مبحث 11 مقررات ملی ساختمان - اجرای صنعتی ساختمان ها

11-1-ساختمانهاي فولادي با مقاطع گرم نورد شده

        11-1-1-كليات
        11-1-2-مصالح
        11-1-3-نقشه ها و مدارك فني
        11-1-4-شالوده
        11-1-5-اجزا سازه اي
        11-1-6-ملاحظات معماري
        11-1-7-ملاحظات طراحي
        11-1-8-ملاحظات اجرايي
        11-1-9-رواداري ها

11-2-سيستم قاب فولادي سبك(LSF)
        11-2-1-كليات
        11-2-2-مصالح
        11-2-3-نقشه ها و مدارك فني
        11-2-4-شالوده
        11-2-5-اجزاي سازه اي
        11-2-6-ملاحظات معماري
        11-2-7-ملاحظات طراحي
        11-2-8-ملاحظات اجرايي
        11-2-9-رواداري ها

قسمت دوم:ساختمانهاي بتني

11-3- ساختمانهاي بتني پيش ساخته
        11-3-1- كليات
        11-3-2- مصالح
        11-3-3-نقشه ها و مدارك    
        11-3-4-شالوده
        11-3-5-اجزاي سازه اي
        11-3-6-ملاحظات معماري
        11-3-7-ملاحظات طراحي
        11-3-8-ملاحظات اجرايي
        11-3-9-رواداري ها

11-4- سيستم ديوار سازه اي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار(ICF )         
        11-4-1-كليات
        11-4-2-مصالح
        11-4-3-نقشه ها و مدارك فني
        11-4-4-شالوده
        11-4-5-اجزاي سازه اي
        11-4-6-ملاحظات معماري
        11-4-7-ملاحظات طراحي
        11-4-8-ملاحظات اجرايي
        11-4-9-رواداري ها

  11-5-سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي(3ِِِِD)
        11-5-1-كليات
        11-5-2-مصالح
        11-5-3-نقشه ها و مدارك فني
        11-5-4-شالوده
        11-5-5-ملاحظات معماري
        11-5-6-ملاحظات طراحي
        11-5-7-ملاحظات اجرايي
        11-5-8-روا داري ها

        11-6-سيستم قالب تونلي
        11-6-1-كليات
        11-6-2-مصالح
        11-6-3-نقشه ها و مدارك فني
        11-6-4-شالوده
        11-6-5-ملاحظات معماري
        11-6-6-ملاحظات طراحي
        11-6-7-ملاحظات اجرايي
        11-6-8-روا داري ها

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1446 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)