مبحث 6 مقررات ملی ساختمان - بارهای وارد بر ساختمان

فصل اول- كليات

     6-1-1- دامنه كاربرد
     6-1-2- تعاريف
     6-1-3- الزامات مبنا
     6-1-4- انسجام كلي سازه
     6-1-5- گروه بندي ساختمانها و ساير سيستم هاي سازه اي

  
فصل دوم- تركيب بارها
     6-2-1- كليات
     6-2-2- علايم اختصاري
     6-2-3- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
     6-2-4- تركيب بارها براي حوادث غير عادي
 
  فصل سوم- بار مرده
     6-3-1- كليات
     6-3-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
     6-3-3- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت
    
 
فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي  
     6-4-1- كليات
     6-4-2- فشارهاي جانبي
     6-4-3- زير فشار وارد بر كف و شالوده
  
  فصل پنجم- بار زنده
    6-5-1- تعاريف
    6-5-2- بار زنده گسترده يكنواخت
    6-5-3-بار زنده متمركز
    6-5-4- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
    6-5-5- بارهاي ضربه اي
    6-5-6- بار زنده نامشخص
    6-5-7- كاهش بارهاي زنده طبقات 
    6-5-8- كاهش در بارهاي زنده بام
    6-5-9- بارهاي جراثقال

  فصل ششم- بار سيل
     6-6-1- كليات
     6-6-2- تعريف
     6-6-3- الزامات و بارهاي طراحي

 
فصل هفتم- بار برف
     6-7-1- بار برف زمين
     6-7-2- بار برف بام
     6-7-3- ضريب اهميت
     6-7-4- ضريب برف گيري
     6-7-5- ضريب شرايط دمايي
     6-7-6- ضريب شيب
     6-7-7- بارگذاري جزيي
     6-7-8- بارگذاري نامتوازن
     6-7-9-انباشتگي برف در بام پايين تر
     6-7-10- بالا آمدگي و دست انداز بام
     6-7-11- برف لغزنده
     6-7-12- سربار باران بر برف
     6-7-13- ناپايداري بركه اي
     6-7-14- بام هاي موجود 

  فصل هشتم- بار باران
   6-8-1-كليات
   6-8-2- علايم
   6-8-3- زهكشي بام
   6-8-4- بارهاي ناشي از باران طرح
   6-8-5- ناپايداري انباشتگي آب 

فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي 
    6-9-1- كليات
    6-9-2- بار يخ
    6-9-3- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
    6-9-4- ضريب ارتفاع
    6-9-5- ضخامت اسمي يخ
    6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
    6-9-7- بارگذاري جزيي

 
فصل دهم- بار باد
     6-10-1- كليات
     6-10-2- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
     6-10-3- فشار مبناي باد
     6-10-4- روش محاسبه بار باد
     6-10-5- ارتفاع مبنا
     6-10-6- روش استاتيكي
     6-10-7- بار باد بر روي سازه هاي مختلف

 
فصل يازدهم- بار زلزله
     6-11-1- هدف
     6-11-2- حدود كاربرد
     6-11-3- ضوابط كلي
     6-11-4- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
     6-11-5- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
     6-11-6- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
     6-11-7- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
     6-11-8- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
     6-11-9-زلزله طرح
     6-11-10- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
     6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
     6-11-12- تعيين ابعاد شالوده
     6-11-13- تغيير مكان جانبي طرح
     6-11-14- درز انقطاع
     6-11-15- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري
    

  
فصل دوازدهم- بار انفجار
     6-12-1- حدود كاربرد
     6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
     6-12-3- ظرفيت باقيمانده

پيوستهاي مبحث ششم

پيوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست 6-2- روش ديناميكي محاسبه بار باد
        

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1816 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)