مبحث 7 مقررات ملی ساختمان - پی و پی سازی

   7-1 كليات
      7-1-1 هدف  
      7-1-2 دامنه كاربرد
      7-1-3 تعاريف
      7-1-4 روش‌های طراحی

  7-2 شناسائی ژئوتكنيكي زمین
      7-2-1 هدف
      7-2-2 شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی
      7-2-3 شناسایی‌ها
      7-2-4 حفاری و نمونه‌برداری خاک
      7-2-5 آزمون‌های آزمایشگاهی
      7-2-6 آزمون‌های درجا (محلی)
      7-2-7 گزارش‌ها

  7-3 گودبرداری و پایش
      7-3-1 هدف
      7-3-2 آماده‌سازی و تسطیح
      7-3-3 گودبرداری
      7-3-4 پایش و کنترل

  7-4 پي سطحي
      7-4-1 هدف
      7-4-2 ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
      7-4-3 ظرفیت بابری پی‌های سطحی
      7-4-4 نشست مجاز
      7-4-5 روش‌های طراحی پی سطحی
      7-4-6 پی‌های انعطاف پذیر
      7-4-7 ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی

  7-5 سازه‌های نگهبان
      7-5-1 هدف
      7-5-2 انواع سازه‌های نگهبان
      7-5-3 پایداری انواع سازه‌های نگهبان
      7-5-4 فشار خاک
      7-5-5 روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
      7-5-6 مهاربندی
      7-5-7 خاکریز پشت دیوار
      7-5-8 زهکشی و آب‌بندی دیوارها

  7-6 پی‌های عمیق
      7-6-1 هدف
      7-6-2 مبانی طراحی پی‌های عمیق
      7-6-3 بارهای طراحی
      7-6-4 شمع تحت بار محوری
      7-6-5 شمع‌های تحت بار جانبی
      7-6-6 گروه شمع
      7-6-7 بار مجاز طراحی شمع‌ها
      7-6-8 آزمایش‌های بارگذاری شمع
      7-6-9 طراحی سازه‌ای شمع‌ها
      7-6-10 ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1465 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)