مبحث 16 مقررات ملی ساختمان - تاسیسات بهداشتی

این کتاب شامل مقررات تاسیسات بهداشتی بوده و مشتمل بر نه فصل و ده پیوست بشرح زیر می باشد:

فصل اول- الزامات قانوني
      16-1-1 حدود ودامنه كاربرد
      16-1-2 استاندارد
      16-1-3 تغيير مقررات
      16-1-4 ساختمانهاي موجود
      16-1-5 نگهداري
      16-1-6 تخريب
      16-1-7 مصالح
      16-1-8 مدارك فني
      16-1-9 بازرسي
      16-1-10 نظامات اداري واجرائي

فصل دوم- تعاريف
      16-2-1 كليات
      16-2-2 فهرست واژه ها وتعاريف آن ها

فصل سوم- مقررات كلي
      16-3-1 كليات
      16-3-2 ايمني وبهداشت
      16-3-3 فضاي نصب لوازم بهداشتي
      16-3-4 شبكه هاي لوله كشي آب وفاضلاب ساختمان
      16-3-5 مصالح
      16-3-6 حفاظت لوله كشي
      16-3-7 لوله گذاري در ترنچ
      16-3-8 حفاظت اجزاي ساختمان

فصل چهارم- توزيع آب مصرفي در ساختمان
      16-4-1 حدود و دامنه كاربرد
      16-4-2 آب مورد نياز
      16-4-3 طراحي لوله كشي توزيع آب مصرفي
      16-4-4 انتخاب مصالح
      16-4-5 اجراي كار لوله كشي
      16-4-6 ذخيره سازي وتنظيم فشار
      16-4-7 حفاظت آب آشاميدني
      16-4-8 لوله كشي توزيع آب گرم مصرفي
      16-4-9-ضدعفوني ؛آزمايش، نگهداري

فصل پنجم- لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان
      16-5-1 حدود ودامنه كاربرد
      16-5-2 طراحي لوله كشي فاضلاب
      16-5-3 انتخاب مصالح
      16-5-4 اجراي كار لوله كشي
      16-5-5 آزمايش و نگهداري

فصل ششم- لوله كشي هواكش فاضلاب
      16-6-1 حدود ودامنه كار
      16-6-2 طراحي لوله كشي هواكش فاضلاب
      16-6-3 انتخاب مصالح
      16-6-4 اجراي كار لوله كشي
      16-6-5 آزمايش ونگهداري

فصل هفتم- لوازم بهداشتي
      16-7-1 حدود ودامنه كار
      16-7-2 جنس وساخت
      16-7-3 تعداد لوازم بهداشتي
      16-7-4 نصب لوازم بهداشتي
      16-7-5 الزامات انتخاب و نصب
      16-7-5-1 دستشوئي
      16-7-5-2 توالت فرنگي
      16-7-5-3 توالت شرقي
      16-7-5-4 پيسوار
      16-7-5-5 دوش
      16-7-5-6 وان
      16-7-5-7 آب خوري
      16-7-5-8 سينك
      16-7-5-9 كفشوي
      16-7-5-10 ماشين رختشوئي
      16-7-5-11 ماشين ظرفشوئي
      16-7-5-12 شستشوي توالت وپيسوار

فصل هشتم- لوله كشي آب باران ساختمان
      16-8-1 حدود ودامنه كار
      16-8-2 طراحي لوله كشي آب باران
      16-8-3 انتخاب مصالح
      16-8-4 اجراي كار لوله كشي
      16-8-5 آزمايش ونگهداري

فصل نهم- بست وتكيه گاه
      16-9-1 حدود ودامنه كار
      16-9-2 نكات عمومي
      16-9-3 بست وتكيه گاه لوله قائم
      16-9-4 بست وتكيه گاه لوله هاي افقي
      16-9-5 محل بست وتكيه گاهها

پيوست هاي مبحث شانزدهم
      پيوست1- اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان
      پيوست 2- علائم ترسيمي در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان
      پيوست 3- اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان
      پيوست 4- علائم ترسيمي در لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان
      پيوست 5- اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي هواكش فاضلاب
      پيوست 6- علائم ترسيمي در لوله كشي هواكش فاضلاب
      پيوست 7- اندازه گذاري لوله هادر لوله كشي آب باران ساختمان
      پيوست 8- علائم ترسيمي در لوله كشي آب باران ساختمان
      پيوست 9- بازگرداني فاضلاب خاكستري
      پيوست 10- واژه نامه فارسي-انگليسي

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1772 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)