مكش باد مختلف به وسيله فروشنده مي تواند به صورت جدولي، ارائه شود . همچنين اتصال تخته عايق به پشت كار، مي تواند به وسيله پروفيل هايي متصل به پشت كار با مهار هاي لازم انجام شود. در اين صورت، توجهي ويژه به حداقل سطح مورد نياز براي يك نمونه ي نما ينده آزمون شده، مطابق استاندارد EN13495:2002 باید صورت گیرد.
8) طبقه بندي واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 8299 سال 1383 تعيين و اعلام شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2442 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)