سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن آرمه

سرعت قالب بندى در ساخت ساختمان هاى بتن مسلح، يكى از عوامل مهم و قابل تأمل در ارزيابى سرعت، كيفيت و هزينه يك پروژه محسوب مى شود و هرچه با مديريت و كنترل صحيح در اجراى ساير مراحل پروژه، بتوان قالب بندى را نيز سريعتر، دقيقتر و ساده تر انجام داد، قطعاً مى توان سرعت اجراى پروژه را بهبود بخشيد. سيستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح، يكى از شيوه هاى سيستماتيك در اجراى صنعتى سازه هاى ديوار باربر بتن مسلح به شمار مى رود. در اين سيستم بتنى درجا، پس از قالب بندى يكپارچه فلزى تمام ديوارهاى خارجى و داخلى به طور هم زمان و بتن ريزى آن ها، قالبب ندى يكپارچه سقف انجام و سپس بتن دال سقف به صورت درجا اجرا خواهد شد. اين سيستم از اجزاى اصلى شالوده بتنى درجا، ديوارها و سقف هاى بتنى اجرا شده در محل كارگاه، قاب ها يا پيش قاب هاى درها و پنجره هاى كار گذاشته شده در ديوارها قبل از بتن ريزى آن ها، و مدارهاى تأسيسات مكانيكى و برقى كار گذاشده شده در ديوارها و سقف ها تشكيل مى شود.
در اين شيوه اجرايى، مدارهاى توزيع تأسيسات مكانيكى و برقى، بازشوها در سقف و ديوارها، با توجه به نقشه هاى طراحى، در هنگام قالب بندى يكپارچه فلزى پيش بينى مى شود، به گونه ا ى كه پس از اتمام بتن ريزى و قالب بردارى، ساختمان آماده نصب سرويس، شيشه و نقاشى بوده و هيچ گونه عمليات بنائى در آن صورت نخواهد گرفت.
سازه حاصل از اين روش اجرا، يك سازه بتن مسلح با ديوارهاى باربر و برشى مى باشد كه انطباق و سازگارى كامل با آئين نامه ها و استانداردهاى معتبر شناخته شده ملى يا بين ا لمللى دارد. سازه مذكور را مى توان در شرايط مختلف لرزه خيزى و اقليمى كشور مورد استفاده قرار داد. اگر چه لازم است ضوابط خاصى را در نحوه ميلگرد گذارى سازه و اتصالات آن ، با توجه به ميزان شكل پذيرى مورد نياز، در طول مراحل و اجرا به عمل آورد. شايان ذكر است، با توجه به قابليت هاى بتن مسلح در پاسخگويى به نيازهاى ساختمان از نظر مباحثى مانند حريق، سيستم مذكور، يكى از گزينه هاى بسيار مطلوب به شمار مى رود. ولى به منظور صرفه جويى در مصرف انرژى حتماً بايد تمهيدات لازم براى عايقكارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان به عمل آيد. به هر حال كليه ضوابط و الزامات مندرج در تمامى مباحث مقررات ملى ساختمان بايد به طور كامل رعايت شود. هم چنين با توجه به صاف و هموار بودن سطح بتن پس از برداشت قالب ها، لازم است در صورت نياز به اجراى نما و نازك كارى هاى متنوع، تمهيدات به خصوص براى اين منظور انجام شود. اين روش اجرا، در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربر آن در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات
1) اين سيستم يك شيوه اجراى قالب بندى براى سازه هاى بتن مسلح با سيستم ديوارهاى باربر و سقف و دال تخت، به شمار مى روند.
2) استفاده از اين روش، در كليه پهنه هاى لرزه خيزى ايران و با رعايت سطح شكل پذيرى مورد انتظار و حداكثر ارتفاع مجاز مطابق استاندارد 2800 بلامانع است.
3) رعايت ضوابط قالب بندى و قالب بردارى اجزاء سازه ا ى مطابق با مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان الزامى است.
4) مشخصات بتن مورد استفاده در اجراى سازه هاى بتن مسلح با اين روش، هم چنين مشخصات فنى و اجرايى آرماتوربندى و بتن ريزى بايد مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان صورت گيرد.
5) پيش بينى لازم بايد براى اجراى تأسيسات مكانيكى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سازه بتن مسلح صورت گرفته و تمهيدات لازم براى دسترسى به اين تأسيسات به عمل آيد.
6) در صورتى كه ديوارهاى جداكننده از نوع ديوارهاى بتنى درجا نبوده و از ساير جداگرها استفاده
خواهد شد، لازم است جزييات مناسب در محل اتصال اين ديوارها به سازه، مطابق با استاندارد 2800 و ساير مراجع معتبر، طراحى و اجرا شود.
7) به علت صيقلى بودن سطح بتنى، لازم است تمهيدات لازم براى اجراى نازك كارى و نماسازى بر روى اين سطوح صورت گيرد.
8) تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمى مختلف كشور در اجراى سازه بتن مسلح در نظر گرفته شود.
9) لازم است تمهيدات خاص براى عايقكارى ديوارهاى خارجى مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملى ساختمان انجام گيرد.
10) رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى عنصر ساختمانى الزامى است.
11) صدابندى هوابرد جداكننده هاى بين واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات مى بايست مطابق مبحث 18 مقررات ملى ساختمان تأمين شود.

سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوكهاي بتني
1) محصول توليدي بايد الزامات استاندارد ملي ايران به شماره 7657 تحت عنوان "سنگدانه- سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوك هاي بتني – ويژگيها" را برآورده سازد.
2) اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
سه شنبه, 12 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2594 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)