تخته هاي سيماني اليافي

ضوابط و الزامات
بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده، رعايت ضوابط زير براي تخت ههاي سيماني اليافي الزامي است
1) اين محصول قابليت استفاده براي احداث ديوارهاي داخلي و خارجي غير سازه اي، نما و ورق پوشش بام شيبدار را دارا است.
2) رعايت الزامات زيست محيطي در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است
3) رعايت استانداردهاي زير در ساخت تخته هاي سيماني اليافي الزامي است.ويژگي ها، آزمون هاي فيزيكي )مشخصات شكل و ابعاد، دانسيته، مقاومت در برابر نفوذ آب(، آزمون هاي مكانيكي )مقاومت خمشي (، دوام)چرخه يخ زدن- ذوب شدن، چرخه حرارت - بارش، مقاومت در برابر آب گرم، چرخه تر و خشك شدن(و عملكرد در برابر آتش، بر اساس استاندارد 12467 EN تعيين گردد.
- آزمون مقاومت ضربه براي تخت ههاي سيمان مطابق با استاندارد EN 15057 تعيين گردد
- آزمون عبور بخار آب بر اساس استاندارد EN 12572 صورت گيرد.
- تعيين ضريب هدايت حرارتي بر اساس استاندارد EN 12664 مورد آزمون قرار گيرد.
- تعيين ضريب انبساط حرارتي بر اساس استاندارد EN ISO 10545 صورت گيرد.
- آزمون رفتار محصول در برابر حريق بر اساس استاندارد EN 13501 انجام شود.
- تعيين مقاومت در برابر صوت بر اساس استاندارد EN 13986 انجام شود.
- تعيين پايداري بيولوژيكي بر اساس استاندارد EN 3353 صورت گيرد.
4) در اجراي ديوار يا نما، رعايت كليه تمهيدات از نظر عايقكاري حرارتي و صوتي ضروري است.
5) در نصب تخته هاي سيماني، اجراي زيرسازي مناسب الزامي است.
6) ضخامت تخته هاي سيماني، متناسب با نوع كاربرد و زيرسازي بايد تعيين گردد.
7) در اجراي كليه اتصالات شامل زيرسازي، نصب تخته هاي سيماني به زيرسازي، و نصب زيرسازي به ساختمان بايد از پيچ يا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات ملي ساختمان استفاده شود.
8) در مجاورت كليه بازشوها، اجراي پروفيل هاي زيرسازي افقي و عمودي الزامي است.
9) درز انبساط بين تخته سيماني در فواصل مشخص و به ميزان معين ، بر مبناي تغيير شكل هاي ناشي از تنشهاي حرارتي، بايستي به نحو صحيح تعبيه گردد.
10) درز بين تخته هاي سيماني بايد با مواد و مصالح مناسب)مانند ورق هاي لاستيكي يا آلومينيومي يا(… پوشانده شود و بر روي پيچ ها يا پرچ ها بايد پس از پوشش دادن با ملات مناسب ، سنباده كاري و رنگ آميزي گردد.
11) درز بين نماي اجرا شده با اين محصول و ساختم ان در لبه تحتاني طبقه زيرين و لبه فوقاني طبقه آخر بايد براي عبور جريان هوا باز باشد.
12) اتخاذ تدابير لازم در نصب ديوار و نما به سازه اصلي براي عدم مشاركت در سختي جانبي الزامي است.
13) رنگ آميزي تخته هاي سيماني نما در هر دو وجه الزامي است، رنگ هاي مورد استفاده بايد مقاوم در برابر شرايط جوي و محيطهاي قليايي باشد.
14) در كليه مراحل حمل و نقل و نگهداري بايد تخته هاي سيماني بر روي پالت هاي چوبي به صورت افقي قرار گرفته و روي آ نها با لايه هاي نفوذناپذير مانند نايلون پوشانده شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2016 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)