بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
1 ضريب هاي منطقه اي كارهاي پيمانكاري 1394/04/30
2 نرخ فولاد و سيمان در شش ماهه دوم سال 1393 1394/03/10
3 شاخصهاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1393 1394/03/10
4 دستورالعمل ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار 1394/03/05
5 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها، سال 1394 1394/03/03
6 تعرفه خدمات نقشه برداري، سال 1394 1394/02/20
7 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1394 1394/02/20
8 راهنمای آنالیز خودرو 1392 1394/02/22
9 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك، سال 1394 1394/02/20
10 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه، سال 1394 1394/02/20
11 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي، سال 1394 1394/02/20
12 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات 1394/02/13
13 نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94 1394/01/18
14 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري 1394/01/18
15 چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي 1393/12/28
16 بخشنامه قانون بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/28
17 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 1393/12/27
18 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394 1393/12/27
19 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1394 1393/12/27
20 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1394 1393/12/27
21 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1394 1393/12/27
22 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1394 1393/12/27
23 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1394 1393/12/27
24 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1394 1393/12/27
25 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1394 1393/12/27
26 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1394 1393/12/27
27 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394 1393/12/27
28 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394 1393/12/27
29 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1394 1393/12/27
30 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394 1393/12/27
31 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394 1393/12/27
32 راهنماي انتخاب مجريان طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري 1393/12/26
33 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1393 1393/12/13
34 نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1393 1393/10/20
35 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (1393) 1393/10/07
36 شاخص هاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1393 1393/09/29
37 پرداخت مطالبات مهندسان مشاور 1393/08/21
38 آيين نامه اجرايي بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/05/04
39 نرخ فولاد و سيمان در شش ماهه دوم سال 1392 1393/04/31
40 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه 1393/04/25
41 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك 1393/04/25
42 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي 1393/04/25
43 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها 1393/04/23
44 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 1393/04/22
45 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 - اصلاح رديف 180903 1393/04/11
46 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 - اصلاح رديف 040104 1393/04/11
47 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 1393/04/03
48 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1393 1393/04/03
49 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1393 1393/04/03
50 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1393 1393/04/03
51 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1393 1393/04/03
52 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 1393/04/03
53 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1393 1393/04/03
54 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 1393/04/03
55 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1393 1393/04/03
56 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1393 1393/04/03
57 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1393 1393/04/03
58 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1393 1393/04/03
59 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1393 1393/04/03
60 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1393 1393/04/03
61 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1393 1393/04/03
62 تصويب نامه در خصوص خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي 1393/03/11
63 تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي 1393/03/03
64 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات 1393/02/30
65 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1393 1393/02/24
66 راهنماي آناليز خودرو 1392 1393/02/31
67 اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران - مورخ 26/ 12/ 1392 {استانداردهاي ملي پيوست سلامت} 1392/12/26
68 فهرست بهاي خاص تعمير و نگهداري خط و ابنيه راه آهن 1392/12/24
69 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392 1392/12/14
70 پايگاه تحليل احتمالي خطر لرزه اي ايران 1392/12/07
71 دستورالعمل تعرفه هاي خدمات نقشه برداري - سال92 1392/11/12
72 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در كارهاي فاقد تعديل و مابه التفاوت 1392/11/08
73 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392 1392/09/30
74 مجموعه پرسش و پاسخ هاي متداول بخشنامه جبران تغيير قيمت ارز 1392/09/24
75 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K سال 1392 1392/08/28
76 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 1392 1392/08/28
77 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه M سال 1392 1392/08/28
78 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي H سال 1392 1392/08/28
79 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار 1392/08/25
80 بخشنامه تهيه عملكرد بودجه موضوع ماده 35 قانون برنامه و بودجه 1392/07/17
81 ابلاغ فهرست شرح رديف رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق 1392/07/13
82 شرح رديفهاي رشته پستهاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق رسته نيرو 1392/07/13
83 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري 1392/07/13
84 ابلاغ فهرست شرح رديف رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق 1392/07/13
85 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1392 1392/06/24
86 راهنماي آناليز خودرو 1392 1392/06/25
87 نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل ابلاغي 23/06/1392 1392/06/23
88 آموزش تفاوت نرخ ارز 1392/06/26
89 بخشنامه موكد ضوابط و معيارهاي فني ساخت و نگهداري انواع راه ها 1392/05/29
90 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران 1392/05/20
91 ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات انرژي 1392/05/20
92 اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران 1392/05/20
93 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 1392/04/11
94 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 1392/04/11
95 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات 1392/04/09
96 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392 1392/03/27
97 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392 1392/03/27
98 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392 1392/03/27
99 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راهآهن و باند فرودگاه سال 1392 1392/03/27
100 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392 1392/03/27