تخریب

۸) تخریب

۸-۱) کلیات
۸-۱-۱) هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف ، نوسازی ، تعمیر ، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد ، تخریب نامیده می شود .

۸-۱-۲) قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده اخذ و با کسب نظر از مهندس ناظر برنامه ریزی و اقدام های زیر انجام گیرد :
الف : با اطلاع و همکاری مؤسسات ذیربط ، جریان آب ، برق ، گاز و سرویس‌های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم سازی ، محدود و نگهداری شود ، به طوریکه راه های دسترسی به آنها و شیر آتش نشانی محفوظ بماند .
ب : زمان و مدت قطع سرویس های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمان های مجاور رسانده شود . عدم رعایت محدودیت فوق ، فقط هنگامی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا ، ایمنی را به خطر اندازد . لزوم این امر باید قبلاً به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشد .
پ : اقدامات لازم ، برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب ، انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط با رعایت مفاد بندهای ۲-۱-۱ و ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ اقدام لازم به عمل آید .
ت : وسایل و تجهیزات لازم ، متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب با رعایت مفاد فصل ۶ تهیه شود .
ث : اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه های هم‌جوار ، توسط شخص ذیصلاح بررسی و تدابیر لازم در جهت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ گردد .
ج : برنامه ریزی برای جمع آوری ، حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون " مدیریت پسماندها " انجام شود .
چ : در تخریب ساختمان های خاص نظیر دکل های مخابراتی ، کارخانه ها ، بیمارستان ها ، دودکش های صنعتی و دیگر اماکنی که تأسیسات ویژه دارند ، قسمت های مربوط باید توسط افراد ذیصلاح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات لازم برای تخریب و مقابله با خطرهای ناشی از آن فراهم شود .
ح : در صورتی که ساختمان مورد تخریب دارای برق گیر باشد ، ابتدا باید برق گیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزدیکترین فاصله نصب و آماده به کار گردد .
خ : کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد .
د : در عملیات تخریب باید کارگران با تجربه به کار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل ها ، روش ها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان آموزش دهند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متصدیان ماشین آلات و تجهیزات مربوط نیز باید از اشخاص ذیصلاح باشند .
۸-۱-۳) کلیه راه های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان ها ، راهروها ، نردبان ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شوند ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند . به علاوه نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تأیید شده ای جایگزین شود تخریب گردد .

۸-۱-۴) در تخریب ساختمان هایی که بر اثر فرسودگی ، سیل ، آتش سوزی ، زلزله ، انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین رفته اند ، برای جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شوند .

۸-۱-۵) در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمان ها و تاسیسات هم‌جوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی بناها و تاسیسات مجاور وجود داشته باشد ، باید اقدامات لازم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید .

۸-۱-۶) هر یک از اجزای سازه و تجهیزات مورد استفاده در تخریب اعم از کف ، کف موقت ، چوب بست ، پله های موقت ، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راه روهای عبور و مرور کارگران ، پلکان ها و نربان ها نباید بیش از ۲ مقاومت خود ، بارگذاری شوند.                                                                 ۳

۸-۱-۷) میخ های موجود در تیرها یا تخته های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا بیرون کشیده شوند .

۸-۱-۸) تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع شود و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد . در موارد خاص که تخریب به طور یکجا با استفاده از مواد منفجره در پی و طبقات از راه دور و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام می شود ، باید متناسب با روش های مذکور تمهیدات ایمنی لازم بعمل آید .

۸-۱-۹) در پایان هر نوبت کار ، قسمت های در دست تخریب نباید در شرایط  ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند ، رها گردند . همچنین باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت های باقی مانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بست ها ، شمع ها ، سپرها ، حائل ها و سایر وسایل حفاظتی ، پایداری و ایمنی لازم را دارا می باشند .

۸-۱-۱۰) انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است . در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند .

۸-۱-۱۱) برای حفظ و تأمین بهداشت کارگران ، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب ، باید با روش های مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود . بعلاوه تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی ساختمان می رسد ، مجاز نمی باشد .

۸-۲) تخریب کف و سقف
۸-۲-۱ قبل از تخریب سقف باید راه های ورودی به طبقه زیر آن طوری مسدود گردد ، که هیچ کس نتواند از آن رفت و آمد کند .

۸-۲-۲) در طاق های ضربی ، چه هنگامی که دهانه ای در آن ایجاد می شود و چه در هنگام تخریب کلی آن ، باید آجرها و مصالح بین دو تیر آهن تا تکیه گاه های طاق در امتداد عمود به تیر به طور کامل برداشته شود .

۸-۲-۳) در تخریب سقف هایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند ، باید توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و خطرهای احتمالی ناشی از آزاد شدن آن به عمل آید.

۸-۲-۴) هنگام تخریب سقف طاق ضربی ، باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فولادی ، روی تیرها یا تیرچه ها ، تخته های چوبی سالم به عرض ۲۵۰ میلی متر و ضخامت۵۰ میلی متر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوط بتوانند روی آنها به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دهند .

۸-۲-۵) در تخریب طاق های شیروانی یا چوبی ، ابتدا باید قسمت های پوششی سقف برداشته شود ، سپس نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد .

۸-۲-۶) در تخریب کف و سقف رعایت آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی الزامی است .

۸-۳) تخریب دیوارها
۸-۳-۱) هیچ یک از تکیه گاه ها نباید در طبقه ای برداشته شود ، مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبلاً تخریب و برداشته شده باشد .

۸-۳-۲) تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از ۲۲ برابر ضخامت آن باشد ، نباید بدون مهار بندی جانبی آزاد بماند ، مگر اینکه اساساً برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد .

۸-۳-۳) قبل از تخریب هر یک از دیوارها ، باید تا فاصله سه متری از آنها کلیه سوراخ‌هایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند .

۸-۳-۴) تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند ، باید پس از اجرای سازه های نگهبان انجام شود .

۸-۴) تخریب سازه های بتنی
۸-۴-۱ در تخریب سازه های بتنی اعم از سازه های بتنی با سقف تیرچه و بلوک ، کامپوزیت و دال بتنی رعایت موارد زیر الزامی می باشد :
الف : قبل از تخریب سازه های بتنی مسلح باید کلیه تجهیزات ، مصالح و سازه های غیر باربر اصلی جمع آوری و تخریب و به طور ایمن از محیط کارگاه تخلیه گردد .
ب : قبل از تخریب سازه بتنی مسلح ، باید در فاصله مناسبی از محل تخریب ، با استفاده از علائم هشدار دهنده و آگاه کننده از قبیل نوار خطر و موانع مناسب ، افراد از انجام عملیات تخریب آگاه و از ورود آن‌ها به موضع خطر جلوگیری شود .
پ : کلیه کارگران تخریب باید به کلاه ایمنی با پوشش ناحیه گردن و ماسک پلاستیکی که تمام صورت و ناحیه چانه را پوشش می دهد مجهز باشند .
ت : کلیه کارگران تخریب باید مجهز به ژاکت ضد ضربه باشند . این ژاکت باید به طور مناسب تا ناحیه ران کارگر را پوشش و امکان حرکت آزاد وی را فراهم نماید .
ث : کارگران تخریب باید مجهز به دستکش و پوتین ایمنی باشند و همچنین به طور مناسب از ایراد ضربه به ناحیه پاها محافظت شوند .

۸-۵) تخریب سازه های فولادی
۸-۵-۱) در صورتی که برای تخریب اسکلت فولادی ساختمان از جرثقیل یا وسایل مشابه استفاده شود ، باید برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخاص ، بناها ، تاسیسات و تجهیزات یا اسکلت بنای مورد تخریب ، از طناب هدایت کننده استفاده شود .

۸-۵-۲) قبل از بریدن یا باز کردن قطعات فولادی باید اقدامات لازم به منظور جلوگیری از سقوط آزاد آنها به عمل آید .

۸-۶) تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه
۸-۶-۱) قبل از تخریب دودکش های بلند صنعتی و سازه های مشابه از طریق انفجار یا واژگونی ، باید محدوده ای محافظت شده و مطمئن با وسعت کافی در اطراف آنها در نظر گرفته شود .

۸-۶-۲) در صورتی که سازه های مذکور به طریق دستی تخریب گردند ، باید از داربست استفاده شده و به تناسب تخریب سازه از بالا به پایین ، سکوی داربست نیز به تدریج پایین آورده شود ، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایین تر از نقطه بالایی سازه بوده و این اختلاف ارتفاع حداقل ۵/۰متر و حداکثر ۵/۱ متر باشد .

۸-۶-۳) مصالح و ضایعات حاصل از تخریب سازه های مورد بحث باید از داخل آنها به پایین ریخته شود . برای جلوگیری از انباشته شدن و تراکم مصالح و ضایعات ، باید قبلاً دریچه ای در قسمت تحتانی سازه برای تخلیه آنها ایجاد شود . تخلیه مواد مذکور بایستی پس از توقف کار تخریب ، انجام شود . در هر صورت ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره نباید بیشتر از ۲ متر باشد .

۸-۷) مصالح و ضایعات
۸-۷-۱)مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند ، مگر اینکه تخلیه از داخل کانال های مخصوص پیش بینی شده ، انجام گیرد .

۸-۷-۲) در صورتی که مصالح قابل اشتعال و احتراق جدا شده از ساختمان مورد تخریب ، در همان محل ، انبار و نگهداری شود ، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود .

۸-۷-۳) ضایعات به دست آمده از مواد رادیواکتیو ، آزبست ، مواد سمی یا مواد آلوده کننده ، باید جدا از بقیه ضایعات و طبق ضوابط مربوط به دقت نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند . بعلاوه کارگرانی که در تخریب اینگونه مواد به کار گمارده می شوند باید مجهز به دستکش ، ماسک و لباس مخصوص باشند .

۸-۷-۴) مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد . به علاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود .

۸-۷-۵) مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید به نحوی انباشته شوند که برای ساختمان های مجاور و یا معابر عمومی ایجاد مزاحمت و خطر نمایند . این مواد باید در فواصل مناسب بارگیری و به محل های مجاز حمل گردند .

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
شنبه, 23 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 4792 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
محتوای بیشتر در این بخش: « وسایل دسترسی عملیات خاکی »