مبحث 14 مقررات ملی ساختمان - تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

این کتاب شامل نحوه گرم و خنک کردن و تعویض و تخلیه هوای فضاهای داخل ساختمان و تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی بوده که در چهارده فصل و یک پیوست بشرح زیر می‌باشد:

فصل يكم- الزامات قانوني
         14-1-1- حدود و دامنه كار
         14-1-2- تعاريف
         14-1-3- استاندارد
         14-1-4- تغيير مقررات
         14-1-5- ساختمانهاي موجود
         14-1-6- نگهداري
         14-1-7- گسترش، تغيير، تعمير
         14-1-8- تغيير كاربري
         14-1-9- تخريب
         14-1-10- مصالح
         14-1-11- مدارك‌فني
         14-1-12- بازرسي
         14-1-13- نظامات اداري

فصل دوم- تعاريف

فصل سوم- مقررات كلي
         14-3-1- كليات
         14-3-2- پلاك گذاري
         14-3-3- حفاظت ساختمان
         14-3-4- محل دستگاهها
         14-3-5- نصب دستگاهها
         14-3-6- فضاهاي دسترسي

فصل چهارم- تعويض هوا(تهويه)
         14-4-1- كليات
         14-4-2- دهانه‌هاي ورود و تخليه هوا
         14-4-3- تهويه طبيعي
         14-4-4- تهويه مكانيكي
         14-4-5- تخليه مكانيكي هوا

فصل پنجم- كانال كشي
         14-5-1- حدود و دامنه كاربرد
         14-5-2- كليات
         14-5-3- پلنوم
         14-5-4- ساخت كانال هوا
         14-5-4-1- كليات
         14-5-4-2- كانالهاي فلزي
         14-5-4-3- كانالهاي غيرفلزي
         14-5-4-4- كانالهاي‌قابل‌انعطاف
         14-5-5- نصب كانال هوا
         14-5-5-1- كليات
         14-5-5-2- درزبندي
         14-5-5-3- آويزها و تكيه‌گاهها
         14-5-5-4- نصب زيرزمين
         14-5-5-6- حفاظت كانال هوا
         14-5-5-7- دريچه هوا
         14-5-6- عايق‌كاري كانال هوا
         14-5-6-1- كليات
         14-5-6-2- عايق كانال در خارج ساختمان
         14-5-6-3- عايق كانال در داخل ساختمان
         14-5-7- دمپر آتش
         14-5-7-1- محل دمپر آتش
         14-5-7-2- ساخت و نصب
         14-5-7-3- دريچه دسترسي

فصل ششم: تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه
         14-6-1- كليات
         14-6-1-1- حدود دامنه
         14-6-2- طراحي، ساخت و نصب هود
         14-6-2-1- كليات
         14-6-2-2- ساخت هود
         14-6-2-3- فيلتر روغن
         14-6-2-4- ظرفيت هود
         14-6-2-5- نصب هود
         14-6-3- تأمين هواي هود
         14-6-3-1- كليات
         14-6-3-2- مقدار هواي جانشين
         14-6-4- كانال‌كشي تخليه هواي هودها
         14-6-4-1- كليات
         14-6-4-2- ساخت كانال
         14-6-4-3- عايق‌كاري
         14-6-4-4- نصب كانال
         14-6-5- مكنده‌هاي برقي و دهانه تخليه هوا
         14-6-5-1- مكنده برقي
         14-6-5-2- دهانه تخليه هوا

فصل هفتم: ديگ و آب‌گرم‌كن
         14-7-1- حدود و دامنه كار
         14-7-2- آب گرم‌كن و مخزن تحت فشار
         14-7-3- ديگ آب گرم و بخار
         14-7-4- شيرها
         14-7-5- لوازم اندازه‌گيري
         14-7-6- كنترل سطح پايين آب
         14-7-7- شير اطمينان
         14-7-8- لوازم كنترل و ايمني
         14-7-9- مخزن انبساط

فصل هشتم: دستگاههاي گرم‌كننده و خنك‌كننده ويژه
         14-8-1- حدود و دامنه كار
         14-8-2- كليات
         14-8-3- شومينه(بخاري ديواري)
         14-8-3-1- شومينه ساختماني با سوخت جامد
         14-8-3-2- شومينه با سوخت گاز
         14-8-4- بخاري خانگي
         14-8-4-1- بخاري خانگي نفت‌سوز با دودكش
         14-8-4-2- بخاري خانگي گازسوز با دودكش
         14-8-4-3- بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش
         14-8-4-4- بخاري خانگي برقي
         14-8-5- كوره‌هاي هواي گرم
         14-8-5-1- كوره گرم‌كننده مستقيم
         14-8-5-2- كوره هواي گرم با گردش هوا
         14-8-6- آب گرم‌كن خانگي
         14-8-6-1- آب گرم‌كن نفت سوز با مخزن ذخيره
         14-8-6-2- آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره
         14-8-6-3- آب‌گرم‌كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره
         14-8-6-4- آب گرم‌كن برقي با مخزن ذخيره
         14-8-7- گرم‌كننده برقي سونا
         14-8-8- كولر گازي
         14-8-9- كولرهاي آبي

فصل نهم: تأمين هواي احتراق
         14-9-1- حدود و دامنه كار|
         14-9-2- كليات
         14-9-3- تأمين هوا از داخل
         14-9-4- تأمين هوا از خارج
         14-9-5- تأمين هم‌زمان هوا از داخل و خارج
         14-9-6- تأمين مكانيكي هوا
         14-9-7- دهانه‌ها و كانال ورود هوا

فصل دهم: لوله‌كشي
         14-10-1- حدود و دامنه كار
         14-10-2- طراحي لوله‌كشي
         14-10-3- مصالح لوله‌كشي
         14-10-3-1- كليات
         14-10-3-2- شرايط كار سيستم
         14-10-3-3- انتخاب لوله
         14-10-3-4- انتخاب فيتينگ
         14-10-3-5- انتخاب فلنج
         14-10-3-6- انتخاب انتخاب شير
         14-10-3-7- اتصال
         14-10-4- اجراي كار لوله‌كشي
         14-10-4-1- كليات
         14-10-4-2- تكيه‌گاه(بست)
         14-10-4-3- شيرگذاري
         14-10-5- آزمايش
         14-10-5-1- كليات
         14-10-5-2- آزمايش با آب
         14-10-5-3- آزمايش با گاز
         14-10-6- عايق كاري
         14-10-6-1- كليات
         14-10-6-2- ضخامت عايق
         14-10-6-3- لزوم عايق

فصل يازدهم: دودكش
         14-11-1- حدود و دامنه كار
         14-11-2- الزامات عمومي طراحي
         14-11-2-1- كليات
         14-11-2-2- دودكش با مكش طبيعي
         14-11-2-3- دودكش با مكش مكانيكي
         14-11-3- دودكش قائم فلزي
         14-11-3-1- كليات
         14-11-3-2- دودكش با دماي پائين
         14-11-4- دودكش قائم ساختماني
         14-11-4-1- كليات
         14-11-4-2- دودكش با دماي پائين
         14-11-5- لوله رابط دودكش
         14-11-5-1- كليات
         14-11-5-2- ساخت
         14-11-5-3- نصب

فصل دوازدهم: ذخيره و انتقال سوخت مايع
         14-12-1- حدود و دامنه كار
         14-12-2- مخازن سوخت مايع
         14-12-2-1- كليات
         14-12-2-2- ساخت مخازن
         14-12-2-3- مخازن زيرزميني
         14-12-2-4- مخازن‌خارج‌ساختمان روي زمين
         14-12-2-5- مخازن‌داخل ساختمان
         14-12-2-6- مخزن تغذيه روزانه
         14-12-3- لوله‌كشي سوخت مايع
         14-12-3-1- كليات
         14-12-3-2- لوله هواكش مخازن
         14-12-3-3- لوله پركن مخازن
         14-12-3-4- لوله رفت و برگشت
         14-12-3-5- سطح نماي مخازن
         14-12-3-6- انتخاب مصالح
         14-12-4- آزمايش
         14-12-4-1- كليات
         14-12-4-2- مخازن
         14-12-4-3- لوله كشي

فصل سيزدهم: تبريد
         14-13-1- حدود و دامنه كار
         14-13-2- كليات
         14-13-3- مبردها
         14-13-3-1- كليات
         14-13-3-2- طبقه‌بندي مبردها
         14-13-3-3- گروه‌بندي مبردها
         14-13-4- طبقه‌بندي سيستمهاي تبريد
         14-13-5- كاربرد سيستمهاي تبريد در ساختمانهاي مختلف
         14-13-5-1- طبقه‌بندي ساختمانها با كاربريهاي مختلف
         14-13-5-2- الزامات كاربرد سيستمهاي تبريد
         14-13-6- الزامات كلي در موتورخانه سيستم تبريد
         14-13-6-1- الزامات ساختمان موتورخانه
         14-13-6-2- آشكارساز مبرد
         14-13-6-3- دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز
         14-13-6-4- تعويض هوا
         14-13-6-5- لوله تخليه شيراطمينان
         14-13-7- الزامات‌ويژه درموتورخانه‌سيستم‌تبريد
         14-13-8- لوله‌كشي‌سيستم‌تبريد
         14-13-9- آزمايش در كارگاه

فصل چهاردهم: كاهش فاصله مجاز
         14-14-1- حدود و دامنه كار
         14-14-2- كليات
         14-14-3- جدول كاهش فاصله‌ها

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1684 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 18:07
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)