مبحث 19 مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی درمصرف انرژی

این کتاب شامل ضوابط لازم جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان بوده که در پنج فصل و نه پیوست بشرح زیر می باشد:

فصل اول- كليات
        19-1-1 دامنه كاربرد
       19-1-2 تعاريف

فصل دوم- مقررات كلي طراحي واجرا
       19-2-1 مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان
       19-2-1-1 گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح
       19-2-1-2 چك ليست انرژي
       19-2-1-3 نقشه هاي ساختمان
       19-2-1-4 مشخصات فيزيكي مصالح وسيستمهاي عايق حرارت
       19-2-1-5 مشخصات فني سيستم هاي مکانیکی وروشنائي
       19-2-2 عوامل ويژه اصلي و گروه بندی ساختمان ها
       19-2-2-1 گونه بندي كاربرد ساختمان
       19-2-2-2 گونه بندي نيازسالانۀ انرژی محل استقرار ساختمان
       19-2-2-3 گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان
       19-2-2-4 گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان
       19-2-2-5 گروه بندي ساختمانها از نظر ميزان صرفه جوئي در مصرف انرژي
       19-2-3 عوامل ويژۀ فرعي
       19-2-3-1 گونه بندي از نظر شرايط بهره گيري از انرژي خورشيدي
       19-2-3-2 گونه بندي نحوۀ استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
       19-2-4 روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان
       19-2-5 طراحی سیستم های مکانیکی
       19-2-6 طراحی سیستم های روشنایی

فصل سوم- پوسته خارجي ساختمان
       19-3-1 روش الف- روش كاركردي
       19-3-1-1 محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع
       19-3-1-2ضرايب انتقال حرارت مرجع براي عناصر ساختماني پوسته خارجي
       19-3-1-3  محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح و كنترل مشخصات پوسته
       19-3-2 روش ب – روش تجويزي
       19-3-2-1 الزامات در راه حل هاي فني روش تجویزی
       19-3-2-2 اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
       19-3-2-3 اثر بهره گيري از سایبان مناسب
       19-3-2-4 نکاتی دربارۀ مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی 35
       19-3-2-5 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-1 (با پنجرۀ برتر)
       19-3-2-6 مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-2 (با پنجرۀ ساده)
       19-3-3 اصول کلی و توصيه ها در زمينه طراحي ساختمان
       19-3-3-1 جهت گيري ساختمان
       19-3-3-2 حجم كلي وفرم ساختمان
       19-3-3-3 جانمائي فضاهاي داخلي
       19-3-3-4 جدارهاي نور گذر
       19-3-3-5 سايبان ها
       19-3-3-6 اينرسي حرارتي
       19-3-3-7 تهویه طبیعی

فصل چهارم- تاسيسات مكانيكي
       19-4-1 مقررات کلی
       19-4-2 تأسیسات سرمایش و گرمایش
       19-4-2-1 تأمین سرمایش و گرمایش
       19-4-2-2 مدارهای توزیع
       19-4-2-3 پایانه های سرمایش و گرمایش
       19-4-3 سیستم های تهويه
       19-4-3-1 تأمین هوای تازه
       19-4-3-2 كيفيت درز بندي بازشوها
       19-4-4 تأسیسات آب گرم مصرفي
       19-4-4-1 ملاحظات کلی
       19-4-4-2 عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

فصل پنجم- سیستم روشنائي و انرژی الکتریکی
       19-5-1 سيستم ها وتجهيزات روشنائي
       19-5-2 سيستم هاي كنترل روشنائي
       19-5-2-1 روشنائي فضاها
       19-5-2-2 سيستم هاي كاهش ميزان و یا مدت روشنائي
       19-5-2-4 كنترل خاموش كردن روشنائي            
       19-5-3 شدت روشنائي فضاها
       19-5-4 روشنائي محوطه و بیرون ساختمان
       19-5-4-1 لامپ ها
       19-5-4-2 کنترل روشنائي محوطه و خارج ساختمان
       19-5-5 کنتور
       19-5-6 موتورها

پيوست هاي مبحث نوزدهم:

پيوست 1 - روش تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان
       پ 1-1 تعيين جرم سطحي موثرجدار
       پ-1-1-1 جدار در تماس با خارج
       پ-1-1-2 جدار مجاور خاك
       پ-1-1-3 جدار در تماس با ساختمان مجاور يا فضاي كنترل نشده
       پ-1-1-4 جدارهاي  داخل فضاي كنترل شده ساختمان
       پ-1-2 جرم سطحي موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفيد
       پ-1-3 گروه بندي اينرسي حرارتي ساختمان يا بخشي از آن

پيوست 2 - روش محاسبه شاخص خورشيدي
پيوست 3 - گونه بندي نيازسالانه انرژي شهرهای ایران
پيوست 4 - گروه بندي كاربري ساختمانها
پيوست 5 - تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جوئي در مصرف انرژي
پيوست 6 - مقادير فيزيكي اصلي ، تعاريف ، علائم
پيوست 7 - ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
پيوست 8 - مقاومت حرارتي لايه هاي هوا وقطعات ساختماني
       پ 8-1 مقاومت حرارتي لايه هواي مجاور سطوح داخلي وخارجي
       پ 8-2 مقاومت حرارتي لايه هاي هواي محبوس
       پ8-3 مقاومت حرارتي برخی لايه هاي عناصر ساختماني متداول
       پ8-3-1 آجر پلاک (نما)
       پ8-3-2 آجر توپر (دیوار)
       پ8-3-3 آجر سوراخ دار (دیوار)
       پ8-3-4 بلوک سفالی (دیوار)
       پ8-3-5 بلوک سیمانی (دیوار)
       پ8-3-6 تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
       پ8-3-7 تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
       پ8-3-8 تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
       پيوست 9 - ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
       پ-9-1 ضرايب انتقال حرارت شيشه ها
       پ-9-1-1 شیشه های ساده
       پ-9-1-2 شیشه های دو جدارۀ عمودی
       پ-9-1-3 شیشه های دو جدارۀ  افقی(سقفی)
       پ-9-2 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
       پ-9-2-1 جدارهای نورگذر دارای شیشۀ تک جدارۀ ساده
       پ-9-2-2 جدارهای نورگذر دارایانواع  شیشۀ دوجداره
       پ-9-3 مثال های ضرايب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
       پ-9-4 ضرايب انتقال حرارت درها
پيوست 10 - سایه بان ها
پيوست 11- روش های محاسبۀ پل های حرارتی
       پ-11-1 گونه های مختلف پل های حرارتی
       پ-11-2 روند محاسبات عددی
       پ-11-3 ضرايب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
       پ-11-3-1 کف های زیرین مجاور خاک
       پ-11-3-2 دیوار های مجاور خاک
       پ-11-3-3 اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
       پ-11-3-4 اتصالات متداول سقف های میانی
       پ-11-3-5 اتصالات متداول بام ها و دیوار
       پ-11-3-6 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
       پ-11-3-5 اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1724 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)