مبحث 13 مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

این کتاب شامل مقررات مربوط به طرح و نصب تأسیسات برقی ساختمانها با هدف تضمین ایمنی افراد استفاده کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات بوده که در ده فصل و شش پیوست بشرح زیر می‌باشد:

فصل اول- دامنه كاربرد- هدف- تعريفها
         13-1-1- دامنه كاربرد
         13-1-2- هدف
         13-1-3- تعريفها

فصل دوم- اصول اساسي
        13-2-1- حفاظت براي حصول ايمني
        13-2-2- طراحي
        13-2-3- انتخاب تجهيزات الكتريكي
        13-2-4- نصب و برپايي
        13-2-5- آزمونهاي اوليه

فصل سوم- برآورد درخواست نيروي برق(ديماند)
        13-3-0- كليات
        13-3-1- برآورد توان كل نصب شده
        13-3-2- غيرهمزماني- تخمين ضريب همزماني

فصل چهارم- محل تحويل نيروي برق(سرويس مشترك)- نقطه شروع تأسيسات برق
        13-4-0- كليات
        13-4-1- تأسيسات انشعاب فشار ضعيف(منشعب از شبكه‌هاي عمومي)
        13-4-2- انشعاب فشار متوسط(اختصاصي)
        13-4-3- اتصال زمين
        13-4-4- نيروي برق اضطراري
        13-4-5- نيروي برق ايمني

فصل پنجم- تابلوهاي توزيع و تقسيم نيرو و وسائل و تجهيزات حفاظت و كنترل
        13-5-1- تابلوها
        13-5-2- تجهيزات و وسائل حفاظت و كنترل

فصل ششم- مدارها(كابل‌كشي- سيم كشي)
        13-6-0-كليات
        13-6-1- كابلها
        13-6-2- سيم كشي

فصل هفتم- تجهيزات سيم‌كشي(كليد، پريز، شستي، جعبه برداشت، جعبه تقسيم وغيره)
        13-7-0- كليات
        13-7-1- كليدها
        13-7-2- پريزها

فصل هشتم- تأسيسات جريان ضعيف
        13-8-0- كليات
        13-8-1- سيستم تلفن
        13-8-2- سيستمهاي: زنگ‌اخبار، احضار، ارتباطي‌صوتي با در ورودي(بازكن)
        13-8-3- سيستم اعلام حريق
        13-8-4- سيستم پيام‌رساني( سيستم صوتي)
        13-8-5- سيستم آنتن مركزي تلويزيون، راديو
        13-8-6- سيستمهاي جريان ضعيف ديگر

فصل نهم- محيطهاي عادي و مخصوص
        13-9-0- كليات
        13-9-1- محيطهاي با شرايط عادي(محيطهاي خشك)
        13-9-2- حمامها در منازل، هتلها و نظاير آن
        13-9-3- محيطهاي نمناك، محيطهاي مرطوب
        13-9-4- محيطهاي گرم
        13-9-5- تأمين ايمني در ساختمانهاي بلندمرتبه(برجها)تالارهاي اجتماعات، سينماها، تئاترها
        13-9-6- محيطهاي مخصوص ديگر

فصل دهم- محتواي نقشه‌ها و مدارك
        13-10-0- كليات
        13-10-1- محتواي نقشه‌ها
        13-10-2- محتواي مدارك

پيوست هاي مبحث سيزدهم

پيوست1: سيستمهاي نيروي برق از ديدگاه ايمني و مشخصه‌هاي اجزاي سيستم منتخب
        پ4-1- مشخصه هاي اصلي سيستم TN
        پ1-5- سطح مقطع هاديهاي: حفاظتي، خنثي، اتصال زمين، همبنديها
        پ1-6- ترمينال اصلي زمين
        پ1-7- مقررات اضافي مربوط به هاديهاي: حفاظتي، همبنديها، اتصال زمين
        پ1-8- هادي زمين و هاديهاي حفاظتي
        پ1-9- الكترود زمين

پيوست2: استاندارد شدت روشنايي داخلي
        پيوست3: راهنماي استفاده از ضرايب همزماني
        پ3-1- پيشگفتار
        پ3-2- كليات
        پ3-3- حداكثر درخواست(تقاضا، ديماند) تأسيسات برقي
        پ3-4- مدارهاي توزيع
        پ3-5- ضرايب همزماني
        پ3-6- مدارهاي نهايي

پيوست4: نشانه‌هاي ترسيمي براي نقشه‌هاي تأسيسات و نمودارها با كاربرد در معماري و توپوگرافي
پيوست5: واژه‌نامه فارسي- انگليسي
پيوست6: مقررات و استانداردهاي قابل استناد

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2600 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)