روش تعيين درصد رطوبت كلي سنگدانه‌ها و درصد جذب آب

بر اساس دت 207 و دت 210 و ASTM C566-89 - ASTM C127-88

هدف:
الف) تعيين ميزان آبي كه در حالت طبيعي، با توجه به شرايط محيطي در سنگدانه‌ها موجود است. ب) تعيين درصد رطوبت دانه‌ها بر پايه حالت «داخل اشباع و سطح بيروني خشك (s.s.d)»

اهميت و كاربرد:
از آنجاييكه رطوبت سنگدانه‌ها متناسب با دگرگوني جوي و وضعيت قرارگيري آنها در انباشته‌ها است، لذا نياز به اندازه گيري مداوم رطوبت سنگدانه‌ها مي‌باشد.
هنگاميكه سنگدانه‌ها در معرض باران قرار مي‌گيرد، آب زيادي بر روي سنگدانه‌ها جمع مي‌شوند، و بجز ذراتيكه در نزديك سطح بيروني توده سنگدانه‌ها قرار گرفته باشند اين آب اضافي براي مدت طولاني بر روي آنها، بويژه در سنگدانه‌اي کوچکتر از mm50 پايدار مي‌ماند (بجز آبي كه در حالت s.s.d وجود دارد). لذا ميزان آب نامبرده را بايد در محاسبات مقادير مواد متشكله مخلوط بتن محسوب داشت، چنانچه سنگدانه‌ها رطوبت ظاهري داشته باشد لازم است كه وزن آب اضافه شده به مخلوط كاهش، و وزن سنگدانه‌ها به ميزان معادل رطوبت ظاهري آنها افزايش يابد.
ب) درصد جذب آب:
شناخت ميزان واقعي جذب آب دانه‌ها در كنترل آب مورد نياز مخلوط و نسبت ثابت آب به سيمان (W/C) كه در مقاومت و كارائي بتن تاثير زيادي دارد بسيار با اهميت مي‌باشد. ساختمان داخلي دانه‌ها از مواد جامد و فضاهاي خالي تشكيل شده، كه اين فضاها ممكن است داراي آب يا فاقد آب باشند، كه اين مقدار آب جذب شده توسط دانه‌ها اولا به فرم نگهداري دانه‌ها در شرايط جوي و ثانيا به نحوه يا ترتيب ريختن مواد در بتونير و پوشش دوغاب سيمان روي دانه‌هاي درشت بستگي دارد. بايد توجه داشت كه جذب آب سنگدانه‌ها باعث كم شدن كارائي بتن به مرور زمان مي‌گردد، ولي بعد از حدود 15 دقيقه اين افت در كارايي كم خواهد شد.
عموما مقدار جذب آب سنگدانه‌ها متناسب با اندازه و جنس آنها در حالت (s.s.d) بين 0.20 تا 4.5 درصد مي‌باشد.

وسايل آزمايش:
ترازو – ترازو با دقت 0.1 گرم باشد.
كوره – كوره بايد قادر به توليد دماي يكنواخت Co5±110 باشد. هنگاميكه امكان كنترل دما در يك فضاي بسته نباشد مي‌توان از اجاق‌هاي برقي، گازي، لامپ‌هاي گرمازاي برقي و يا مشابه آنها استفاده كرد.
ظرف نمونه – ظرف بايد از جنسي باشد كه در اثر گرما تغيير شكل ندهد و گنجايش آن نسبت به حجم نمونه زيادتر بوده تا از بيرون ريختن سنگدانه‌ها جلوگيري شود. همچنين ضخامت نمونه نبايد از 20 درصد بعد جانبي ظرف تجاوز كند.
همزن – يك قاشق فلزي يا كاردك با اندازه مناسب

نمونه برداري:
نمونه برداري بايد به نحوي انجام شود كه نمايشگر مقدار رطوبت در دپوي مورد نظر باشد و مقدار آنها نبايد از آنچه در جدول 1 داده شده كمتر باشد.
تذكر 1: قبل از وزن كردن نمونه بايد از كاهش رطوبت آن جلوگيري شود.

جدول 1- ميزان نمونه براي سنگدانه‌هاي معمولي
آزمایش های سنگدانه ها


روش آزمايش:
ظرف مناسبي انتخاب نموده و آن را با دقت وزن كرده و يادداشت نماييد. با دقت 0.1 گرم
نمونه را در حالت طبيعي در ظرف ريخته با دقت وزن كنيد. با دقت 0.1 گرم
نمونه را با استفاده از منبع گرمايي منتخب كاملا خشك كنيد و سپس وزن كنيد با دقت 0.1 گرم
نمونه را بعد از خشك كردن و وزن كردن در محيط آزمايشگاه قرار داده تا با دماي محيط يكسان شود. سپس به مدت 24 ساعت در حوضچه آب قرار داده و بعد از گذشت 24 ساعت نمونه را خارج كرده و با سشوار خشك كرده تا به حالت ssd (اشباع با سطح خشك) برسد در اين حالت مجددا با دقت 0.1 گرم وزن كنيد.
تذكر 1: الف) هنگام خشك كردن نمونه، بايد دقت شود تا ذرات نمونه از ظرف بيرون نپرند.
ب) گرمادهي بايد بصورت متعادل و كنترل شده داده شود زيرا ممكن است گرماي شديد باعث خرد شدن دانه‌ها و يا دگرگوني ويژگي سنگدانه‌ها شود.
پ) در صورت امكان براي تسريع در كار مي‌توان نمونه را هنگام خشك كردن به هم زد.
ت) زماني نمونه را خشك مي‌ناميم كه افزايش گرما نتواند بيش از %0.1 وزن نمونه را كاهش دهد.
پس از خشك و سرد شدن نمونه آنها را همراه با ظرف با دقت وزن مي‌كنيم.

محاسبات:
با استفاده از فرمول زير، درصد رطوبت را به صورت زير محاسبه نماييد.

آزمایش های سنگدانه ها


در جاييكه:
-P مقدار رطوبت كلي نمونه بر حسب درصد
-B وزن ظرف و نمونه در حالت مرطوب (طبيعي)
-C وزن ظرف و نمونه خشك شده
-A وزن ظرف
-D وزن ظرف و نمونه در حالت ssd (اشباع با سطح خشك)
-E مقدار درصد جذب آب نمونه بر حسب درصد
تعيين رطوبت سطحي و مقدار جذب آب بتن از آن نظر لازم است كه مقدار آب مصرفي در بتن كنترل شده و وزن صحيح مصالح و نسبت آب به سيمان در موقع ساختن بتن مشخص باشد مصالح سنگي از لحاظ رطوبت مي‌تواند به يكي از چهار صورت زير باشند.
1- خشك شده در كوره: داراي قابليت جذب آب كامل مي‌باشد.
2- خشك شده در هوا: سطح دانه خشك ولي داراي مقداري رطوبت داخلي است.
3- اشباع با سطح خشك (ssd): نه از بتن آب جذب مي‌كند و نه به بتن آب مي‌دهد.
4- خيس يا مرطوب: دانه‌ها داراي آب زيادي در روي سطح خود مي‌باشند و اين مقدار آب اضافي به آب بتن اضافه مي‌شود.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 12189 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)