بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
1 نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94 1394/01/18
2 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري 1394/01/18
3 چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي 1393/12/28
4 بخشنامه قانون بودجه سال 1394 كل كشور 1393/12/28
5 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 1393/12/27
6 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1394 1393/12/27
7 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1394 1393/12/27
8 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1394 1393/12/27
9 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1394 1393/12/27
10 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1394 1393/12/27
11 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1394 1393/12/27
12 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1394 1393/12/27
13 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1394 1393/12/27
14 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1394 1393/12/27
15 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1394 1393/12/27
16 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1394 1393/12/27
17 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1394 1393/12/27
18 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1394 1393/12/27
19 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1394 1393/12/27
20 راهنماي انتخاب مجريان طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري 1393/12/26
21 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1393 1393/12/13
22 نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1393 1393/10/20
23 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل (1393) 1393/10/07
24 شاخص هاي قطعي تعديل دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1393 1393/09/29
25 پرداخت مطالبات مهندسان مشاور 1393/08/21
26 آيين نامه اجرايي بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 كل كشور 1393/05/04
27 نرخ فولاد و سيمان در شش ماهه دوم سال 1392 1393/04/31
28 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه 1393/04/25
29 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك 1393/04/25
30 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي 1393/04/25
31 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها 1393/04/23
32 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 1393/04/22
33 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 - اصلاح رديف 180903 1393/04/11
34 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 - اصلاح رديف 040104 1393/04/11
35 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1393 1393/04/03
36 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1393 1393/04/03
37 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1393 1393/04/03
38 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1393 1393/04/03
39 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1393 1393/04/03
40 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1393 1393/04/03
41 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1393 1393/04/03
42 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393 1393/04/03
43 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1393 1393/04/03
44 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1393 1393/04/03
45 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1393 1393/04/03
46 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1393 1393/04/03
47 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1393 1393/04/03
48 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1393 1393/04/03
49 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1393 1393/04/03
50 تصويب نامه در خصوص خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي 1393/03/11
51 تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي 1393/03/03
52 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات 1393/02/30
53 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1393 1393/02/24
54 راهنماي آناليز خودرو 1392 1393/02/31
55 اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران - مورخ 26/ 12/ 1392 {استانداردهاي ملي پيوست سلامت} 1392/12/26
56 فهرست بهاي خاص تعمير و نگهداري خط و ابنيه راه آهن 1392/12/24
57 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392 1392/12/14
58 پايگاه تحليل احتمالي خطر لرزه اي ايران 1392/12/07
59 دستورالعمل تعرفه هاي خدمات نقشه برداري - سال92 1392/11/12
60 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي فلزات در كارهاي فاقد تعديل و مابه التفاوت 1392/11/08
61 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1392 1392/09/30
62 مجموعه پرسش و پاسخ هاي متداول بخشنامه جبران تغيير قيمت ارز 1392/09/24
63 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K سال 1392 1392/08/28
64 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 1392 1392/08/28
65 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه M سال 1392 1392/08/28
66 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي H سال 1392 1392/08/28
67 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار 1392/08/25
68 بخشنامه تهيه عملكرد بودجه موضوع ماده 35 قانون برنامه و بودجه 1392/07/17
69 ابلاغ فهرست شرح رديف رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق 1392/07/13
70 شرح رديفهاي رشته پستهاي انتقال و فوق توزيع نيروي برق رسته نيرو 1392/07/13
71 مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري 1392/07/13
72 ابلاغ فهرست شرح رديف رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق 1392/07/13
73 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1392 1392/06/24
74 راهنماي آناليز خودرو 1392 1392/06/25
75 نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل ابلاغي 23/06/1392 1392/06/23
76 آموزش تفاوت نرخ ارز 1392/06/26
77 بخشنامه موكد ضوابط و معيارهاي فني ساخت و نگهداري انواع راه ها 1392/05/29
78 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) پيمانكاران 1392/05/20
79 ضوابط تشخيص صلاحيت شركت هاي خدمات انرژي 1392/05/20
80 اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران 1392/05/20
81 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 1392/04/11
82 شاخص هاي قطعي تعديل آحاد بها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 1392/04/11
83 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات 1392/04/09
84 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392 1392/03/27
85 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392 1392/03/27
86 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392 1392/03/27
87 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راهآهن و باند فرودگاه سال 1392 1392/03/27
88 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392 1392/03/27
89 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392 1392/03/27
90 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392 1392/03/27
91 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392 1392/03/27
92 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1392 1392/03/27
93 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392 1392/03/27
94 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392 1392/03/27
95 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392 1392/03/27
96 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392 1392/03/27
97 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392 1392/03/27
98 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 1392/03/27
99 شرح خدمات همسان مديريت طرح 1392/03/25
100 اصلاح شرايط اختصاصي آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 هيأت محترم وزيران 1392/03/06