نماي مدولار پرسلان

ضوابط و الزامات
1) نماي مدولار پرسلان در گروه كاشي هاي سراميكي اكسترودي با جذب آب كمتر يا مساوي 3٪ )گروه (AI قرار مي گيرد.
2) رعايت كليه ضوابط مرتبط با گروه كاشي هاي سراميكي مورد اشاره در بند 1، مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 25 با عنوان "كاششی هاي سراميكي-تعاريف-طبقه بندي-ويژگيها و نشانه گذاري" الزامي است.
3) رعايت كليه ضوابط مندرج در بند 6-7-3-8 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران، در خصوص اتصال قطعات نما به ساختمان، الزامي مي باشد.
4) كليه قطعات الحاقي به ساختمان بايد در مقابل نيروهاي جانبي بر اساس ضوابط ارائه شده در بند 6-7-2-8 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران محاسبه شوند.
5) پوشش هاي ساختمان، شامل نماها، بايد براي اثرات ناشي از نيروي باد بر اساس ضوابط بند6-6 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران طراحي و ساخته شوند.
6) در صورتي كه ضخامت بيش از حد متعارف) حدود 5 سانتي متر) براي عايق در نظر گرفته شود، طراحي دستک ها و اتصالات به ديوار پشت کار ، مي بايست متناسب با وضعيت ديوار و نيروهاي اعما ل شده باشد.
7) رعايت ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران و آئين نامه 444 اين مركز در مورد حفاظت ساختمان ها در برابر حريق و هم چنين جلوگيري از انتقال حريق با ساير واحدهاي مجاور الزامي است.
8) از آنجاكه در اين سيستم، عايق كاري حرارتي عمدتاً از خارج صورت مي گيرد و يك لايه هوا بين قطعات نما و عايق حرارتي درنظر گرفته می شود، لازم است از عايق هاي معدني غيرقابل سوختن استفاده شود . استفاده از مصالح آتش بند (Fire stop)بين طبقات مطابق با مقررات ايمني در برابر آتش الزامي است.
9) رعايت ضوابط مندرج در مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي الزامى است. شايان ذكر است كه مقاومت حرارتي ديوار، به طو ر كلي توسط ديوار اصلي و عايق حرارتي تامين مي شود . هم چنين با توجه به اينكه معمولاً لايه هوا، تهويه شده است، مقاومت لايه هوا و قطعات سفالي در زمينه عايق حرارت مد نظر قرار نمي گيرد.
10) در استفاده از زير سيستم مذكور، اثر پل حرارتي ناشي از دستک ها ناچيز است، ولي در صورت بالا بودن ضخامت عايق حرارتي، لازم است اثر آ‌ن لحاظ شود.
11) با توجه به وجود درزهاي عمودي و افقي، اثر قطعات نما در صدابندي ديوار حاصل ناچيز است . لذا لازم است صدابندي ديوار تمام شده، توسط ديوار اصلي و عايق حرارتي و مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران تامين شود.
12) تامين هوابندي مورد نياز، مي بايست توسط ديوار پشتكار صورت گيرد.
13) از آنجا كه با توجه به جزئيات و نقشه هاي ارائه شده، آب بندي مورد نياز براي استفاده از اين زيرسيستم تامين خواهد شد، لذا در صورت رعايت جزئيات مذكور، ديوار اجرا شده به همراه اين نما، از نظر رفتار در برابر آب ناشي از بارندگي، از نوع سوم محسوب مي شود و امكان استفاده از آن در مناطق با بارندگي شديد نيز وجود دارد.
14) به منظور حفظ نما در برابر شرايط مختلف محيطي و تامين دوام مورد احتياج، لازم است زيرسازي، شامل دستک ها، سپر‌ي ها و پر‌چ ها، همگي از جنس آلومينيوم باشد.
15) لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمي و محيط هاي خورنده ايران صورت پذيرد.
16) كليه مصالح و اجزا در ا ين سيستم اعم از معماري و ساز ه اي از حيث دوام، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ا يران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تا ييد به كار گرفته شود.
17) رعايت كليه مقررات ملي ساختمان ايران در طرح، ساخت و اجراي اين نما الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2588 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)