تست رادیوگرافی - Radiography Test


هدف:
• اهداف پیدا کردن عیوبی نظیر
• Prosity in clusion , lackof pentration , hackof fusion و انواع ترکها

روش کار:
• ابتدا سطح جوش مورد نظر را کاملاً تمیز می‌‌نمایم این تست شبیه عکس برداری‌‌های پزشکی است که با قراردادن منطقۀ جوش در معرض پرتوهای ساطع شده از مواد رادیو اکتیو تصویری از درون قطعه برروی فیلمی که در پشت قطعه قراردارد تشکیل می‌‌شود البته این روش نسبت به عیوب خطی و صفحه‌‌ای دارای ضعف در نشان دادن محل وعمق آنها می‌‌باشد.

تست های جوش• تخلخل خوشه‌‌ای Cluster Porosity
چگونه دیده می‌‌شوند؟
تخلخل خوشه‌‌ای به صورت دسته‌‌ای از علائم مدور و یا کمی کشیده و به رنگ تیره دیده می‌‌شوند.
چه عاملی باعث به وجود آمدن تخلخل خوشه‌‌ای می‌‌شوند؟
محصور شدن تعدادی از حباب‌‌های کوچک هوا یا گاز در داخل فلز مذاب باعث تشکیل این عیب می‌‌گردد.

تست های جوش

 

تست های جوش• نفوذ اضافی EXCESS Penetration
چگونه دیده می‌‌شوند؟
نفوذ اضافی به صورت ناحیه‌‌ای بسیار روشن‌‌تر نسبت به تصویر جوش در مرکز(ریشه) جوش دیده می‏‌‌شود. این محدوده روشن می‌‌تواند در امتداد ریشه جوش ادامه داشته یا به صورت منطقه‌‌ای تشکیل شده باشد.
چه عاملی باعث به وجود آمدن نفوذ اضافی می‌‌شود؟
این علائم زمانی تشکیل می‌‌شود که فلز جوش در قسمت ریشه به مقدار زیاد تجمع کرده و نفوذ کند.

تست های جوش

 

تست های جوش• سوختگی لبه جوش(خارجی) External Undercut
چگونه دیده می‌شوند؟
این علائم به صورت خط سیاه غیر منظم در کناره گرده جوش در قسمت فلز پایه که درست در مرز گرده جوش حرکت کرده و به سمت فلز پایه دارای سایه می‌باشد.
چه عاملی باعث به وجود آمدن سوختگی لبه جوش خارجی می‌شود؟
زمانی این علائم تشکیل می‌گردد که یک شیار در مرز بین گرده جوش با فلز پایه تشکیل شده باشد. این عیب میتواند بر اثر جریان زیاد برق دستگاه جوش نیز به وجود آید.

تست های جوش

 

تست های جوش• سوختگی لبه جوش داخلی(ریشه) Internal(Root) Undercut
چگونه دیده می‌شوند؟
سوختگی لبه جوش(ریشه) به صورت یک خط سیاه غیر منظم در مرز ریشه در روی فلز پایه دیده می‏شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن سوختگی لبه جوش داخلی می‌شود؟
سوختگی ریشه به دلیل وجود شیار در فلز پایه در قسمت ریشه یا بر اثر بالا بودن جریان برق دستگاه و عدم مهارت جوشکار به وجود می‌آید.

تست های جوش• عدم نفوذ Lack of Penetration
چگونه دیده می‌شوند؟
عدم نفوذ به صورت خطی بسیار صاف و مستقیم در هر دو لبه ریشه در مرکز جوش دیده میشود که فضای بین این دو خط دارای دانسیتهای بالاتر میباشد. این علائم یا به صورت یک پارچه یا به صورت منقطع در طول جوش میتواند تشکیل گردد.
چه عاملی باعث به وجود آمدن سوختگی لبه جوش داخلی می‌شود؟
دو دلیل برای تشکیل این علائم وجود دارد: عدم نفوذ درهر لبه ریشه یا باقی مانده فضای خالی در منطقه ریشه و عدم توانایی رسیدن فلز مذاب برای پر کردن ریشه جوش. از عوامل دیگر نیز میتوان از بسته بودن دهانه ریشه (Root Cap)، پایین بودن پیشانی ریشه(Root Face) نام برد.

تست های جوش

 

تست های جوش• ناخالص تنگستن Tungsten Inclusion
چگونه دیده می‌شوند؟
تصویر این عیب به صورت نقاطی بسیار شفاف با دانسیته بسیار پایین با اشکالی منظم یا غیر منظم در سطح جوش دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن ناخالصی تنگستن می‌شود؟
زمانی این عیب به وجود می آید که ذرات تنگستن در زمان جوش کاری به روش GTAW در داخل فلز مذاب باقی بماند.

تست های جوش

 

تست های جوش• ناخالصی طولی(گل جوش) Slag Lines
چگونه دیده می‌شوند؟
خطوطی تیره با حاشیهای غیر منظم در راستای جوش دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن ناخالصی طولی(گل جوش) میشود؟
باقی ماندن گل جوش و عدم تمیزکاری یا عدم ذوب شدن گل جوش و به روی سطح آمدن آن، باعث تشکیل این عیب می‌شود.

تست های جوش

 

تست های جوش• عدم ذوب Lack of Fusion
چگونه دیده می‌شوند؟
عدم ذوب به صورت یک خط بسیار صاف و مستقیم که از سمت خارج دارای وضوح هندسی و در سمت روبه مرکز جوش دارای سایه میباشد. این می تواند در یک لبه ریشه جوش یا در دیواره جوش تشکیل گردد.
چه عاملی باعث به وجود آمدن عدم ذوب می‌شود؟
عدم ذوب بین فلز پرکننده جوش با فلز پایه تشکیل یک فضای خالی در محل برخورد این دو ناحیه را می‌دهد.

تست های جوش

 

تست های جوش• تخلخل های پراکنده Scattered Porosity
چگونه دیده می‌شوند؟
تصویری به صورت مدور یا بیضی، با دیوارهای صاف و دانسیتهای تیره، به صورت پراکنده در سطح فلز جوش دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن تخلخلهای پراکنده می‌شود؟
وجود رطوبت و محصور شدن هوا در داخل فلز می تواند باعث تشکیل این عیب گردد.

تست های جوش

 

تست های جوش• عدم هم سطحی(Mismatch(Hi-Lo
چگونه دیده می‌شوند؟
این عیب باعث تشکیل تصویری تیره در سراسر طول جوش دقیقاً از مرکز جوش در یک سمت و در سمت دیگر تصویری با دانسیته پایین تر می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن عدم هم سطحی می‌شود؟
این عیب زمانی به وجود میآید که دو لبه قطعه مورد نظر قبل از جوش کاری، به صورت هم سطح و تراز قرار نگرفته باشند.

تست های جوش• ناخالصی‌های کشیده یا قطاری Elongated Slag Inclusions or " Wagon Tracks"
چگونه دیده می‌شوند؟
این ناخالصی های قطاری، خطوطی تیره – غیر منظم – در راستای کناره و چسبیده به ریشه در هر سمت یا یک سمت آن قرار می‌گیرند.
چه عاملی باعث به وجود آمدن ناخالصی‌های کشیده یا قطاری می‌شود؟
به علت عدم تمیز کاری مناسب و صحیح بعد از پاس ریشه و بجا ماندن ناخالصی در دیواره‌های پاس ریشه پدید می‌آید.

تست های جوش

 

تست های جوش• پاشیدگی جوش Weld Spatter
چگونه دیده می‌شوند؟
پاشیدگی جوش به صورت نقاط روشن در اطراف جوش روی فلز پایه دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن پاشیدگی جوش می‌شود؟
این علائم بر اثر پاشش فلز جوش در زمان جوشکاری به اطراف پدید می‌آید. این ذرات نقشی در تشکیل جوش ندارند.

تست های جوش

 

تست های جوش• ترکهای طولی
چگونه دیده می‌شوند؟
ترکهای طولی خطوطی تیره و غیر منظم درامتداد جوش به صورت یک پارچه و یا منقطع دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن ترکهای طولی می‌شود؟
به علت گسستگی فلز در راستای طولی جوش پدید می‌آید. ترکها بر اثر سرد شدن بسیار سریع یا ناهمخوانی آلیاژی فلز پر کننده با فلز پایه پدید می‌آیند.

تست های جوش

 

تست های جوش• ترک های عرضی Transverse Cracks
چگونه دیده می‌شوند؟
ترکهای عرضی به صورت خطی منظم یا غیر منظم درعرض جوش و تیره رنگ دیده می‌شوند.
چه عاملی باعث به وجود آمدن ترکهای عرضی می‌شود؟
بر اثر گسستگی فلز در عرض جوش پدید می‌آید.

تست های جوش

 

تست های جوش• سوختگی ریشه جوش Burn Through
چگونه دیده می‌شوند؟
سوختگی ریشه جوش به صورت محدوهای تیره رنگ با دیوارهای محو و غیر واضح درست در مرکز ریشه جوش دیده می‌شود.
چه عاملی باعث به وجود آمدن سوختگی ریشه جوش می‌شود؟
به دلیل گودی یا حفرهای در مغز ریشه جوش به وجود میآید. دلیل اصلی پدید آمدن عیب توقف لحظهای جوشکاری و عمال حرارت زیاد در آن منطقه در آن ریشه می‌باشد.

تست های جوش

 

تست های جوش

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
بازدید 2307 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)