بلوك هاي ديواري ساخته شده با بتن سبك گازي

ضوابط و الزامات
1) بلوك هاي هوادار اتوكلاوشده با بتن سبك گازي، قابليت استفاده در ديوارهاي غير باربر داخلي و خارجي را دارند. شايان ذكر است كه محدوديتهاي كاربري اين بتن ها، با توجه به رده مقاومتي آ نها تعيين مي شود.
2) بتن هاي گازي از نظر رده مقاومتي به سه دسته با مقاومت هاي مگاپاسكال 2 /5 ،5/00 ، 7 /5 تقسيم مي شوند. هم چنين از نظر جرم حجمي خشك، اين بتن ميتواند داراي جرم حجمي اسمي 400 تا 800 کیلوگرم بر متر مکعب باشد
3) بلوكهاي بتن گازي بايد داراي ويژگيهاي استاندارد ملي ايران به شماره 8593 باشند.
4) جهت جلوگيري از تغيير شكل هاي نسبي در ديوار و اندود و در نهايت ، كاهش احتمال ترك خوردگي، بايد جمع شدگي ناشي از تغييرات رطوبت به حداكثر /020 درصد محدود شود
5) ملات هاي به كار گرفته شده جهت اجراي ديوار با بلوك هاي بتن سبك گازي مي بايستي داراي مشخصات فني مطابق استانداردهاي شماره 706-1‌ و‌ 706-2 موسسه استانداردهاي ملي ايران باشد.
6) تمهيدات لازم جهت عدم مشاركت ديوارهاي حاصل از بلوك هاي بتن سبك گازي، در‌رفتار‌لرزه اي سازه ضروري است.
7) تأمين الزامات مربوط به نفوذپذيري، دوام، سيكل هاي ذوب شدگي و يخ زدگي و تشعشات ماوراء بنفش جهت ديوارهاي خارجي ضروري است.
8) با توجه به جذب آب نسبتاً زياد اين محصول، رعايت ضوابط به محافظت ديوارها از تماس مستقيم با آب و يا چرخه هاي تر و خشك شدن الزامي مي باشد.
9) رعايت استانداردهاي مربوط به الزامات زيست محيطي و بهداشتي الزامي است.
10) ضخامت حداقل ديوار و يا ضخامت عايق حرارتي تكميلي بايد به گونه اي باشد كه الزامات مبحث‌19 ‌مقررات ملي ساختمان جهت صرفه جويي در مصرف انرژي براي ديوار‌خارجي‌را تأمين نمايد.
11) رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و مسكن‌ در‌خصوص‌حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي عنصر ساختماني الزامي است.
12) صدابندي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان مي بايستي مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان تأمين گردد.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2250 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)