آئين‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي (تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني)

وزارت مسكن و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1379 بنا به پيشنهاد شماره 21538/100 مورخ 13/11/1376 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374- آئين‌نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردان‌هاي فني را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 2- كانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشد و مي‌تواند در شهرستانهاي تابع هر استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد.
ماده 3- براي تشكيل كانون در هر استان وجود حداقل 30 نفر كاردان فني در رشته‌هاي مذكور در ماده (1) اين آئين‌نامه يا مرتبط با آن ضروري است.
ماده 4- براي عضويت در كانون احراز شرايط زير لازم است:
الف ـ دارابودن مدرك كارداني (فوق ديپلم) در رشته‌هاي موضوع ماده يك اين آئين‌نامه.
ب ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت
پ ـ ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ت ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ث ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 5- به منظور تشكيل كانون در هر استان، وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه اقدام به انتشار آگهي‌هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد.
ماده 6- در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد كرد.
در دوره‌هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين آئين‌نامه صورت خواهد گرفت.
ماده 7- پس از پايان برگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضو گيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين‌نامه به عهده هيأت مديره كانون خواهد بود.
در دوره‌هاي بعد نيز به محض تأييد انتخابات از طرف هيأت نظارت، هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي كانون را رسماً طي صورتجلسه‌اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد.
ماده 8 - هر متقاضي نمي‌تواند بطور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد.پ
ماده 9- در موارد زير عضويت اعضا قطع مي‌شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود، بنابه تقاضاي كتبي متقاضي عضويت او تجديد خواهد شد.
الف ـ «استعفا» از عضويت كانون.
ب ـ «اخراج» از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .
پ ـ سلب هريك از شرايط عضويت موضوع ماده (4) اين آئين‌نامه.
ماده 10- در استانهايي كه بواسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم ضرورت، كانون تشكيل نمي‌شود، به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي‌توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند.
ماده 11- اركان كانون متشكل از:
الف- مجمع عمومي.
ب- هيأت مديره.
ج- شوراي رابط.
د- بازرس.
هـ - كميته انتظامي.
الف) مجمع عمومي
ماده 12- مجمع عمومي كانون از اجتماع تمامي اعضاي كانون كه داراي كارت عضويت «معتبر» باشند (اعم از اصالتاً يا وكالتاً) تشكيل مي‌گردد.
تبصره- اعضايي كه حق رأي خود را «تفويض» مي‌كنند بايد كارت عضويت خود را ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند.
ماده 13- جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق‌العاده بنابه پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس يا 15 نفر از اعضاي كانون يا نظر وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌گردد. ماده 14- دعوت به تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دعوتنامه ارسالي با پست سفارشي و يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي صورت گيرد.
تبصره- اولين مجمع عمومي در تهران به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به دعوت سازمان مسكن و شهرسازي استان به ترتيب فوق تشكيل مي‌گردد.
ماده 15- جلسات مجمع عمومي با حصول «اكثريت مطلق اعضا» اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند رسميت خواهد يافت . درصورت عدم حصول اكثريت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشكيل و با هر تعداد عضو شركت كننده، جلسه «رسميت» مي‌يابد. تصميمات مجمع عمومي با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه (اصالتاً يا وكالتاً) معتبر خواهد بود.
تبصره- در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس مي‌باشد احراز حد نصاب فوق‌الذكر ضروري نيست و انتخاب از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقها و با رأي مخفي انجام مي‌شود.
ماده 16- «مجمع عمومي» توسط هيأت رئيسه‌اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود و منشي و دو ناظر از، بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد شد. در اولين مجمع عمومي رئيس نيز انتخابي خواهد بود. مذاكرات مجمع در صورتجلسه‌اي توسط منشي درج و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان و يك نسخه به دبيرخانه كانون ارسال مي‌شود.
ماده 17- وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه بطور عادي يا فوق‌العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :
الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب ـ انتخاب يا عزل بازرس اصلي و علي‌البدل.
پ ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه كانون و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد كانون بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، شوراي رابط و بازرس.
چ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار.
ح ـ بررسي گزارش فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله از سوي هيأت مديره كانون، شوراي رابط يا سازمان نظام مهندسي استان.
د ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به عهده و يا در صلاحيت مجمع عمومي است.
ب) هيأت مديره
ماده 18- هركانون داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد اعضاي كانون و به تفكيك رشته تا 150 نفر از 7 عضو و 150 نفر تا 1000 نفر 9 عضو و از 1000 نفر به بالاتر از 11 عضو تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ در هيأت مديره هر كانون، از هر رشته اصلي كه حداقل 7 عضو در كانون دارد بايد لااقل يك نفر عضويت داشته باشد مگر آنكه در آن رشته داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد. دراين صورت به تعداد مورد نياز از ميان داوطلبان ساير رشته‌ها برحسب بيشترين آراء مكتسبه انتخاب مي‌گردند.پ
تبصره 2ـ هيأت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافي براي تعيين علي‌البدل نباشد، آن رشته فاقد عضو علي‌البدل در هيأت مديره خواهد بود.
ماده 19- مدت عضويت در هيأت مديره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع مي‌باشد.
ماده 20- داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
3- نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه‌هاي غير قانوني
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام.
5- داشتن حداقل 9 سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط (دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 2).
6- فاقد «محكوميت انتظامي» از درجه 3 به بالا از 3 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي.
تبصره 1ـ اقليت‌هاي ديني رسمي از شرط تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام مستثنا هستند.
تبصره 2ـ احراز سابقه كار در اولين دوره انتخابات با وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي استان خواهد بود و در دوره‌هاي بعد احراز آن وسيله شوراي رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسي استان به شرح مواد آتي انجام مي‌شود.
تبصره 3ـ چنانچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرج در بند (5) اين ماده وجود نداشته باشد داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مفيد و عملي (دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3) الزامي است.
ماده 21- براي انجام انتخابات هيأت مديره، شوراي رابط هر كانون عنوان هيأت اجرايي انتخابات را دارد. دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به معرفي هيأت مديره و يك نفر با معرفي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان (در تهران وزارت مسكن و شهرسازي) وظيفه هيأت نظارت انتخابات استان را عهده‌دار خواهند بود.
اعضاي هيأت اجرايي نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.
تبصره ـ در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات رأساً به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.
ماده 22- جلسات هيأت اجرايي با حضور حداقل 3 نفر و نماينده هيأت نظارت رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء موافق معتبر مي‌باشد.
ماده 23- هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش‌هاي مقتضي آنها را اعلام نمايد:
الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره و مداركي كه داوطلب بايد همراه تقاضاي خود ارسال كند.
ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از 10 روز از تاريخ انتشار آگهي باشد و تعيين نشاني و محل‌هاي ثبت‌نام .
ت ـ اعلام روز و ساعت و محل‌هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود.
ث ـ تعيين و اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در استان مربوط.
ماده 24- هيأت اجرايي موظف است با رعايت ماده (20) اين آئين‌نامه ظرف يک هفته از پايان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرايط داوطلبان از مراجع ذيربط استعلام و ظرف يک ماه از تاريخ مذکور اعم از اينکه پاسخ استعلام‌ها واصل شده يا نشده باشد با اکثريت آراء نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به هيأت نظارت متقاضي اعلام نمايد. افرادي که صلاحيت آنها رد شده است، مي‌توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ وصول نظريه، شکايت خود را بطور کتبي به هيأت نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. هيأت نظارت موظف است ظرف يک هفته پس از وصول شکايات به آنها رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاکيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس از تأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله هيأت نظارت، هيأت اجرايي فهرست مذکور را تکثير و توزيع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاري انتخابات آن را در روزنامه محلي يا کثيرالانتشار يا از طريق مقتضي ديگر به اطلاع اعضاء برسند.
ماده 25- هريک از اعضاء کانون مي‌توانند با ارائه کارت عضويت همان استان به تمام يا هريک از نامزدها و حداکثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره رأي دهند. در صورتي که بيش از تعداد مذکور در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از آخر حذف مي‌شود و چنانچه اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامي نيز حذف مي‌گردد.
تبصره- در اولين انتخابات، اعضاي کانون با ارائه کارت موقت صادره از طرف وزارت مسکن و شهرسازي در انتخابات شرکت خواهند کرد.
ماده 26- پس از خاتمه رأي گيري، هيأت اجرايي زير نظر هيأت نظارت اقدام به شمارش آراء نموده و افرادي که با رعايت مفاد ماده (18) و تبصره‌هاي آن داراي رأي بيشتر باشند به ترتيب در فهرست به عنوان اعضاي اصلي و علي‌البدل تعيين شده و اسامي مذکور، صورتجلسه و به امضاي اعضاي هيأت اجرايي و نظارت رسيده و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال مي‌گردد تا پس از تأييد جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضي اعلام و کليه مدارک مربوط به انتخابات به دبيرخانه کانون ارسال و وظيفه هيأت اجرايي و نظارت خاتمه مي‌يابد.
ماده 27- هيأت مديره که از اعضاي اصلي تشکيل مي‌شود در اولين جلسه از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و يک دبير خزانه‌دار براي مدت يک سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي هيأت رئيسه در سال‌هاي بعد بلامانع است.
رئيس هيأت مديره رئيس کانون استان نيز مي‌باشد.
ماده 28- جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشکيل و با حضور اکثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره بر حسب تعداد اعضاي اصلي (11،9،7نفر) به ترتيب با 4، 5 و 6 رأي معتبر خواهد بود. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در کليه جلسات هيأت مديره شرکت نمايند.
تبصره: در صورت فوت، استعفا يا سلب صلاحيت قانوني هر يک از اعضاي هيأت مديره يا غيبت غير موجه 4 جلسه متوالي يا 8 جلسه متناوب در مدت شش ماه عضو مذکور مستعفي شناخته شده و از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 29- اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
1- برنامه‌ريزي به منظور جلب مشارکت افرادي که در امور حرفه‌اي موضوع اين آيين‌نامه فعاليت دارند.
2- ارتقاء دانش فني و کيفيت کار شاغلان در بخش‌هاي کاردان فني مربوط به ساختمان از طريق ايجاد پايگاه‌هاي علمي،فني،آموزشي و انتشارات.
3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت‌هاي با ارزش آنها.
4- تنظيم روابط بين کاردانهاي فني با صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان.
5- تنظيم روابط بين کاردانهاي فني با کارفرمايان.
6- همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي
7- تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه کانون و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
8- تهيه و تصويب نظام‌نامه اداري، تشکيلاتي، مالي و داخلي کانون.
9- تنظيم امور اداري و مالي کانون طبق مقررات و نظام‌هاي مربوط.
10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
11- افتتاح حساب بانکي به نام کانون نزد بانکها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور کانون و پرداخت هزينه‌ها.
12- تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانکي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش و انتخاب وکيل.
13- همکاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و اين آئين‌نامه‌ها.
14- ايجاد تسهيلات لازم به منظور بازآموزي يا آموزش‌هاي لازم حرفه‌اي.
15- فعاليت و ايجاد تسهيلات براي ارتقاء دانش فني و حرفه‌اي آنها.
16- انتشار خبرنامه.
17- انجام مشورت و کسب رهنمودهاي لازم از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه‌هاي آموزشي، حرفه‌اي و فني.
18- ارسال شکايات واصله به شوراي انتظامي استان و همکاري با شوراي مذکور.
19- اجراي وظايفي که از طرف وزارت مسکن و شهرسازي در جهت نيل به اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان به عهده کانون گذاشته مي‌شود.
20- تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت اعلام آگهي‌ها و اعلاميه‌هاي کانون.
21- ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان.
پ - شوراي رابط
ماده 30- به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر بين حرفه مهندسي و ساير حرفه‌هاي وابسته به آن و همکاري بين سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و کانون کاردانهاي فني ساختمان شورايي به نام شوراي رابط متشکل از 5 عضو، دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون به معرفي هيأت مديره كانون، دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان به معرفي هيأت مديره سازمان و يک نفر نماينده وزارت مسکن و شهرسازي استان در هر کانون تشکيل مي‌گردد.
تبصره: مدت تصدي اعضاي مذکور 3 سال است و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
ماده 31- وظايف شوراي رابط
1- همکاري و هماهنگي با هيأت مديره کانون جهت ايجاد ارتباط مناسب حرفه‌اي بين اعضاي کانون و سازمان مهندسي استان.
2- همکاري و هماهنگي با هيأت مديره کانون جهت برگزاري دوره‌هاي بازآموزي و ايجاد امکانات و تسهيلات آموزشي براي اعضاي کانون.
3- ارائه برنامه و نظرات مشورتي به هيأت مديره در نحوه راهبرد کانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسکن و شهرسازي استان.
4- نظارت بر نحوه عملکرد اعضاء و هيأت مديره کانون و ارائه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسکن و شهرسازي استان.
ماده 32- جلسات شوراي رابط حداقل هر دو ماه يکبار تشکيل و تصميمات آن با (3) رأي معتبر خواهد بود.
ت- بازرس (بازرسان)
ماده 33- هر کانون برحسب تعداد اعضاء تا 150 نفر عضو يک بازرس اصلي و يک بازرس علي‌البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يک بازرس علي‌البدل خواهد داشت که هم زمان با انجام انتخابات هيأت مديره وسيله مجمع عمومي از بين اعضاي کانون براي مدت 3 سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره: در مورد داوطلبان تصدي بازرسي کانون به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاي هيأت مديره عمل مي‌گردد.
ماده 34- وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود :
1- اظهارنظر درباره صحت صورت دارايي‌ها و صورتحساب‌هاي دوره عملکرد و ترازنامه‌هايي که هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل 15 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي .
2- اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها و اطلاعاتي که هيأت مديره براي مجمع عمومي تهيه نموده است.
3- اظهارنظر در مورد اقدامات و عملکرد هيأت مديره و ارائه آن به مجمع عمومي.
4- بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را از هيأت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه‌اي باشد که موجب وقفه در عمليات جاري شود.
ث) كميته انتظامي
ماده 35- در هر کانون کميته‌اي تحت عنوان کميته انتظامي متشکل از 3 نفر، يک نفر به انتخاب هيأت مديره کانون از بين اعضاي کانون، يک نفر به انتخاب شوراي رابط و يک نفر به انتخاب شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان تشکيل مي‌شود، کميته مذکور در ارتباط با تخلفات انضباطي و انتظامي اعضاي کانون با شوراي انتظامي استان همکاري و انجام وظيفه مي‌نمايد.
کميته انتظامي پس از وصول شکايت و يا با دريافت اعلاميه شوراي انتظامي استان اقدام به تشکيل پرونده و رسيدگي مقدماتي نموده و حسب مورد از محل بازديد و از اظهارات شاکي و متشکي‌عنه و ساير اشخاصي که با موضوع شکايت ارتباط دارند صورت مجلس و گزارش تهيه کرده و سپس نظر خود را مبني بر رد و يا ورود شکايت، پرونده تکميل شده را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان ارسال مي‌دارد. تصميمات کميته انتظامي با 2 رأي موافق معتبر است.
ماده 36- به منظور ايجاد تمرکز و انسجام بيشتر بين کانونهاي استان و بهره برداري از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در هر استان، وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي مي‌تواند در فواصل زماني مناسب (حداکثر يک بار در سال) ترتيب گردهمايي اعضاي هيأت مديره کانونها را فراهم آورد

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
پنج شنبه, 14 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 2718 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)