مبحث 18 مقررات ملی ساختمان - عایق بندی و تنظیم صدا

این کتاب شامل مقررات مربوط به عایق بندی و آکوستیک ساختمانها و روشهای به حداقل رسانیدن صدای ناخواسته در ساختمانها مي‌باشد که در دو فصل و دو پیوست بشرح زیر می‌باشد:

مقدمه

فصل اول- كليات
      18-1-1 هدف
      18-1-2 حدود ونحوه كاربرد
      18-1-3 تعاريف
     18-1-3-1  صدا
     18-1-3-2  صدای هوابرد
     18-1-3-3  صدای پیکری
     18-1-3-4 نوفه
     18-1-3-5  نوفه زمینه
     18-1-3-6  تراگسیل صدای هوابرد
     18-1-3-7  تراگسیل صدای کوبه ای
     18-1-3-8  ضریب جذب صدا
     18-1-3-9  ضریب تراگسیل صدا
     18-1-3-10  تراز شدت صدا،
     18-1-3-11  تراز فشار صدا،
     18-1-3-12  شبکه وزنی
     18-1-3-13  تراز فشار صدای وزن یافته ،
     18-1-3-14  تراز صدای معادل،
     18-1-3-15  تراز صدای معادل وزن یافته ،
     18-1-3-16  شاخص­های اندازه گیری نوفه زمینه           
     18-1-3-17  زمان واخنش
     18-1-3-18  گسترۀ بسامدی اندازه گیری ها
     18-1-3-19  شاخص کاهش صدا،
     18-1-3-20  شاخص کاهش صدای وزن یافته،
     18-1-3-21  تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده،
     18-1-3-22  تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده وزن یافته،
     18-1-3-23  لایه
     18-1-3-24  جداکننده ساده  
     18-1-3-25  جداکننده مرکب
     18-1-3-26  شرایط تحویل یک فضا

فصل دوم- مقررات آكوستيكي انواع ساختمانها
     18-2-1 مقررات عمومی
     18-2-2 ساختمانهای مسکونی
     18-2-2-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-2-2 زمان واخنش
     18-2-2-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها
     18-2-2-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-3 هتل ها
     18-2-3-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-3-2 زمان واخنش
     18-2-3-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
     18-2-3-4 تراز صدای کوبه¬ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-4 ساختمان¬های آموزشی
     18-2-4-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-4-2 زمان واخنش
     18-2-4-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
     18-2-4-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-5 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
     18-2-5-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-5-2 زمان واخنش
     18-2-5-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
     18-2-5-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-6 ساختمان های اداری و تجاری
     18-2-6-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-6-2 حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است.
     18-2-6-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورنیاز برای جداکننده ها
     18-2-6-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-7 مراکز فرهنگی
     18-2-7-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-7-2 زمان واخنش
     18-2-7-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
     18-2-7-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات
     18-2-8 مراکز ورزشی و تفریحی
     18-2-8-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-8-2 زمان واخنش
     18-2-8-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها
     18-2-9 مراکز ترابری
     18-2-9-1 تراز نوفه زمینه
     18-2-9-2 زمان واخنش
     18-2-9-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها

 پيوست هاي مبحث هجدهم

پیوست 1- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف)
     پ-1-1 بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی
     پ-1-2 بررسی و دسته¬بندی آکوستیکی فضاهای مختلف
     پ-1-3 آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی
     پ-1-4 تهیه طرح اولیه ساختمان
     پ-1-5 استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب
     پ-1-6 زمان واخنش بهینه

پیوست 2- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب
     پ-1-2 روش محاسبه
     پ-2-2 روش تخمینی با استفاده از نمودار

پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها
     پ-1-3 دیوارها
     پ-3-2 شیشه ها
     پ-3-3 پنجره ها
     پ-3-4 درها

پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه ای کف – سقف ها
پیوست 5- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1587 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)