قیمت لوله و اتصالات

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

     - لوله سیاه بدون درز
     - لوله سیاه درز دار
     - لوله گالوانیزه
     - لوله تک لایه
     - لوله پنچ لایه
     - لوله پوش فیت فاضلاب
     - لوله پلیکا
     - لوله پلی اتیلن

 لوله سیاه بدون درز  تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "1/2  هر شاخه 7.6 کیلوگرم  شاخه  اهواز  38.000  
 2  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "3/4  هر شاخه 10 کیلوگرم  شاخه  اهواز  46.000  
 3  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "1  هر شاخه 14 کیلوگرم  شاخه  اهواز  49.000  
 4  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "1.1/4  هر شاخه 18 کیلوگرم  شاخه  اهواز  68.000  
 5  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "1.1/2  هر شاخه 22 کیلوگرم  شاخه  اهواز  85.000  
 6  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "2  هر شاخه 33 کیلوگرم  شاخه  اهواز  105.000  
 7  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "2.1/2  هر شاخه 37 کیلوگرم  شاخه  اهواز  145.000  
 8  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "3  هر شاخه 46 کیلوگرم  شاخه  اهواز  200.000  
 9  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "4  هر شاخه 67 کیلوگرم  شاخه  اهواز  220.000  
 10  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "5  هر شاخه 100 کیلوگرم  شاخه  اهواز  340.000  
 11  لوله بدون درز رده 20/ایرانی  "6  هر شاخه 145 کیلوگرم  شاخه  اهواز  450.000  
 12  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "1/2  هر شاخه 7.6 کیلوگرم  شاخه  اهواز  40.000  
 13  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "3/4  هر شاخه 10.2 کیلوگرم  شاخه  اهواز  48.000  
 14  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "1  هر شاخه 15 کیلوگرم  شاخه  اهواز  55.000  
 15  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "1.1/4  هر شاخه 19 کیلوگرم  شاخه  اهواز  78.000  
 16  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "1.1/2  هر شاخه 24 کیلوگرم  شاخه  اهواز  95.000  
 17  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "2  هر شاخه 34 کیلوگرم  شاخه  اهواز  135.000  
 18  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "2.1/2  هر شاخه 51 کیلوگرم  شاخه  اهواز  185.000  
 19  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "3  هر شاخه 69 کیلوگرم  شاخه  اهواز  250.000  
 20  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "4  هر شاخه 100 کیلوگرم  شاخه  اهواز 320.000  
 21  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "5  هر شاخه 130 کیلوگرم  شاخه  اهواز 430.000  
 22  لوله بدون درز رده 40/ایرانی  "6  هر شاخه 168 کیلوگرم  شاخه  اهواز 550.000  
 23  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "1/2  هر شاخه 7 کیلوگرم  شاخه  چین  30.000  
 24  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "3/4  هر شاخه 9 کیلوگرم  شاخه  چین  35.000  
 25  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "1  هر شاخه 13 کیلوگرم  شاخه  چین 44.000  
 26  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "1.1/4  هر شاخه 16 کیلوگرم  شاخه  چین  52.000  
 27  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "1.1/2  هر شاخه 19 کیلوگرم  شاخه  چین  77.000  
 28  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "2  هر شاخه 25 کیلوگرم  شاخه  چین 110.000  
 29  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "2.1/2  هر شاخه 37 کیلوگرم  شاخه  چین 128.000  
 30  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "3  هر شاخه 51 کیلوگرم  شاخه  چین 195.000  
 31  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "4  هر شاخه 73 کیلوگرم  شاخه  چین 225.000  
 32  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "5  هر شاخه 100 کیلوگرم  شاخه  چین 300.000  
 33  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "6  هر شاخه 135 کیلوگرم  شاخه  چین 420.000  
 34  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "8  هر شاخه 200 کیلوگرم  شاخه  چین 590.000  
 35  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "10  هر شاخه 252 کیلوگرم  شاخه  چین 725.000  
 36  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "12  هر شاخه 300 کیلوگرم  شاخه  چین 940.000  
 37  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "14  هر شاخه 420 کیلوگرم  شاخه  چین 1.270.000  
 38  لوله بدون درز رده 20/خارجی  "16  هر شاخه 470 کیلوگرم  شاخه  چین 1.850.000  
 39  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "1/2  هر شاخه 7.6 کیلوگرم  شاخه  چین  22.330  
 40  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "3/4  هر شاخه 10.2 کیلوگرم  شاخه  چین  30.250  
 41  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "1  هر شاخه 15 کیلوگرم  شاخه  چین  42.900  
 42  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "1.1/4  هر شاخه 19 کیلوگرم  شاخه  چین  59.400  
 43  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "1.1/2  هر شاخه 24 کیلوگرم  شاخه  چین  69.300  
 44  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "2  هر شاخه 34 کیلوگرم  شاخه  چین  93.500  
 45  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "2.1/2  هر شاخه 51 کیلوگرم  شاخه  چین  154.000  
 46  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "3  هر شاخه 69 کیلوگرم  شاخه  چین  198.000  
 47  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "4  هر شاخه 100 کیلوگرم  شاخه  چین  288.200  
 48  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "5  هر شاخه 130 کیلوگرم  شاخه  چین  385.000  
 49  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "6  هر شاخه 168 کیلوگرم  شاخه  چین  533.500  
 50  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "8  هر شاخه 255 کیلوگرم  شاخه  چین  792.000  
 51  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "10  هر شاخه 360 کیلوگرم  شاخه  چین  1.199.000  
 52  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "12  هر شاخه 480 کیلوگرم  شاخه  چین  1.683.000  
 53  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "14  هر شاخه 570 کیلوگرم  شاخه  چین  2.002.000  
 54  لوله بدون درز رده 40/خارجی  "16  هر شاخه 750 کیلوگرم  شاخه  چین  2.640.000  
 55  لوله بدون درز رده 80  "1/2  هر شاخه 10 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 56  لوله بدون درز رده 80  "3/4  هر شاخه 13 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 57  لوله بدون درز رده 80  "1  هر شاخه 19 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 58  لوله بدون درز رده 80  "1.1/4  هر شاخه 24 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 59  لوله بدون درز رده 80  "1.1/2  هر شاخه 30 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 60  لوله بدون درز رده 80  "2  هر شاخه 46 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 61  لوله بدون درز رده 80  "2.1/2  هر شاخه 70 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 62  لوله بدون درز رده 80  "3  هر شاخه 90 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 63  لوله بدون درز رده 80  "4  هر شاخه 130 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 64  لوله بدون درز رده 80  "5  هر شاخه 150 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 65  لوله بدون درز رده 80  "6  هر شاخه 250 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 66  لوله بدون درز رده 80  "8  هر شاخه 380 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 67  لوله بدون درز رده 80  "10  هر شاخه 580 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 68  لوله بدون درز رده 80  "12  هر شاخه 810 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 69  لوله بدون درز رده 80  "14  هر شاخه 890 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 70  لوله بدون درز رده 80  "16  هر شاخه 1250 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 71  لوله بدون درز رده 160  "1/2  هر شاخه 11.6 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 72  لوله بدون درز رده 160  "3/4  هر شاخه 17.2 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 73  لوله بدون درز رده 160  "1  هر شاخه 25 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 74  لوله بدون درز رده 160  "1.1/4  هر شاخه 33 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 75  لوله بدون درز رده 160  "1.1/2  هر شاخه 43 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 76  لوله بدون درز رده 160  "2  هر شاخه 66 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 77  لوله بدون درز رده 160  "2.1/2  هر شاخه 90 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 78  لوله بدون درز رده 160  "3  هر شاخه 130 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 79  لوله بدون درز رده 160  "4  هر شاخه 190 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 80  لوله بدون درز رده 160  "5  هر شاخه 300 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 81  لوله بدون درز رده 160  "6  هر شاخه 405 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 82  لوله بدون درز رده 160  "8  هر شاخه 665 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 83  لوله بدون درز رده 160  "10  هر شاخه 1030 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 84  لوله بدون درز رده 160  "12  هر شاخه 1430 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 85  لوله بدون درز رده 160  "14  هر شاخه 1690 کیلوگرم  شاخه  چین -  
 86  لوله بدون درز رده 160  "16  هر شاخه 2190 کیلوگرم  شاخه  چین -  

 

لوله سیاه درز دار
 تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "1/2    شاخه  اصفهان  17.800  
 2  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "3/4    شاخه  اصفهان  21.400  
 3  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "1    شاخه  اصفهان  33.000  
 4  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "1.1/4    شاخه  اصفهان  42.500  
 5  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "1.1/2    شاخه  اصفهان  48.000  
 6  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "2    شاخه  اصفهان  69.000  
 7  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "2.1/2    شاخه  اصفهان 75.200  
 8  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "3    شاخه  اصفهان  115.500  
 9  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "4    شاخه  اصفهان 130.000  
 10  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "5    شاخه  اصفهان 189.000  
 11  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "6    شاخه  اصفهان 224.000  
 12  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "8    شاخه  اصفهان 341.000  
 13  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "10    شاخه  اصفهان -  
 14  لوله درزدارسنگین سپاهان (API)  "12    شاخه  اصفهان  -  
 15  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "1/2  وزن هر شاخه 5/9 کیلوگرم  شاخه  اهواز 13.650  
 16  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "3/4  وزن هر شاخه 7/6 کیلوگرم  شاخه  اهواز 17.850  
 17  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "1  وزن هر شاخه 13/2 کیلوگرم  شاخه  اهواز 26.250  
 18  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "1.1/4  وزن هر شاخه 16/8 کیلوگرم  شاخه  اهواز 33.600  
 19  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "1.1/2  وزن هر شاخه 19/3 کیلوگرم  شاخه  اهواز 38.850  
 20  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "2  وزن هر شاخه 25/4 کیلوگرم  شاخه  اهواز 47.250  
 21  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "2.1/2  وزن هر شاخه 32/9 کیلوگرم  شاخه  اهواز 77.700  
 22  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "3  وزن هر شاخه 38/7 کیلوگرم  شاخه  اهواز 88.200  
 23  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "4  وزن هر شاخه 49/9 کیلوگرم  شاخه  اهواز 115.500  
 24  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "5  وزن هر شاخه 81 کیلوگرم  شاخه  اهواز 157.500  
 25  لوله درزدار سیاه شوفاژی سپنتا  "6  وزن هر شاخه 97/5 کیلوگرم  شاخه  اهواز 189.000  
 26  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "1/2  وزن هر شاخه 7/3 کیلوگرم  شاخه  اهواز 17.200  
 27  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "3/4  وزن هر شاخه 9/3 کیلوگرم  شاخه  اهواز 21.200  
 28  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "1  وزن هر شاخه 14 کیلوگرم  شاخه  اهواز 34.450  
 29  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "1.1/4  وزن هر شاخه 18 کیلوگرم  شاخه  اهواز 39.800  
 30  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "1.1/2  وزن هر شاخه 20 کیلوگرم  شاخه  اهواز 45.600  
 31  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "2  وزن هر شاخه 27 کیلوگرم  شاخه  اهواز 67.000  
 32  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "2.1/2  وزن هر شاخه 32 کیلوگرم  شاخه  اهواز 97.500  
 33  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "3  وزن هر شاخه 51 کیلوگرم  شاخه  اهواز 116.500  
 34  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "4  وزن هر شاخه 67 کیلوگرم  شاخه  اهواز 151.500  
 35  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "5  وزن هر شاخه 92 کیلوگرم  شاخه  اهواز 204.500  
 36  لوله درزدار سیاه گازی سپنتا  "6  وزن هر شاخه 122 کیلوگرم  شاخه  اهواز 278.000  

 

لوله گالوانیزه
 تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "1/2  وزن هر شاخه 6/3 کیلوگرم  شاخه  اهواز 19.950  
 2  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "3/4  وزن هر شاخه 9 کیلوگرم  شاخه  اهواز 26.250  
 3  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "1  وزن هر شاخه 12 کیلوگرم  شاخه  اهواز 37.800  
 4  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "1.1/4  وزن هر شاخه 16 کیلوگرم  شاخه  اهواز 49.350  
 5  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "1.1/2  وزن هر شاخه 20 کیلوگرم  شاخه  اهواز 58.800  
 6  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "2  وزن هر شاخه 25 کیلوگرم  شاخه  اهواز 79.800  
 7  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "2.1/2  وزن هر شاخه 32 کیلوگرم  شاخه  اهواز 119.700  
 8  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "3  وزن هر شاخه 39 کیلوگرم  شاخه  اهواز 134.400  
 9  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "4  وزن هر شاخه 68 کیلوگرم  شاخه  اهواز 173.250  
 10  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "5  وزن هر شاخه 70 کیلوگرم  شاخه  اهواز -  
 11  لوله گالوانیزه سبک سپنتا  "6  وزن هر شاخه 81 کیلوگرم  شاخه  اهواز -  
 12  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "1/2  وزن هر شاخه 7/3 کیلوگرم  شاخه  اهواز 25.000  
 13  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "3/4  وزن هر شاخه 9/4 کیلوگرم  شاخه  اهواز 30.800  
 14  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "1  وزن هر شاخه 14/6 کیلوگرم  شاخه  اهواز 45.000  
 15  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "1.1/4  وزن هر شاخه 18/8 کیلوگرم  شاخه  اهواز 58.500  
 16  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "1.1/2  وزن هر شاخه 21/6 کیلوگرم  شاخه  اهواز 65.800  
 17  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "2  وزن هر شاخه 30/6 کیلوگرم  شاخه  اهواز 100.500  
 18  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "2.1/2  وزن هر شاخه 39 کیلوگرم  شاخه  اهواز 135.000  
 19  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "3  وزن هر شاخه 50/8 کیلوگرم  شاخه  اهواز 164.500  
 20  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "4  وزن هر شاخه 72/6 کیلوگرم  شاخه  اهواز 233.500  
 21  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "5  وزن هر شاخه 97/2 کیلوگرم  شاخه  اهواز 360.500  
 22  لوله گالوانیزه سنگین سپنتا  "6  وزن هر شاخه 115/2 کیلوگرم  شاخه  اهواز 418.500  

 

لوله تک لایه
 تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله تک لایه آذین 20    متر  اصفهان 1.536  
 2  لوله تک لایه آذین 25    متر  اصفهان 2.423  
 3  لوله تک لایه آذین 32    متر  اصفهان 4.330  
 4  لوله تک لایه آذین 40    متر  اصفهان 7.421  
 5  لوله تک لایه آذین 50    متر  اصفهان 12.159  
 6  لوله تک لایه آذین 63    متر  اصفهان 19.406  
 7  لوله تک لایه آذین 75    متر  اصفهان 29.447  
 8  لوله تک لایه آذین 90    متر  اصفهان 42.620  
 9  لوله تک لایه آذین 110    متر  اصفهان 64.570  
 10  لوله تک لایه آذین 125    متر  اصفهان 84.705  
 11  لوله فویلدار تک لایه آذین 20    متر  اصفهان 2.880  
 12  لوله فویلدار تک لایه آذین 25    متر  اصفهان 4.082  
 13  لوله فویلدار تک لایه آذین 32    متر  اصفهان 6.634  
 14  لوله فویلدار تک لایه آذین 40    متر  اصفهان 9.838  
 15  لوله فویلدار تک لایه آذین 50    متر  اصفهان 14.484  
 16  لوله فویلدار تک لایه آذین 63    متر  اصفهان 22.188  
 17  لوله تک لایه نیک بسپار 20    متر  یزد -  
 18  لوله تک لایه نیک بسپار 25    متر  یزد -  
 19  لوله تک لایه نیک بسپار 32    متر  یزد -  
 20  لوله تک لایه نیک بسپار 40    متر  یزد -  
 21  لوله تک لایه نیک بسپار 50    متر  یزد -  
 22  لوله تک لایه نیک بسپار 63    متر  یزد -  
 23  لوله تک لایه نیک بسپار 75    متر  یزد -  
 24  لوله تک لایه یزد بسپار 20  PN20  متر  یزد -  
 25  لوله تک لایه یزد بسپار 25  PN20  متر  یزد -  
 26  لوله تک لایه یزد بسپار 32  PN20  متر  یزد -  
 27  لوله تک لایه یزد بسپار 40  PN20  متر  یزد -  
 28  لوله تک لایه یزد بسپار 50  PN20  متر  یزد -  
 29  لوله تک لایه یزد بسپار 63  PN20  متر  یزد -  
 30  لوله تک لایه یزد بسپار 75  PN20  متر  یزد -  
 31  لوله تک لایه یزد بسپار 90  PN20  متر  یزد -  
 32  لوله آلوپایپ تک لایه یزد بسپار 20  PN25  متر  یزد -  
 33  لوله آلوپایپ تک لایه یزد بسپار 25  PN25  متر  یزد -  
 34  لوله آلوپایپ تک لایه یزد بسپار 32  PN25  متر  یزد -  
 35  لوله آلوپایپ تک لایه یزد بسپار 40  PN25  متر  یزد -  
 36  لوله آلوپایپ تک لایه یزد بسپار 50  PN25  متر  یزد -  
 37  لوله تک لایه متین پایپ 20    متر    1.650  
 38  لوله تک لایه متین پایپ 25    متر    2.590  
 39  لوله تک لایه متین پایپ 32    متر    4.600  
 40  لوله تک لایه متین پایپ 40    متر    6.900  
 41  لوله تک لایه متین پایپ 50    متر    11.500  
 42  لوله تک لایه متین پایپ 63    متر    17.500  
 43  لوله تک لایه متین پایپ 75    متر    33.000  

 

لوله پنج لایه
 تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله +2 سوپرپایپ 16  ایرانی  متر  قشم  3.060  
 2  لوله +2 سوپرپایپ 20  ایرانی  متر  قشم  4.620  
 3  لوله +2 سوپرپایپ 25  ایرانی  متر  قشم  6.770  
 4  لوله +2 سوپرپایپ 32  ایرانی  متر  قشم  10.150  
 5  لوله +2 سوپرپایپ 40  خارجی  متر  قشم  47.950  
 6  لوله +2 سوپرپایپ 50  خارجی  متر  قشم  63.770  
 7  لوله +2 سوپرپایپ 63  خارجی  متر  قشم  77.900  
 8  لوله +2 سوپرپایپ 75  خارجی  متر  قشم  151.160  
 9  لوله +2 سوپرپایپ 90  خارجی  متر  قشم  206.600  
 10  لوله +2 سوپرپایپ 110  خارجی  متر  قشم  253.460  
 11  لوله LT سوپر پایپ 16  مخصوص آب سرد آبی رنگ  متر  قشم  2.300  
 12  لوله LT سوپر پایپ 20  مخصوص آب سرد آبی رنگ  متر  قشم  3.470  
 13  لوله LT سوپر پایپ 25  مخصوص آب سرد آبی رنگ  متر  قشم  4.820  
 14  لوله LT سوپر پایپ 32  مخصوص آب سرد آبی رنگ  متر  قشم  7.750  
 15  لوله نیوپایپ 16  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان  1.475  
 16  لوله نیوپایپ 20  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 2.372  
 17  لوله نیوپایپ 25  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 4.274  
 18  لوله نیوپایپ 32  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 6.263  
 19  لوله نیوپایپ 40  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 19.282  
 20  لوله نیوپایپ 50  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 23.135  
 21  لوله نیوپایپ 63  (PEX-AL-PEX)  متر  اصفهان 28.514  
 22  لوله نیوپایپ 16  (PERT-AL-PERT)  متر  اصفهان 1.535  
 23  لوله نیوپایپ 20  (PERT-AL-PERT)  متر  اصفهان  2.240  
 24  لوله نیوپایپ 25  (PERT-AL-PERT)  متر  اصفهان  3.880  
 25  لوله نیوپایپ 32  (PERT-AL-PERT)  متر  اصفهان  5.185  
 26  لوله نیوپایپ 16  (PE-AL-PE)  متر  اصفهان  1.060  
 27  لوله نیوپایپ 20  (PE-AL-PE)  متر  اصفهان  1.590  
 28  لوله نیوپایپ 25  (PE-AL-PE)  متر  اصفهان  2.490  
 29  لوله نیوپایپ 32  (PE-AL-PE)  متر  اصفهان  3.650  
 30  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 16  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت/اصفهان  1.660  
 31  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 20  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  2.330  
 32  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 25  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  3.880  
 33  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 32  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  5.590  
 34  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 40  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  14.300  
 35  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 50  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  16.200  
 36  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 63  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  22.100  
 37  لوله پنچ لایه ایزوپایپ 75  PEX-AL-PEX  متر  مورچه خورت  27.300  
 38  لوله پنج لایه نیک بسپار 16  (PEX-AL-PEX)  متر  یزد  1.600  
 39  لوله پنج لایه نیک بسپار 20  (PEX-AL-PEX)  متر  یزد  2.400  
 40  لوله پنج لایه نیک بسپار 25  (PEX-AL-PEX)  متر  یزد  4.000  
 41  لوله پنج لایه نیک بسپار 32  (PEX-AL-PEX)  متر  یزد  5.800  
 42  لوله پنج لایه مستر پایپ 16  PERT-AL-PERT  متر  تهران  2.090  
 43  لوله پنج لایه مستر پایپ 20  PERT-AL-PERT  متر  تهران  3.310  
 44  لوله پنج لایه مستر پایپ 25  PERT-AL-PERT  متر  تهران  5.225  
 45  لوله پنج لایه مستر پایپ 32  PERT-AL-PERT  متر  تهران  7.350  
 46  لوله پنج لایه نواپلاست 16    متر  پرند  3.390  
 47  لوله پنج لایه نواپلاست 20    متر  پرند  5.080  
 48  لوله پنج لایه نواپلاست 25    متر  پرند  7.270  
 49  لوله پنج لایه نواپلاست 32    متر  پرند  8.770  
 50  لوله پنج لایه گلد فیت 16    متر    2.050  
 51  لوله پنج لایه گلد فیت 20    متر    3.200  
 52  لوله پنج لایه گلد فیت 25    متر    5.100  
 53  لوله پنج لایه گلد فیت 32    متر    7.200  

 

 

لوله پوش فیت فاضلاب
 تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 40  3 متری  عدد    13.450  
 2  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 50  3 متری  عدد    17.010  
 3  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 75  3 متری  عدد    28.620  
 4  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 110  3 متری  عدد    62.760  
 5  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 125  3 متری  عدد    83.090  
 6  لوله یکسر سوکت پوش فیت سوپردرین 160  3 متری  عدد    137.800  
 7  لوله دوسر سوکت پوش فیت سوپردرین 40  3 متری  عدد    14.810  
 8  لوله دوسر سوکت پوش فیت سوپردرین 50  3 متری  عدد    18.970  
 9  لوله دوسر سوکت پوش فیت سوپردرین 75  3 متری  عدد    30.400  
 10  لوله دوسر سوکت پوش فیت سوپردرین 110  3 متری  عدد    65.470  
 11  لوله دوسر سوکت پوش فیت سوپردرین 125  3 متری  عدد    80.970  
 12  لوله ساده پوش فیت سوپردرین 40  5 متری  عدد    19.420  
 13  لوله ساده پوش فیت سوپردرین 50  5 متری  عدد    23.180  
 14  لوله ساده پوش فیت سوپردرین 75  5 متری  عدد    40.710  
 15  لوله ساده پوش فیت سوپردرین 110  5 متری  عدد    83.340  
 16  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 40  3 متری  عدد    18.070  
 17  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 50  3 متری  عدد    22.290  
 18  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 70  3 متری  عدد    38.470  
 19  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 100  3 متری  عدد    81.600  
 20  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 125  3 متری  عدد    108.610  
 21  لوله یکسر سوکت پوش فیت پلیران 160  3 متری  عدد    188.290  
 22  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 40  3 متری  عدد    19.725  
 23  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 50  3 متری  عدد    24.265  
 24  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 70  3 متری  عدد    41.850  
 25  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 100  3 متری  عدد    86.930  
 26  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 125  3 متری  عدد    112.350  
 27  لوله دوسر سوکت پوش فیت پلیران 160  3 متری  عدد    200.800  
 28  لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50  3 متری  عدد    37.840  
 29  لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 70  3 متری  عدد    65.300  
 30  لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100  3 متری  عدد    114.450  
 31  لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 125  3 متری  عدد    160.920  
 32  لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 160  3 متری  عدد    247.160  
 33  لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50  3 متری  عدد    40.195  
 34  لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 70  3 متری  عدد    71.040  
 35  لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100  3 متری  عدد    118.100  
 36  لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 125  3 متری  عدد    164.890  
 37  لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 160  3 متری  عدد    255.120  

 

لوله پلیکا  تاریخ به روز رسانی : 1395/08/29
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 50  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:2.05-ضخامت:1.5mm  شاخه  اصفهان  15.500  
 2  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 63  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:2.6-ضخامت:1.5mm  شاخه  اصفهان  19.700  
 3  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 75  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:3.1-ضخامت:1.5mm  شاخه  اصفهان  23.500  
 4  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 90  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:4.45-ضخامت:1.8mm  شاخه  اصفهان  33.500  
 5  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 110  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:6.65-ضخامت:2.2mm  شاخه  اصفهان  50.000  
 6  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 125  مخصوص ناودانی روی کاریا هواکش-وزن:8.6-ضخامت:2.5mm  شاخه  اصفهان  64.800  
 7  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 32  B روی کار-وزن:2.5-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  18.800  
 8  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 40  B روی کار-وزن:3.1-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  23.500  
 9  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 50  B روی کار-وزن:4.1-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  31.000  
 10  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 63  B روی کار-وزن:5.1-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  38.500  
 11  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 75  BD زیر یا روی کار -وزن:6.2-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  47.000  
 12  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 90  BD زیر یا روی کار -وزن:7.4-ضخامت:3mm  شاخه  اصفهان  56.000  
 13  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 110  BD زیر یا روی کار -وزن:9.65-ضخامت:3.2mm  شاخه  اصفهان  73.000  
 14  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 125  BD زیر یا روی کار -وزن:11-ضخامت:3.2mm  شاخه  اصفهان  83.000  
 15  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 160  B روی کار-وزن:14-ضخامت:3.2mm  شاخه  اصفهان  106.000  
 16  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 160  BD زیر یا روی کار -وزن:17.5-ضخامت:4mm  شاخه  اصفهان  132.000  
 17  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 200  B روی کار-وزن:21.7-ضخامت:4mm  شاخه  اصفهان  164.000  
 18  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 200  BD زیر یا روی کار -وزن:26.9-ضخامت:4.9mm  شاخه  اصفهان  203.000  
 19  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 250  B روی کار-وزن:33.4-ضخامت:4.9mm  شاخه  اصفهان  253.000  
 20  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 250  BD زیر یا روی کار -وزن:42.5-ضخامت:6.2mm  شاخه  اصفهان  320.000  
 21  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 315  B روی کار-وزن:53.4-ضخامت:6.2mm  شاخه  اصفهان  405.000  
 22  لوله پلیکا پلیمر گلپایگان 315  BD زیر یا روی کار -وزن:66.5-ضخامت:7.7mm  شاخه  اصفهان  503.000  
 23  لوله پلیکا معمولی رزاقی 32  وزن شاخه: 1.5-ضخامت: 1.6 میلیمتر  شاخه  تهران  6.100  
 24  لوله پلیکا معمولی رزاقی 40  وزن شاخه: 1.9-ضخامت: 1.5 میلیمتر  شاخه  تهران  7.800  
 25  لوله پلیکا معمولی رزاقی 50  وزن شاخه: 2.4-ضخامت: 1.6 میلیمتر  شاخه  تهران  9.800  
 26  لوله پلیکا معمولی رزاقی 63  وزن شاخه: 3.1-ضخامت: 2 میلیمتر  شاخه  تهران  12.700  
 27  لوله پلیکا معمولی رزاقی 75  وزن شاخه: 3.6-ضخامت: 1.8 میلیمتر  شاخه  تهران  14.800  
 28  لوله پلیکا معمولی رزاقی 90  وزن شاخه: 4.3-ضخامت: 1.8 میلیمتر  شاخه  تهران  17.600  
 29  لوله پلیکا معمولی رزاقی 110  وزن شاخه: 6.4-ضخامت: 2.2 میلیمتر  شاخه  تهران  26.200  
 30  لوله پلیکا معمولی رزاقی 125  وزن شاخه: 8.2-ضخامت: 2.5 میلیمتر  شاخه  تهران  33.600  
 31  لوله پلیکا معمولی رزاقی 160  وزن شاخه: 13.3-ضخامت: 3.2 میلیمتر  شاخه  تهران  54.500  
 32  لوله پلیکا معمولی رزاقی 200  وزن شاخه: 20.5-ضخامت: 3.9 میلیمتر  شاخه  تهران  84.000  
 33  لوله پلیکا معمولی رزاقی 250  وزن شاخه: 31.2-ضخامت: 4.9 میلیمتر  شاخه  تهران  127.900  
 34  لوله پلیکا معمولی رزاقی 315  وزن شاخه: 49.8-ضخامت: 6.2 میلیمتر  شاخه  تهران  204.200  
 35  لوله پلیکا معمولی رزاقی 400  وزن شاخه: 80-ضخامت: 7.9 میلیمتر  شاخه  تهران  360.000  
 36  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 20  وزن شاخه: 1-ضخامت: 1.9 میلیمتر  شاخه  تهران  4.100  
 37  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 25  وزن شاخه: 1.2-ضخامت: 1.9 میلیمتر  شاخه  تهران  4.900  
 38  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 32  وزن شاخه: 2-ضخامت: 2 میلیمتر  شاخه  تهران  8.200  
 39  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 40  وزن شاخه: 2.9-ضخامت: 1.9 میلیمتر  شاخه  تهران  11.900  
 40  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 50  وزن شاخه: 3.1-ضخامت: 2.4 میلیمتر  شاخه  تهران  12.700  
 41  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 63  وزن شاخه: 5.1-ضخامت: 3 میلیمتر  شاخه  تهران  21.000  
 42  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 75  وزن شاخه: 6.8-ضخامت: 3 میلیمتر  شاخه  تهران  27.900  
 43  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 90  وزن شاخه: 7-ضخامت: 3 میلیمتر  شاخه  تهران  28.700  
 44  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 110  وزن شاخه: 10-ضخامت: 3.2 میلیمتر  شاخه  تهران  41.000  
 45  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 125  وزن شاخه: 12-ضخامت: 3.2 میلیمتر  شاخه  تهران  49.200  
 46  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 160  وزن شاخه: 19-ضخامت: 4 میلیمتر  شاخه  تهران  77.900  
 47  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 200  وزن شاخه: 29.7-ضخامت: 4.9 میلیمتر  شاخه  تهران  121.800  
 48  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 250  وزن شاخه: 46-ضخامت: 6.2 میلیمتر  شاخه  تهران  188.600  
 49  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 315  وزن شاخه: 73-ضخامت: 7.7 میلیمتر  شاخه  تهران  299.300  
 50  لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی 400  وزن شاخه: 120-ضخامت: 9.8 میلیمتر  شاخه  تهران  540.000  
 51  لوله پلیکا قوی رزاقی 25  وزن شاخه: 1.7-ضخامت: 2.3 میلیمتر  شاخه  تهران  7.000  
 52  لوله پلیکا قوی رزاقی 32  وزن شاخه: 2.7-ضخامت: 2.9 میلیمتر  شاخه  تهران  11.100  
 53  لوله پلیکا قوی رزاقی 40  وزن شاخه: 4.2-ضخامت: 3 میلیمتر  شاخه  تهران  17.200  
 54  لوله پلیکا قوی رزاقی 50  وزن شاخه: 4.5-ضخامت: 3 میلیمتر  شاخه  تهران  18.400  
 55  لوله پلیکا قوی رزاقی 63  وزن شاخه: 7.2-ضخامت: 4.7 میلیمتر  شاخه  تهران  29.500  
 56  لوله پلیکا قوی رزاقی 75  وزن شاخه: 11-ضخامت: 5.6 میلیمتر  شاخه  تهران  75.000  
 57  لوله پلیکا قوی رزاقی 90  وزن شاخه: 9.7-ضخامت: 4.3 میلیمتر  شاخه  تهران  39.800  
 58  لوله پلیکا قوی رزاقی 110  وزن شاخه: 14.3-ضخامت: 4.2 میلیمتر  شاخه  تهران  58.400  
 59  لوله پلیکا قوی رزاقی 125  وزن شاخه: 18.5-ضخامت: 4.8 میلیمتر  شاخه  تهران  75.800  
 60  لوله پلیکا قوی رزاقی 160  وزن شاخه: 30.2-ضخامت: 6.2 میلیمتر  شاخه  تهران  123.800  
 61  لوله پلیکا قوی رزاقی 200  وزن شاخه: 47-ضخامت: 7.7 میلیمتر  شاخه  تهران  192.700  
 62  لوله پلیکا قوی رزاقی 250  وزن شاخه: 73-ضخامت: 9.6 میلیمتر  شاخه  تهران  299.300  
 63  لوله پلیکا قوی رزاقی 315  وزن شاخه: 116-ضخامت: 12.1 میلیمتر  شاخه  تهران  522.000  

 

لوله پلی اتیلن
تاریخ به روز رسانی : 1394/04/15
ردیف نام کالا سایز توضیحات واحد محل تولید قیمت (تومان) خرید
 1  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  4 بار -ضخامت 9.7 میلیمتر - وزن هر متر 9.37 کیلوگرم  متر  تهران  60.900  
 2  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  4 بار -ضخامت12.3میلیمتر- وزن هر متر15.1 کیلوگرم  متر  تهران  98.100  
 3  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 50  5 بار -ضخامت2 میلیمتر- وزن هر متر0.314 کیلوگرم  متر  تهران  2.040  
 4  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 63  5 بار -ضخامت2.5میلیمتر- وزن هر متر0.494 کیلوگرم  متر  تهران  3.210  
 5  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 75  5 بار -ضخامت2.9میلیمتر- وزن هر متر0.675 کیلوگرم  متر  تهران  4.390  
 6  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 90  5 بار -ضخامت3.5میلیمتر- وزن هر متر0.978 کیلوگرم  متر  تهران  6.360  
 7  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 110  5 بار -ضخامت4.2میلیمتر- وزن هر متر1.43 کیلوگرم  متر  تهران  9.290  
 8  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 125  5 بار -ضخامت4.8میلیمتر- وزن هر متر1.84 کیلوگرم  متر  تهران  11.960  
 9  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 160  5 بار -ضخامت6.2میلیمتر- وزن هر متر3.04 کیلوگرم  متر  تهران  19.760  
 10  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 200  5 بار -ضخامت7.7میلیمتر- وزن هر متر4.69 کیلوگرم  متر  تهران  30.480  
 11  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 250  5 بار -ضخامت9.6میلیمتر- وزن هر متر7.3 کیلوگرم  متر  تهران  47.450  
 12  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  5 بار -ضخامت12.1میلیمتر- وزن هر متر11.6 کیلوگرم  متر  تهران  75.400  
 13  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  5 بار -ضخامت15.3میلیمتر- وزن هر متر18.6 کیلوگرم  متر  تهران  120.900  
 14  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 40  6 بار -ضخامت2میلیمتر- وزن هر متر0.245 کیلوگرم  متر  تهران  1.590  
 15  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 50  6 بار -ضخامت2.4میلیمتر- وزن هر متر0.374 کیلوگرم  متر  تهران  2.430  
 16  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 63  6 بار -ضخامت3میلیمتر- وزن هر متر0.58 کیلوگرم  متر  تهران  3.770  
 17  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 75  6 بار -ضخامت3.6میلیمتر- وزن هر متر0.828 کیلوگرم  متر  تهران  5.380  
 18  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 90  6 بار -ضخامت4.3میلیمتر- وزن هر متر1.18 کیلوگرم  متر  تهران  7.670  
 19  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 110  6 بار -ضخامت5.3میلیمتر- وزن هر متر1.77 کیلوگرم  متر  تهران  11.500  
 20  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 125  6 بار -ضخامت6میلیمتر- وزن هر متر2.27 کیلوگرم  متر  تهران  14.750  
 21  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 160  6 بار -ضخامت7.7میلیمتر- وزن هر متر3.72 کیلوگرم  متر  تهران  24.190  
 22  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 200  6 بار -ضخامت9.6میلیمتر- وزن هر متر5.78 کیلوگرم  متر  تهران  37.570  
 23  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 250  6 بار -ضخامت11.9میلیمتر- وزن هر متر8.93 کیلوگرم  متر  تهران  58.040  
 24  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  6 بار -ضخامت15میلیمتر- وزن هر متر14.2 کیلوگرم  متر  تهران  92.300  
 25  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  6 بار -ضخامت19.1میلیمتر- وزن هر متر22.9 کیلوگرم  متر  تهران  148.850  
 26  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 25  8 بار -ضخامت1.8میلیمتر- وزن هر متر0.137 کیلوگرم  متر  تهران  820  
 27  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 32  8 بار -ضخامت2میلیمتر- وزن هر متر0.194 کیلوگرم  متر  تهران  1.260  
 28  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 40  8 بار -ضخامت2.4میلیمتر- وزن هر متر0.295 کیلوگرم  متر  تهران  1.920  
 29  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 50  8 بار -ضخامت3میلیمتر- وزن هر متر0.453 کیلوگرم  متر  تهران  2.940  
 30  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 63  8 بار -ضخامت3.4میلیمتر- وزن هر متر0.65 کیلوگرم  متر  تهران  4.220  
 31  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 75  8 بار -ضخامت4.5میلیمتر- وزن هر متر1.02 کیلوگرم  متر  تهران  6.630  
 32  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 90  8 بار -ضخامت5.4میلیمتر- وزن هر متر1.46 کیلوگرم  متر  تهران  9.490  
 33  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 110  8 بار -ضخامت6.6میلیمتر- وزن هر متر2.17 کیلوگرم  متر  تهران  14.100  
 34  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 125  8 بار -ضخامت7.4میلیمتر- وزن هر متر2.76 کیلوگرم  متر  تهران  17.950  
 35  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 160  8 بار -ضخامت9.5میلیمتر- وزن هر متر4.52 کیلوگرم  متر  تهران  29.380  
 36  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 200  8 بار -ضخامت11.9میلیمتر- وزن هر متر7.05 کیلوگرم  متر  تهران  45.800  
 37  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 250  8 بار -ضخامت14.8میلیمتر- وزن هر متر11 کیلوگرم  متر  تهران  71.500  
 38  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  8 بار -ضخامت18.7میلیمتر- وزن هر متر17.4 کیلوگرم  متر  تهران  113.100  
 39  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  8 بار -ضخامت23.7میلیمتر- وزن هر متر28 کیلوگرم  متر  تهران  182.000  
 40  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 25  10 بار -ضخامت2 میلیمتر- وزن هر متر0.15 کیلوگرم  متر  تهران  970  
 41  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 32  10 بار -ضخامت2.4میلیمتر- وزن هر متر0.232 کیلوگرم  متر  تهران  1.510  
 42  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 40  10 بار -ضخامت3میلیمتر- وزن هر متر0.356 کیلوگرم  متر  تهران  2.310  
 43  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 50  10 بار -ضخامت3.7میلیمتر- وزن هر متر0.549 کیلوگرم  متر  تهران  3.570  
 44  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 63  10 بار -ضخامت4.7میلیمتر- وزن هر متر0.873 کیلوگرم  متر  تهران  5.670  
 45  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 75  10 بار -ضخامت5.6میلیمتر- وزن هر متر1.24 کیلوگرم  متر  تهران  8.060  
 46  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 90  10 بار -ضخامت6.7میلیمتر- وزن هر متر1.77 کیلوگرم  متر  تهران  11.500  
 47  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 110  10 بار -ضخامت8.1میلیمتر- وزن هر متر2.62 کیلوگرم  متر  تهران  17.030  
 48  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 125  10 بار -ضخامت9.2میلیمتر- وزن هر متر3.37 کیلوگرم  متر  تهران  21.900  
 49  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 160  10 بار -ضخامت11.8میلیمتر- وزن هر متر5.5 کیلوگرم  متر  تهران  35.750  
 50  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 200  10 بار -ضخامت14.7میلیمتر- وزن هر متر8.56 کیلوگرم  متر  تهران  55.640  
 51  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 250  10 بار -ضخامت18.4میلیمتر- وزن هر متر13.4 کیلوگرم  متر  تهران  87.100  
 52  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  10 بار -ضخامت23.2میلیمتر- وزن هر متر21.2 کیلوگرم  متر  تهران  137.800  
 53  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  10 بار -ضخامت29.4میلیمتر- وزن هر متر34.1 کیلوگرم  متر  تهران  221.650  
 54  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 20  12.5 بار -ضخامت2میلیمتر- وزن هر متر0.115 کیلوگرم  متر  تهران  750  
 55  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 25  12.5 بار -ضخامت2.3میلیمتر- وزن هر متر0.171 کیلوگرم  متر  تهران  1.110  
 56  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 32  12.5 بار -ضخامت3میلیمتر- وزن هر متر0.28 کیلوگرم  متر  تهران  1.820  
 57  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 40  12.5 بار -ضخامت3.7میلیمتر- وزن هر متر0.43 کیلوگرم  متر  تهران  2.790  
 58  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 50  12.5 بار -ضخامت4.6میلیمتر- وزن هر متر0.666 کیلوگرم  متر  تهران  4.330  
 59  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 63  12.5 بار -ضخامت5.8میلیمتر- وزن هر متر1.05 کیلوگرم  متر  تهران  6.820  
 60  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 75  12.5 بار -ضخامت6.8میلیمتر- وزن هر متر1.47 کیلوگرم  متر  تهران  9.550  
 61  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 90  12.5 بار -ضخامت8.2میلیمتر- وزن هر متر2.12 کیلوگرم  متر  تهران  13.780  
 62  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 110  12.5 بار -ضخامت10میلیمتر- وزن هر متر3.14 کیلوگرم  متر  تهران  20.410  
 63  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 125  12.5 بار -ضخامت11میلیمتر- وزن هر متر4.08 کیلوگرم  متر  تهران  26.520  
 64  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 160  12.5 بار-ضخامت14.6میلیمتر- وزن هر متر6.67کیلوگرم  متر  تهران  43.350  
 65  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 200  12.5 بار-ضخامت18.2میلیمتر- وزن هر متر10.4کیلوگرم  متر  تهران  67.600  
 66  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 250  12.5 بار-ضخامت22.7میلیمتر- وزن هر متر16.2کیلوگرم  متر  تهران  105.300  
 67  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 315  12.5 بار-ضخامت28.6میلیمتر- وزن هر متر25.6کیلوگرم  متر  تهران  166.400  
 68  لوله پلی اتیلن رزاقی (PE80) 400  12.5 بار-ضخامت36.3میلیمتر- وزن هر متر41.3کیلوگرم  متر  تهران  268.450  
 69  لوله پلی اتیلن پلیران 50  فشار 4 بار  متر    2.606  
 70  لوله پلی اتیلن پلیران 63  فشار 4 بار  متر    4.100  
 71  لوله پلی اتیلن پلیران 75  فشار 4 بار  متر    5.603  
 72  لوله پلی اتیلن پلیران 90  فشار 4 بار  متر    8.117  
 73  لوله پلی اتیلن پلیران 110  فشار 4 بار  متر   12.118  
 74  لوله پلی اتیلن پلیران 125  فشار 4 بار  متر   15.604  
 75  لوله پلی اتیلن پلیران 160  فشار 4 بار  متر   25.232  
 76  لوله پلی اتیلن پلیران 200  فشار 4 بار  متر   38.927  
 77  لوله پلی اتیلن پلیران 250  فشار 4 بار  متر   61.171  
 78  لوله پلی اتیلن پلیران 40  فشار 6 بار  متر   2.083  
 79  لوله پلی اتیلن پلیران 50  فشار 6 بار  متر   3.104  
 80  لوله پلی اتیلن پلیران 63  فشار 6 بار  متر   4.814  
 81  لوله پلی اتیلن پلیران 75  فشار 6 بار  متر   6.872  
 82  لوله پلی اتیلن پلیران 90  فشار 6 بار  متر   9.794  
 83  لوله پلی اتیلن پلیران 110  فشار 6 بار  متر   14.691  
 84  لوله پلی اتیلن پلیران 125  فشار 6 بار  متر   18.841  
 85  لوله پلی اتیلن پلیران 160  فشار 6 بار  متر   30.876  
 86  لوله پلی اتیلن پلیران 200  فشار 6 بار  متر   47.974  
 87  لوله پلی اتیلن پلیران 250  فشار 6 بار  متر   74.119  
 88  لوله پلی اتیلن پلیران 20  فشار 10 بار  متر   979  
 89  لوله پلی اتیلن پلیران 25  فشار 10 بار  متر   1.253  
 90  لوله پلی اتیلن پلیران 32  فشار 10 بار  متر   1.926  
 91  لوله پلی اتیلن پلیران 40  فشار 10 بار  متر   2.955  
 92  لوله پلی اتیلن پلیران 50  فشار 10 بار  متر   4.557  
 93  لوله پلی اتیلن پلیران 63  فشار 10 بار  متر   7.246  
 94  لوله پلی اتیلن پلیران 75  فشار 10 بار  متر   10.292  
 95  لوله پلی اتیلن پلیران 90  فشار 10 بار  متر   14.691  
 96  لوله پلی اتیلن پلیران 110  فشار 10 بار  متر   21.746  
 97  لوله پلی اتیلن پلیران 125  فشار 10 بار  متر   27.971  
 98  لوله پلی اتیلن پلیران 160  فشار 10 بار  متر   45.650  
 99  لوله پلی اتیلن پلیران 200  فشار 10 بار  متر   71.048  
 100  لوله پلی اتیلن پلیران 250  فشار 10 بار  متر   111.220  

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 18108 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:45
این مورد را ارزیابی کنید