آزمايش خيز فلزات


هدف آزمايش :
تعيين ميزان تغيير شكل ارتجاعي تيرهاي ساده ويكسر گيردار _ تعيين ضريب ارتجاعي فلزات وتعيين اثر وزن تيرهاي فلزي در ميزان خيز حاصل از بارگذاري

وسايل آزمايش:
قطعات يا نمونه هاي آزمايشي ، دستگاه يا وزنه هاي اعمال بارگذاري ، گيج كرنش سنج ، متر ، كوليس ، ترازو ، وسايل مربوط به كنترل خيز اوليه

آزمایش های فولاد


شرح آزمايش :
پس از تعيين وزن واحد طول نمونه هاي آزمايشي واستقرار آنها در محل آزمايش وتنظيم وضعيت بارگذاري وآماده سازي عقربه كرنش سنج ، به ازاي اعمال بار در فواصل مساوي 1,2,3,4,5 ton و 1.5,2.5,5,7.5 N ميزان تغيير شكل خمشي به طور متناظر تعيين وبه كمك روابط محاسباتي نتايج بررسي وكنترل مي شود.

آزمایش های فولاد

آزمایش های فولاد


با قرائت Δ و P وصرفنظر كردن از خيز حاصل از وزن تير مي توانيم ضريب ارتجاعي تير را حساب كنيم . اگر Δw / Δp ≤ 0.05 باشد قابل اغماض است.

آزمایش های فولاد


براي تير يكسرگيردار خواهيم داشت :

آزمایش های فولاد


نتایج:
یادداشت نتایج آزمایش

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2074 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « آزمايش فشار آزمايش برش ضربه اي »