سازه

مراحل اجرایی سازه

    1) تخریب
    2) گودبرداری
          1-2) پیاده کردن نقشه
          2-2) گودبرداری
         3-2) پایدارسازی گود و سازه های نگهبان
    3) فونداسیون
         1-3) اقدامات قبل از اجرای فونداسیون
              1-1-3) شناسایی زمین
              2-1-3) آزمایش زمین
              3-1-3) بررسی مصالح
         2-3) اجرای فونداسیون
    4) اسکلت
         1-4) سيستم هاي ساختماني و سازه اي
         2-4) اجرای اسکلت فلزی
         3-4) اجرای اسکلت بتنی
    5) سقف

 

اولین نگارش در شنبه, 12 مهر 1393 09:45
نگارش یافته توسط hayati