الزامات عمومی ساختمان

رعایت موارد زیر در ساخت ساختمان الزامی می باشد


    1) كليات

    2) تعاريف

    3) دسته بندي ساختمانها

    4) مقررات كلي

    5) الزامات عمومي فضاهاي ساختمانها

    6) الزامات عمومي نورگيري و تهويه فضاها

    7) مقررات اختصاصي تصرف ها

    8) مقررات خاص ساختمانهاي بلند

    9) الزامات عمومي عناصر و جزئيات مهم ساختمان