مبحث 10 مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای ساختمان های فولادی

فصل 10-1 الزامات عمومي
           10-1-1 هدف و دامنه كاربرد
           10-1-2 مباني طراحي
           10-1-3 اصول تحليل
           10-1-4 مشخصات مصالح فولادي
           10-1-5 علائم،اختصارات و واحدها
           10-1-6 مدارك فني
           10-1-7نصب و كنترل كيفيت
           10-1-8 ضوابط طراحي لرزه اي

فصل 10-2 الزامات طراحي
           10-2-1 الزامات تحليل و طراحي براي تامين پايداري
           10-2-2 الزامات مقاطع اعضاي فولادي
           10-2-3 الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي
           10-2-4الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري
           10-2-5 الزامات طراحي اعضا براي خمش
           10-2-6 الزامات طراحي اعضا براي برش
           10-2-7 الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي و تركيب لنگر پيچشي با ساير نيروها
           10-2-8 الزامات طراحي اعضاي با مقطع مختلط
           10-2-9 الزامات طراحي اتصالات
           10-2-10الزامات حالتهاي حدي بهره برداري در تحليل و طراحي

فصل 10-3الزامات طراحي لرزه اي
          10-3-1 هدف و دامنه كاربرد
          10-3-2تعاريف
          10-3-3 الزامات لرزه اي مشخصات مصالح
          10-3-4الزامات لرزه اي كمانش موضعي
          10-3-5 الزامات لرزه اي ستونها وصله ستونها،كف ستونها و وصله تيرها
          10-3-6 الزامات لرزه اي مهار جانبي تيرها در قاب هاي خمشي متوسط و وي‍ژه
          10-3-7 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي معمولي
          10-3-8 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي متوسط
          10-3-9 الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي ويژه
          10-3-10الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده همگراي معمولي
          10-3-11الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده همگراي ويژه
          10-3-12الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده واگرا
          10-3-13اتصالات گيردار از پيش تاييد شده

فصل 10-4 ساخت،نصب و كنترل
          10-4-1 مقدمه
          10-4-2 دامنه كاربرد
          10-4-3 مشخصات فولاد مصرفي
          10-4-4 ساخت قطعات فولادي
          10-4-5 رنگ آميزي و گالوانيزه كردن قسمتهاي فولادي
          10-4-6 رواداري ها    

پيوست1 ضريب طول موثر اعضاي فشاري
          پ-1-1 ضريب طول موثر ستون هايي با شرايط تكيه گاهي ايده آل   
          پ-1-2  ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار شده
          پ-1-3 ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار نشده
 
پيوست2 تحليل مرتبه دوم از طريق تحليل الاستيك مرتبه اول تشديد يافته  
          پ-2-1 محدوديت تحليل
          پ-2-2  نحوه محاسبه مقاومت هاي مورد نياز

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1888 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)