آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1376 بنابه پيشنهاد شماره 16704/100 مورخ 15/10/1375 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- اشتغال به كار كارگران به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي در هر محل – حسب مورد- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر وزارت كشور، تعيين و اعلام كند، مستلزم داشتن صلاحيت فني است كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه از طريق صدور پروانه مهارت فني توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه از اين پس به اختصار "سازمان" ناميده مي‌شود، احراز شود.
ماده 2- پروانه مهارت فني به درجات زير تقسيم مي‌شود كه با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آئين‌نامه به متقاضي داده مي‌شود.
الف: پروانه مهارت فني درجه سه:
به افرادي كه پس از طي دوره آموزشي يا پس از كسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (3) "سازمان" را فرا گرفته‌ و در آزمون مربوط به موفقيت كسب نمايند.
ب: پروانه مهارت فني درجه دو:
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت فني درجه (3) حداقل به مدت يك‌سال در پروژه‌هاي ساختماني تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني سابقه كار داشته باشند، پس از طي‌ يك دوره آموزشي براساس استاندارد مهارت درجه (2) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.
ج: پروانه مهارت فني درجه يك:
به افرادي كه پس از اخذ پروانه مهارت درجه (2) حداقل به مدت دو سال در پروژه‌هاي ساختماني، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي، سابقه كار داشته باشند، پس از طي يك دوره آموزشي براساس استاندارد درجه (1) سازمان و قبولي در آزمون مربوط.
تبصره: به افرادي كه مهارت خود را از طريق تجربه كسب كرده‌اند، در صورت موفقيت در آزمون براساس استاندارد مربوط و با رعايت ساير شرايط، پروانه مهارت فني در همان درجه داده مي‌شود.
ماده 3- در پروانه مهارت فني، صلاحيت فرد براي آن قسمت از امور فني در بخش ساختمان و شهرسازي كه دارنده آن مي‌تواند به تنهايي يا تحت نظارت كارگران ماهرتر انجام دهد قيد مي‌شود.
ماده 4- متقاضيان واجد شرايط دريافت پروانه مهارت فني بايد تقاضاي خود را به انضمام برگ معافيت يا دفترچه بيان خدمت (براي مشمولين) به سازمان ارائه دهند.
تبصره: سابقه تجربي با توجه به سنوات پرداخت حق بيمه و گواهي صادر شده توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي يا دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني احراز مي‌شود.
ماده 5- مدت اعتبار پروانه مهارت فني از تاريخ صدور سه سال است كه در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختماني هر (3) سال يك‌بار تمديد خواهد شد.
تبصره: استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فني نيز از طريق گواهي سازمانها يا اشخاص فوق‌الذكر، مشروط به تحت پوشش بودن بيمه تأمين اجتماعي احراز مي‌شود.
ماده 6- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين آئين‌‌نامه بايد پروانه مهارت فني موقت كسب نمايند.
ماده 7- افرادي كه در رشته‌هاي مربوط به امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي داراي گواهينامه كارگر ماهر درجه يك يا طرح (18) ماهه از سازمان باشند، مي‌توانند با رعايت و احراز ساير شرايط، از جمله داشتن سابقه كار تجربي به مدت لازم و قبولي در آزمون مربوط از وزارت مسكن و شهرسازي تقاضاي دريافت "پروانه اشتغال به كار تجربي" نمايند.
ماده 8- وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظفند ظرف ده سال اجراي مفاد اين آيين‌نامه را به كل كشور تسري دهند.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2702 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)