روش آزمون كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها

بر اساس استاندارد ملي ايران 4978 و دت 221 و ASTM C142-90

هدف:
تعيين مقادر وزني سنگدانه‌هاي خرد شونده و سست در بتن

اهميت و كاربرد:
سنگدانه‌هاي ريز و درشت مصرفي در بتن بايد سخت و پايا باشند و مواد زيان آور موجود در آنها نبايد از مقادير حداكثر مجاز تجاوز كند وجود مواد زيان آور در بتن در بعضي از شرايط محيطي مي‌تواند موجب تغييرات حجمي زياد و در نتيجه گسيختگي سطح بتن شود و يا در اثر ايجاد تنشهاي داخلي زياد باعث ترك خوردگي شود و به انسجام سازه‌اي بتن آسيب برساند سنگدانه‌ها نبايد از خود واكنش قليايي نشان دهند زيرا اين امر مي‌تواند موجب انبساط غير عادي ايجاد تركهاي ريز سطحي و بيرون پريدگي در بتن شود. در صورت استفاده از سنگدانه‌هاي مستعد واكنش قليايي بررسي دقيق عملكرد آنها در شرايطي محيطي مشابه و قضاوت درست مهندسي الزامي است.
كلوخه‌هاي رسي و دانه‌هاي سست در سنگدانه‌هاي ريز و درشت بر طبق آئين نامه بتن ايران (آبا) به مقادير زير محدود مي‌باشد.
كلوخه‌هاي رسي و دانه‌هاي سست براي سنگدانه‌هاي ريز بتن (كوچكتر از 4.75 ميلي متر) حداكثر 3 درصد وزني
كلوخه‌هاي رسي و دانه‌هاي سست براي سنگدانه‌هاي درشت بتن (بزرگتر از 4.75 ميلي متر) حداكثر 0.25 درصد وزني

وسايل مورد نياز:
ترازو با دقت 1 گرم
ظرف ضد زنگ به اندازه‌اي كه بتوان نمونه را به صورت لايه نازكي پخش كرد.
الكهاي استاندارد مطابق جدول داده شده در شرح آزمايش
گرمخانه كه قادر باشد دماي C5±105 درجه توليد كنيد.

نمونه مورد آزمون:
تمامي سنگدانه‌هايي كه براي اين آزمون استفاده مي‌گردند بايد بر روي آنها قبلا آزمايش 13 (آزمون اندازه گيري دانه‌هاي ريزتر از 0.075 ميلي متر) بر روي آنها انجام گرفته باشد بدين معني كه تمام سنگدانه‌ها بايد قبلا با الك 200 شسته شده باشند.
وزن نمونه مورد آزمون مطابق جدول زير مي‌باشد.

آزمایش های سنگدانه ها


ابتدا سنگدانه‌ها را الك كرده و بعد در گرمخانه در دماي 5±105 درجه سانتي گراد تا رسيدن به وزن ثابت نگه داري مي‌نمايم و پس از ثابت شدن وزن (معمولا سنگدانه‌ها بعد از 24 ساعت به وزن ثابت مي‌رسند) آنها را با ترازو با دقت 1 گرم وزن مي‌نمائيم و به صورت لايه نازكي در كف ظرف پخش گردد سپس در ظرف آب مقطر ريخته تا تمام سنگدانه‌ها را بپوشاند و آنرا به مدت 4±24 ساعت در آن حالت بگذاريد تا آب بمكد و سپس با دست دانه‌ها را به هم بغلطانيد كه حتي الامكان به ذرات كوچكتري خرد شود.
تذكر 1- استفاده از ناخن براي شكستن ذرات و يا فشار دادن ذرات روي سطح سخت با يكديگر مجاز نمي باشند هر دانه‌اي كه بتوان آنرا با انگشت شكست و به دانه‌هاي ريز قابل خروج از الك تبديل نمود بايد آنرا جزء كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده طبقه بندي كرد. سپس تمام سنگدانه‌ها را با الكهايي كه در زير ذكر شده است الك مي‌نمائيم.

آزمایش های سنگدانه ها


در حاليكه الك با دست تكان داده مي‌شود با عبور آب بر روي نمونه‌ها در سرتاسر الك (الك كردن به روش تر) تمام مواد ريزدانه خارج مي‌گردد.
در مرحله بعد سنگدانه‌هاي شسته شده را به ظرف مناسبي منتقل كرده و آنرا در گرمخانه در دماي Co5±105 درجه تا رسيدن به وزن ثابت نگه داري مي‌نمائيم و پس از خشك شدن آنرا با دقت گرم وزن مي‌نمائيم درصد كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده طبق فرمول زير قابل محاسبه مي‌باشد.

آزمایش های سنگدانه ها


P درصد كلوخه‌هاي رسي خرد شونده
W وزن اوليه نمونه مورد آزمون
R وزن نهايي نمونه مورد آزمون

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2085 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)