پانلهاي ديواري الياف بتن

ضوابط و الزامات
1) اين پانل ها از مجموعه فرآورده هاي پشم چوب كارخانه اي محسوب مي شود و استفاده از آن به عنوان پانل غيرباربر در جداكننده‌هاي داخلي و يا ديوارهاي بين واحدهاي مسكوني مجاور و نماي ساختمان، به شرط رعايت الزامات زير مجاز ميباشد.
2) الزامات فراورده هاي پشم چوب كارخانه اي بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 10947 : سال 1387 باشد . ويژگيها براي تمام كاربردها به شرح زير است:
2-1) فراورده هاي پشم چوب كارخانه اي بايد داراي مقاومت حرارتي بيشتر از /5m 2 K/W 0 و ضریب هدايت حرارتي كم تر از 0/065w/mkدر10°c باشند.‌اين آزمون بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 8621 انجام شود.
2-2) طول 1 و عرض bبايد مطابق استاندارد ايران شماره 7113 تعيين شود . هيچ نتيجه آزموني نبايد ، از طول اسمي و عرض اسمی انحرافي بيشتر از رواداري هاي داده شده در جدول 1براي كلاس اعلام شده داشته باشد:
جدول 1 كلاسهايي براي روادار‌يهاي طول و عرض

        روادار‌يها mm        كلاس          

          L1               +5 -10
    
          L2                +3 -5

         L3              ±2 ±11
 
          W1                  ±3
    
          W2                  ±1

براي طول اسمي ≤ 1250 mm 1 براي طول اسمي> 1250 mm
2-3) ضخامت Dبايد مطابق است اندارد ملي ايران شماره 7114 تعيين شود . هيچ نتيجه آزموني نبايد از ،DN ، انحرافي بيشتر از رواداري هاي داده شده در جدول 2 براي كلاس اعلام شده داشته ، باشد.
جدول 2- كلا س ها براي روادار‌يهاي ضخامت

   ضخامت اسمی MM        رواداری ها MM          کلاس
    
                                          T1               -2 +3

         T2                  ±1                          ≤100

                                         T3                -3 +4

         T4                  ±2                          >100

2-4) گونيا بودن Sb بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7115 تعيين شود . انحراف از گونيا بودن ، نبايد بيشتر از ويژگي داده شده در جدول 3 براي تراز اعلام شده باشد.
جدول -3 تراز ها براي انحراف از گونيا بودن

الزامات mm/m             تراز

       S1                    ≤6

       S2                    ≤4
    
       S3                    ≤2

2-5) تخت بودن تنها مربوط به فرآورده هاي روكش دار است بايد مطابق استاندارد تخت بودن ، Smax ،. ملي ايران شماره 7116 تعيين شود . انحراف از تخت بودن ، نبايد بيشتر از ويژگي داده شده در جدول 4 براي تراز اعلام شده باشد.
جدول- 4 تراز ها براي انحراف از گونيا بودن mm ، تراز الزامات

     الزامات mm/m              تراز

            P1                    ≤6
    
            P2                    ≤3

2-6) پايداري ابعادي تحت شرايط رطوبت و دماي معين دال هاي پشم چوب بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7294 تعيين شود. آزمون بايد بعد از قرارگيري آزمونه ها به مدت 48H در دماي(70±2)°C و طول نسبی%(90±5) انجام شود. تغيير نسبي ضخامت Δεd نبايد بيش از 3/0%، باشد ،تغییرات نسبي در طول ΔεL ، و عرض Δεb نبايد بيش از 0.5% باشد.
2-7) تنش فشاري در % 10 تغييرشکل ، σ10 يا مقاومت فشاري، σm باید براساس استاندارد ملي ايران شماره 7117 ، تعيين شود . هيچ نتيجه آزموني براي تنش فشاري در % 10 تغيير شكل يا مقاومت فشاري، هركدام كه كوچكتر است نبايد كمتر از مقدار داده شده در جدول براي تراز اعلام شده باشد.
جدول 5- تراز ها براي تنش فشاري يا مقاومت فشاري

       الزامات kPa             تراز
    
         CS(10/Y)20              ≥ 20

         CS(10/Y)30              ≥ 30
 
         CS(10/Y)50              ≥ 50
    
         CS(10/Y)75              ≥ 75

        CS(10/Y)100             ≥ 100
    
        CS(10/Y)150             ≥ 150
    
        CS(10/Y)200             ≥ 200
    
        CS(10/Y)300             ≥ 300
    
        CS(10/Y)500             ≥ 500
    
        CS(10/Y)750             ≥ 750
    
       CS(10/Y)1000            ≥ 1000

براي مقاصد حمل و نقل، همه فرآورده ها بايد حداقل تراز CS(10/Y) 20 را داشته باشند.
2-8) چگالي ظاهري دال هاي پشم چوب ρa بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7118 تعيين شود . هيچ نتيجه آزموني نبايد از مقدار اعلام شده، بيشتر از % 10 ± تفاوت داشته باشد.
2-9) سازگاري دال هاي پشم چوب و لايه هاي پشم چوب دال هاي پشم چوب مركب با ساير مصالح
ساختماني از طريق اندازه گيري هاي مقدار كلرايد مطابق استاندارد مربوط ارزيابي مي شوند . هيچ نتيجه آزموني نبايد از مقادير ارائه شده در جدول 6 براي تراز اعلام شده بيشتر باشد.
جدول 6- تراز ها براي مقدار كلرايد

        الزامات، %           تراز
    
         Cl1              ≤0/35
    
         Cl2              ≤0/15
    
         Cl3              ≤0/06

2-10) مقاومت كششي عمود بر سطوح σmt بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 7119 تعيين شود . هيچ نتيجه آزموني نبايد كمتر از مقدار ارائه شده در جدول 7 براي تراز اعلام شده باشد.
جدول -7 تراز ها براي مقاومت كششي عمود بر سطوح

         الزامات kPa            تراز
       
           ≥ 5/0                TR5               
             
           TR7,5              ≥ 7/5

            TR10               ≥ 10
 
            TR15               ≥ 15

            TR20               ≥ 20

            TR40               ≥ 40

            TR70               ≥ 70

           TR100              ≥ 100

براي مقاصد حمل و نقل فرآورده هاي WW-C ، بايد داراي حداقل تراز آزمون مقاومت TR 5 كششي عمود بر سطوح نبايد بر روي دال هاي پشم چوب انجام شود.
2-11) طبقه واكنش در برابر آتش بايد مطابق استاندارد استاندارد ملي ايران شماره 8299 تعيين شود.
3) اتصال اين پانل ها به يكديگر و به عناصر سازه اي بايد به گونه اي باشد كه ضمن تامين پايداري ديوارهاي حاصل در برابر بارهاي خارج از صفحه، از اندركنش ديوار و سازه اصلي، تا حد امكان جلوگيري شود.
4) ضخامت پانل مي بايست متناسب با ضريب هدايت حرارتي محصول و مطابق با شرايط ساختمان و گروه بندي آن، براساس ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ايران به منظور صرفه جوئي در مصرف انرژي انتخاب شود.
5) لازم است پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از بروز ميعان در داخل پانل و نفوذ آب هاي ناشي از بارندگي صورت گيرد.
6) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
7) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مي بايستي مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران تأمين گردد.
8) ضخامت پانل ها براي استفاده به عنوان جداكننده هاي داخلي و يا ديوارهاي بين واحدهاي مسكوني مجاور و نماي ساختمان، با احتساب اندودهاي به كار گرفته شده، مي بايست منطبق بر الزامات مبحث 18 مقررات ملي ساختمان ايران باشد.
9) تأمين تمهيدات لازم جهت اجراي اندودهاي تر و خشك از حيث مقاومت و دوام الزامي است.
10) كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خوردگي، زيست محيطي، بهداشتي و غيره مي بايستي بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بين المللي شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
شنبه, 02 -2667 ساعت 01:16
بازدید 2093 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 مهر 1393 ساعت 12:29
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)