سيستم خانه هاي چوبي

ضوابط و الزامات
1) استفاده از سيستم پيشنهادي در صورت رعايت تمامي ضوابط و محدوديت هاي ساز‌ه‌هاي چوبي مندرج در آخرين ويرايش آئين نامه IBC از قبيل: نحوه طراحي، جزئيات اجرايي و …، بسته به لرزه خيزي منطقه تا حداكثر 3 طبقه مجازاست. همچنين رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و استاندارد 2800 ايران در موارد مربوطه نيز الزامي است.
2) در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان" حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق " و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمان الزامى است.
3) در خصوص اين سيستم، رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان "صرفه جويي در مصرف انرژي" الزامى است.
4) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان و صدابندي سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان "عايق بندي و تنظيم صدا" تأمين شود.
5) كليه مصالح و اجزا در ا ين سيستم اعم از معماري و ساز ه اي از حيث دوام، زيست محيطي و … بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ا يران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تا ييد به كار گرفته شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2396 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)