مبحث 22 مقررات ملی ساختمان - مراقبت و نگهداري

این کتاب شامل موارد زیر می باشد

      22-1 كليات
      22-1-1 هدف
      22-1-2 حدود و دامنه كاربرد
      22-1-3 تعاريف
      22-1-4 انتخاب بازرس

      22-2 نظامات اداري
      22-2-1 كليات
      22-2-2 اجراي مقررات
      22-2-3 نگهداري
      22-2-4 ضوابط موجود
      22-2-5 كيفيت اجرا
      22-2-6 وظايف مسئول نگهداري ساختمان
      22-2-7 هماهنگيهاي بازرسي
      22-2-8 استعلام
      22-2-9 مصالح، روشها و تجهيزات جايگزين
      22-2-10 آزمايشهاي لازم
      22-2-11 استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده
      22-2-12 تخلف
      22-2-13 ساختمانها و تجهيزات غيرايمن
      22-2-14 تغيير كاربري
      
      22-3 معماري و سازه
      22-3-1 كليات
      22-3-2 مسئوليت
      22-3-3 اجزاي سازهاي
      22-3-4 قسمتهاي خارجي ملك
      22-3-5 حصاركشي
      22-3-6 قسمتهاي داخلي ملك
      22-3-7 حفاظت در برابر خوردگي
      22-3-8 دوره تناوب بازرسي
      
      22-4نور، تهويه و شرايط سكونت
      22-4-1 كليات
      22-4-2 مسئوليت
      22-4-3 تجهيزات
      22-4-4 نور
      22-4-5 تهويه
      22-4-6 الزامات سكونت
      
      22-5 تأسيسات مكانيكي
      22-5-1 كليات
      22-5-2 تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا
      22-5-3 موتورخانه و معاينه فني آن
      22-5-4 دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه
      22-5-5 دودكشها
      22-5-6 ذخيرهسازي و لولهكشي سوخت مايع
      22-5-7 لولهكشي
      22-5-8 تأسيسات تبريد
      22-5-9 ساير تأسيسات و تجهيزات
      22-5-10 دوره تناوب بازرسي
      
      22-6 تأسيسات بهداشتي
      22-6-1 كليات
      22-6-2 تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان
      22-6-3 شبكه فاضلاب بهداشتي
      22-6-4 لوازم بهداشتي
      22-6-5 لولهكشي آب باران
      22-6-6 بستها و تكيهگاهها
      22-6-7 دوره تناوب بازرسي
      
      22-7 تأسيسات برقي
      22-7-1 كليات
      22-7-2 علل كاهش ايمني
      22-7-3 مدارك زمان اجرا
      22-7-4 مطابقت با استانداردها
      22-7-5 ضوابط نصب
      22-7-6 عمليات بازرسي
      22-7-7 بازديد عيني از تأسيسات برقي
      22-7-8 انجام آزمونها
      22-7-9 گزارش بازرسي
      22-7-10 نشانهگذاري و نصب اعلاميههاي هشداردهنده
      22-7-11 دوره تناوب بازرسي
      22-7-12 تجهيزات الكتريكي با كاربرد عمومي
      
      22-8 تأسيسات گازرساني ساختمانها
      22-8-1 كليات
      22-8-2 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
      22-8-3 بازرسي توسط بازرس
      22-8-4 دوره تناوب بازرسي
      22-8-5 تعميرات و تغييرات شبكه لولهكشي گاز
      22-8-6 ايمني دوره بهره برداري
      22-8-7 تخريب و نوسازي ساختمان
      22-8-8 صدمات وارده به شبكه لولهكشي گاز ساختمان
      22-8-9 بازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان
      22-8-10 نشت گاز
      22-8-11 قطع جريان گاز
      
      22-9 حفاظت در برابر حريق
      22-9-1 كليات
      22-9-2 الزامات عمومي
      22-9-3 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
      22-9-4 دوره تناوب بازرسي

      22-10آسانسورها و پلكان برقي
      22-10-1 كليات
      22-10-2 الزامات عمومي
      22-10-3 بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان
      22-10-4 بازرسي توسط بازرس
      22-10-5 تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1548 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 18:56
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)