تنظیمات کنترل و طراحی وصله ها

این قسمت به تنظیمات اتصالات وصله و درختی اختصاص دارد.

تنظیمات کلی
در این قسمت گزینه‌های زیر قرار گرفته‌اند:
- در نظر گرفتن لنگر پلاستیک مقطع به عنوان ممان وصله: در سازه نگار برای محاسبه ممان وصله از برآیند نیروها در محل وصله استفاده می‌شود. اما برخی از کاربران از تصویر موجود در مقررات ملی مبحث دهم (ویرایش 1387) چنین برداشت می‌کنند که مقدار ممان وصله فارغ از طول وصله برابر است با مقدار 1.1x0.6Mexp. به منظور محاسبه ممان بر اساس روش دوم این گزینه در تنظیمات گنجانده شده است. این گزینه به صورت پیش فرض غیر فعال است.  تصویر 5-14-1 از مبحث دهم ویرایش 1387 (شکل 10-3-5) برداشت شده است.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-14-1: شکل 10-3-5 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1387


- حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری: این گزینه به فاصله آزاد بین لبه ورق اتصال بالا یا زیر سری تا لبه بال تیر اشاره دارد.

تنظیمات طراحی
این قسمت به میزان مشارکت نیروهای محاسبه شده در طراحی و طول قسمت درختی اتصال اختصاص دارد. در تصویر زیر گزینه‌های موجود در این قسمت قابل مشاهده است.


 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-14-2: تنظیمات طراحی اتصالات وصله


- درصد نیرو: در قسمت بالای این پنجره کاربر می‌تواند بر حسب درصد نیروی محاسبه شده برای طراحی را افزایش یا کاهش دهد.
فاصله اتصال وصله: این فاصله به طول دستک اتصال درختی و برش تیر اشاره دارد. کاربر می‌تواند برای محاسبه این طول، از سه روش بدون محدودیت (محاسبه طول به عهده سازه نگار)، مقدار ثابت و یا ضریبی از ارتفاع مقاطع دو طرف اتصال استفاده کند.

تنظیمات طراحی ورق‌های طولی
این قسمت به نحوه طراحی ورق‌های طولی و اتصال دهنده‌های مرتبط با آن‌ها اشاره دارد.

 آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-14-3: تنظیمات طراحی ورق‌های طولی


- تعداد ورق طولی راستای 3: این گزینه به تعداد ورق اتصال در جان اشاره دارد. در این قسمت فقط می‌توان از مقادیر 1 و 2 استفاده کرد. همچنین همان‌طور که در قسمت تذکر مشاهده می‌شود، در طراحی لرزه ای برنامه به طور خودکار در هر دو طرف جان ورق اتصال قرار خواهد داد.
- طول درز اجرایی: این گزینه به فاصله خالی بین دستک و تیر اشاره دارد.
- اتصال دهنده‌ها: کاربر در این قسمت می‌تواند نحوه استفاده از پیچ و جوش را در طراحی اتصال تعیین کند.
*    جهت مثبت در طرف تیر قرار می‌گیرد و جهت منفی در سمت دستک واقع است.
*    علامت  به معنای جوشکاری در محل نصب سازه است.

- اجرای متقارن اتصال دهنده‌ها: با فعال کردن این گزینه، اتصال دهنده در جهت مثبت و منفی به صورت یکسان طراحی می‌شوند.
- اجرای اتصال دهنده‌ها به صورت ضربدری: در صورت استفاده از این گزینه، جهت مثبت بال بالا با جهت منفی بال پایین و همچنین جهت منفی بال بالا با جهت مثبت بال پایین از اتصال دهنده‌هاییکسان استفاده می‌کنند.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:28
بازدید 2053 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 15:28
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)