پانلهاي ديواري ساخته شده از بتن سبك با دانه هاي ليكا

ضوابط و الزامات
1) كاربرد پانل هاي ساخته شده با بتن سبك با دانه هاي ليكا، در ديوارهاي غير باربر داخلي مجاز ميباشد.
2) اتصال اين پانل ها به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشد كه ضمن تامين پايداري ديوار‌هاي حاصل در برابر بارهاي خارج از صفحه، از اندركنش ديوار و سازه اصلي، تا حد امكان جلوگيري شود.
3) بتن مورد استفاده براي توليد اين پانل ها بايد داراي مشخصات فني -مكانيكي اعم از مقاومت فشاري، درصد جذب آب، ميزان جمع شدگي، وزن مخصوص و ... بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 7782 باشد
4) سبك دانه هاي ليكاي مورد استفاده در ساخت بتن مورد نظر، مي بايست داراي ويژگي هاي فني مكانيكي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره‌7657 باشد.
5) رعايت تمهيدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگي و تغيير شكل هاي ناشي از انبساط و انقباض حرارتي، در حد مجاز مطابق آئين نامه هاي مربوطه، الزامي است.
6) ويژگيهاي فني و مكانيكي چسب يا ملات بكار برده شده براي اتصال پانل ها به يكديگر و به سازه، بايد بر استاندارد ملي ايران به شماره 706-2 منطبق و سازگار با بتن سبك با دانه هاي ليكا باشد.
7) انجام يك لايه عايقكاري تكميلي، متناسب با گروه ساختمان و مقاومت پانل ، به منظور پاسخگوئي به انتظارات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است.
8) لاز م ا ست پيش بيني هاي لازم) براي مثال پيش بيني لايه بخاربند)‌ براي جلوگيري از بروز ميعان در داخل پانل صورت گيرد.
9) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
10) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مي بايستي مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران تأمين گردد.
11) استفاده از پانل ها براي جداكننده هاي داخلي‌، ديوارهاي بين واحدهاي مسكوني مجاور و نماي ساختمان، با احتساب اندودهاي به كار گرفته شده، مي بايست بر اساس الزامات مبحث 18 مقررات ملي ساختمان ايران باشد.
12) تأمين تمهيدات لازم جهت اجراي اندودهاي تر و خشك از حيث مقاومت و دوام الزامي است.
13) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره مي بايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2079 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)