مصالح ساختمانی


در این قسمت به شناخت انواع مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی متعارف که در احداث انواع ساختمان ها و تاسیسات مربوط، مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم.


    1) کلیات و مواد اولیه

          - آب

          - خاک و انواع آن

          - ماسه و انواع آن

    2) آجر و مصالح جداکننده

          - مصالح جداکننده

          - آجر

 

     3) بلوک ها

          - بلوک های سفالی توخالی

    4) كاشي سراميك

    5) سنگ ساختماني

    6) سنگدانه ها

    7) سیمان وفرآورده های آن

          - سیمان

          - فرآورده های سیمانی


    8) مواد افزودني شيميايي بتن

    9) آهك و فرآورده های آن

          - آهک ساختمانی

          - فرآورده های آهکی


    10) گچ و فرآورده هاي آن

    11) ملات هاي ساختمان

    12) فلزها و مصالح جوشكاری

          - فلزها

          - مصالح جوشکاری


    13) چوب و فرآورده های آن

          - چوب

          - فرآورده های چوب


    14) قير و قطران

          - قیر

          - قطران


    15) شيشه

    16) رنگ و پوشش ساختماني

    17) عایق های رطوبتي

    18) عايق هاي حرارتي

    19) پليمرهاي ساختماني

    20) نانو مواد
   
   21) مصالح ساختمانی نوین