خرپاي تيرچه ماشيني با فوندوله پليمري

ضوابط و الزامات
1) با توجه به مدارك ارائه شده كه مبتني بر نظريه فني CSTB از كشور فرانسه مي باشد، استفاده از تيرچه با پاشنه پليمري صرفاً در پهنه هاي لرزه خيزي با خطر نسبي كم و متوسط كشور مطابق استاندارد 2800 ايران مجاز است.
2) دوام و پايايي تيرچه پيشنهادي با توجه به پوشش پلي اورتان دور ميلگرد هاي كششي و فوندوله از جنس ورق در گالوانيزه به ضخامت 0,5 mm و با استناد به مدارك ارائه شده توسط شركت بر مبناي نظريه فني CSTB شرايط متعارف مشكلي ندارد، ولي استفاده از آن در شرايط محيطي متوسط، شديد بسيار شديد و فوق العاده شديد، مطابق با فصل ششم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، مناسب نميباشد
3) استفاده از اين نوع تيرچه، صرفاً در سقفهاي با بلوك پلي استايرن كندسوز(EPS) مجاز است.
4) كليه ضوابط مربوط به طراحي تيرچه با پاشنه پليمري (از نظر مقاومت خمشي – برشي – خيز مجاز – جوش مقاومتي و....) بايد مشابه با تيرچه بتني و مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2909-1باشد
5) با توجه به عدم پيوستگي خمشي ميلگردهاي طولي تيرچه مذكور در بتن، ضروري است خرپاي تيرچه و جوش مقاومتي اتصال خرپا به ميلگرد كششي، براي تلاشهاي بزر گتري طراحي و اجرا شود.
6) با توجه به نوع محصول و طبق مدرك ارائه شده CSTB از آنجايي كه پوششي روي ميلگرد ها وجود ندارد، استفاده از پوشش محافظ كننده از نوع اندود گچي به ضخامت حداقل 20 ميلي متر با استفاده از اتصالات آويز كه با بتن سقف درگير باشد، الزامي است.
7) پلي اورتان و پلي استايرن مورد استفاده در سقف بايد از نوع كند سوز باشند.‌‌ بلوك هاي پلي استايرن مورد استفاده در سقف بايد كليه ضوابط مربوطه را مطابق با استاندارد ASTM يا ساير استاندارد هاي بين المللي تامين نمايند.
8) با توجه به گزارش ارائه شده در مدرك CSTB و در غياب آزمون هاي موردي، مقاومت اين زير سيستم در برابر آتش برابر با نيم ساعت قابل قبول است . بنابراين ارتفاع و زير بناي ساختمان، طبق ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و آئين نامه حفاظت ساختمان ها در برابر حريق و با توجه به كاربري اين سقف و بسته به جزئيات ساختمان، به 2 تا حداكثر 4 طبقه محدود ميشود.
9) استفاده از اتصالات مكانيكي در اتصال پوششهاي سقف يا رابيتس به بتن و تيرچه ها الزامي است.

الزامات دستگاه اتوماتيك آرماتوربند ( بند زن)
1) استفاده از ماشين نيمه اتوماتيك براي آرماتوربندي سازه هاي بتن مسلح مجاز ميباشد.
2) حداقل قطر ميلگرد مورد استفاده در اين روش 10 ميلي متر ميباشد.
3) حداكثر اختلاف نمره آرماتورهاي متقاطع در شبكه هاي آرماتوربندي با اين شيوه نبايد از 3 نمره بيشتر باشد.
4) سيم هاي آرماتور بندي قابل استفاده با اين روش ا ز نوع فولادي معمولي، گالوانيزه و نيز سيم پلي استر ميباشد.
5) در اين روش ، رعايت كليه ملاحظات و ضوابط مربوط به اجراي ساز ههاي بتن آرمه مطابق مقررات ملي ساختمان الزامي است.
6) در مناطق با پتانسيل خوردگي شديد تنها استفاده از سيم آرماتوربندي نوع پلي استر مجاز ميباشد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2125 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)