بازرسی چشمی - Visual Test


اهداف:
پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل:
* تخلخل(PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه وفلز جوش (L.O.F)،
* زیر برش(UNDERCUT)،
* پرنشدگی(UNDERFIL)،
* سر رفتگی جوش(OVER LOP)،
* سرباره محبوس (SLAG INCLUSION)،
* تحدب و تقعر(CONCAVITG_AND_XONVEXITY)،
* اثر جوش(ARC STRICK)،
* جرقه‌‌های جوش(SPOTER)
* در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی(L.O.P) و انواع ترکها(CRACK).

تست های جوش

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 1914 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)